Деловодна информация
00267община Пловдив
 
да
да
13/04/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180412wQtP6359456
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“
45214220      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две сгради и прилежащите им дворни места на СОУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, гр. Пловдив;
Обособена позиция №2 - Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, гр. Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6058340.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214220      
45212225      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. Дейностите предвидени за изпълнение са: основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място, изграждане на нова многофункционална зала с басейн на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, УПИ І – училище, кв. 445 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив.
РЗП общо – 5208,25 кв. м.
РЗП училище – 2680,00 кв. м.
РЗП спортна зала – 2429,44 кв. м.
РЗП топла връзка – 98,81 кв. м.
Съгласно чл. 137 от ЗУТ, обектът е Трета категория.
За сградата предмет на настоящата обществена поръчка е издадено разрешение за строеж №22 от 03.02.2015 г.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
3681348.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
28

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна за Възложителя.

II.2) Описание 1

Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. Предвидените за изпълнение дейности включват: основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, УПИ І – училище, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.
РЗП на сградата – 1805,23 кв. м.
Съгласно чл. 137 от ЗУТ, обектът е Четвърта категория.
За сградата предмет на настоящата обществена поръчка е издадено разрешение за строеж №307 от 13.11.2014 г.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
2376992.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
28

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна за Възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на съответния вид строеж, предмет на обособената позиция. За целта е необходима регистрация за съответната категория строеж в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
Категории за отделните обекти (обособени позиции):
СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1 – ІІІ категория съгласно ЗУТ или еквивалентна съгласно национално законодателството за чуждестранните лица;
СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2 – ІV категория съгласно ЗУТ или еквивалентна съгласно национално законодателството за чуждестранните лица;
При участие за повече от една обособена позиция се изисква правоспособността да покрива по-високата категория строеж.
За доказване на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от съответната категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот в размер, както следва:
- За обособена позиция №1 - 7 300 000 лв. без ДДС;
- За обособена позиция №2 - 4 700 000 лв. без ДДС.
За доказване на икономическо и финансово състояние се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП.


Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот в размер, както следва:
- За обособена позиция №1 - 7 300 000 лв. без ДДС;
- За обособена позиция №2 - 4 700 000 лв. без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно минимум 1 строеж идентичен или сходен с предмета на обособената позиция.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, като се посочва най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Строителството се счита за изпълнено, когато има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.


Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно минимум 1 строеж идентичен или сходен с предмета на обособената позиция.
За „строеж, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция”, възложителят ще приема:
- За обособена позиция №1 – сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места. Дейностите изпълнени на строежа следва да включват: основен ремонт и/или реконструкция, както и конструктивно укрепване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на многофункционална спортна зала с РЗП не по-малко от 2400 кв. м.
- За обособена позиция №2 – сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители. Дейностите изпълнени на строежа следва да включват: основен ремонт и/или реконструкция, както и конструктивно укрепване и внедряване на мерки за енергийна ефективност.
При участие за повече от една обособена позиция изискването за минимални технически и професионални способности ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива изискванията за обособена позиция №1.
Допустимо е дейностите по ремонт на съществуваща сграда и по изграждане на многофункционална спортна зала по обособена позиция №1, да не са изпълнявани на един обект/строеж.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение. Работите по всяка сграда, следва да бъдат извършени въз основа на издаденото разрешение за строеж, одобрения инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него. В техническата спецификация са посочени специални условия за изпълнение на поръчката съгласно чл. 47 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП представляват специфични национални основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г. и от бюджета на Община Пловдив.
На основание чл. 114 от ЗОП настоящата поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, тъй като към момента на откриването ? няма сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Предвиждат се гаранции за добро изпълнение и за авансово предоставени средства по всеки договор. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставени средства е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен до 40 % от стойността на договора с включен ДДС.
Гаранциите за изпълнение се предоставят под формата на банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума, депозирана по сметка на възложителя.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив
BIC: IORTBGS
IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03
Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция или застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция/застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, която трябва да бъде във форма, предварително съгласувана с възложителя.
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един набор от документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва