Деловодна информация
00373Тракийски университет
2303 10/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00373-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180330OvMS1639130
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в три позиции
39000000      
Доставки

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват в три обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
- Обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
- Обособена позиция № 3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15087.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Ректорат място за изпълнение на поръчката е на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 – ДИПКУ;

Обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1858.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Ветеринарномедицински факултет мястото за изпълнение на поръчката е на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

Обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11812.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Медицински колеж място на изпълнение на поръчката е на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9;

Обособена позиция № 3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Обзавеждането - мебелировката е определено по вид и количество в Техническата спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обообена позиция. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по съответната обособена позиция.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват на сертификация: производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели. Сертификатът следва да е издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по изработка, доставка и монтаж на обзавеждането.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват на сертификация: производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия с обзавеждане – мебели.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Стая 340, ет. 3 на Тракийски университет гр. Стара Загора - Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва