Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП37/1 10/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
10/04/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
инж.Борислав Андреев Кръстев +359 32628701
b_krustev@plovdiv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180322YQzv6197534
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ИНЖЕНЕРИНГ“
45232400      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на строеж за рехабилитация на главен колектор VII от канализационната система на град Пловдив - Инженеринг, в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1084000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул. „Дунав”

Предмет на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на строеж за рехабилитация на главен колектор VII от канализационната система на град Пловдив - Инженеринг, в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, Община Пловдив прилага правилата на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Настоящата обществена поръчка включва следните дейности:
• Проучване и подготовка на всички необходими проектни части: технологична, архитектурна, конструктивна, и т.н., за рехабилитацията на Главен колектор VІІ в обхват и съдържание, съгласно действащото в момента българско законодателство (Наредба № 4 – за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти).
• Координация и съгласуване на проекта с всички заинтересувани институции, съгласно българското законодателство.
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на получен положителен доклад за оценяване съответствието на проекта със съществуващите изисквания към строежите, съгласно изискванията на чл. 142 от ЗУТ. И изпълнение на съответните строително-монтажни работи.
• Осигуряване на възможност и схема за работа на съществуващите колектори и канализация по време на строителството.
• Извършване на изпитания на съоръжението и изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на обекта, съгласно действащото в момента българско законодателство - а именно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
• Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
• Обучение персонала за наблюдение и експлоатация на Главния колектор и подпомага експлоатационния персонал, при поддръжката на рехабилитираното съоръжение.
• Осъществянане на периодично наблюдение на рехабилитирания колектор и подпомагане на експлоатационния персонал при неговата поддръжка, както и гарантиране на отстраняването на евентуално появили се дефекти в периода за съобщаване на дефекти - 1826 (хиляда осемстотин двадесет и шест) календарни дни от предаването на строежа от съответния Изпълнителя на Възложителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки.
• Отстраняване за своя сметка появилите се дефекти в минимум в срока съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, след въвеждането на обекта в експлоатация.
Строежът е четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Хидравличен капацитет    20
Организация на проектантската задача    10
Организация на строителството    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1084000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
580

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Предложените от участниците цени следва да не надвишават прогнозната стойността на обществената поръчка, както и лимитните стойности за отделните дейности, посочени в документацията за обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

лицата – участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват строителството предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да е/са вписан/и в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър – за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, за изпълнение на съответната категория строеж, а именно: строителни дейности по обекти четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Обстоятелството се декларира с посочване на необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност, т.1.
Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада предметът на настоящата обществена поръчка, валидно към датата на сключване на договора, в случай че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността;
Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част IV раздел Б, т. 1а). Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява/доказва с: 1. ГФО или неговите съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. Справка за общия оборот;
2. Участникът (лицата които ще извършват строителство и проектиране) да има/т застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съответствието с поставеното изискване се декларира като участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката за трета група, втора категория строежи;). Доказване: Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.


1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността, в размер минимум 2 000 000 лв. (два милиона лева);
2. Минимални застрахователни суми съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал.2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството: 200000 лв. за проектант и 400000 лв. за строител. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка. Съответствието се декларира в ЕЕДОП, Част IV, раздел В, т. 1а. и в приложимите случаи т. 1б. За доказване при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят документите по чл. 64, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗОП.
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставеното изискване се декларира в ЕЕДОП - Част IV, Раздел В, т. 2 и 6 (за всяко лице се посочва: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). За доказване при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 (или еквивалентен);
4. Участникът трябва да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен)
Съответствието с критериите по т. 3 и т. 4 се декларира в ЕЕДОП - Част ІV, Раздел Г. Доказва се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП чрез документите по чл. 64, ал. 5 - 8 от ЗОП.


1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил проектиране и изграждане или основен ремонт, или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на обекти на улична канализация от Втора категория с дължина минимум 2 000 м. За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан Конст. акт за установ. на годността за приемане на строежа (АКТ обр.15), или еквив.за обекти, изпълнени извън страната. Дейностите може да бъдат изпълнени на повече от 1 обект като не е задълж. предмета на една изпълнена дейност(строеж) да включва едновременно проектиране и строителство, но е задълж. участникът трябва да е изпълнявал, както проектиране, така и строителство на строеж от посочения вид. На осн. чл. 63, ал. 2 от ЗОП, поради естеството на поръчката се допуска услугите по проектиране да бъдат извършени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. 2. Ключов експерт необходим за изпълнението на проектирането, които притежава пълна проектантска правоспособност и опит в разработването на проект, с предмет идентичен или сходен с поръчката: Главен проектант (ръководител на проектантски екип): с висше образование по специалност „Водоснабдяване и Канализация“– „Мрежи и съоръжения”, „Хидротехническо строителство” или еквивалентна специалност. Ключов експерт необходим за изпълнението на строителството, с опит в изпълнение на мин. 1 строеж, с предмет, сходен с поръчката: Технически ръководител на обекта – който да има квалификация „строителен инженер”, „архитект” или „строителен техник”. Да има опит като технически ръководител на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.; 3. Системата за управление на качеството е с обхват проектиране и строителство. Не е задължително системата да обхваща и двата вида дейности – допуска се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а другата – строителство, съобразно дейността, която ще извършва съответното лице. 4. Системата за управление на околната среда е с обхват проектиране и строителство. Не е задължително системата да обхваща и двата вида дейности – допуска се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а другата – строителство, съобразно дейността, която ще извършва съответното лице.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на дог. без ДДС. Максималния размер на аванса по договора е 10 % от стойността на дог.без ДДС. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава 100 % от стойността на аванс. плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение или за предоставените авансово средства, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобож. до 7 дни след връщане или усвояване на аванса.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Пловдив,пл.Стефан Стамболов №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пояснение за опит на проектантите: Под „проект с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката“ се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен” за ново строителство или основен ремонт или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на обекти на улична канализация от Втора категория с дължина минимум 2 000 м.. За изготвени се приемат инвестиционни проекти, които са приети от Възложителя.
Пояснение за опит на експертите в строителството: За „предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира ново строителство или основен ремонт или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на обекти на улична канализация от Втора категория с дължина минимум 2 000 м.. За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан от компетентните лица и органи Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (АКТ обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. Източник на финансирането се очаква да бъде Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като средствата следва да бъдат осигурени от бюджета на проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап І“. В тази връзка договорът ще бъде с отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 от ЗОП.
Възложителя прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанията за отстраняване се прилагат за всеки икономически оператор - участник, член на обединение, трето лице, подизпълнител.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва