Деловодна информация
04917
23 04/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
04917-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Образцово народно читалище Просвета-1908 000608668
град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. Стефан Стамболов № 1
Златоград BG424 4980 България
Пламен Маринов Чингаров +359 30712170
mail@prosveta.info +359 030714205

Интернет адрес/и

http://prosveta.info

http://prosveta.info/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=91


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prosveta.info
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР на обект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”.
45000000      
Строителство

По проекта се предвиждат следните дейности:
- основно обновяване на отоплителната и вентилационна инсталация на залата и сцената;
- поставяне на нова алуминиева дограма с термомост в зоната на проектната разработка показани на съответните чертежи;
- ремонтно – възстановителни дейности на репетиционна зала на първо ниво и офис секретар на второ ниво;
- подмяна на входни врати в обхвата на проектната разработка;
- оборудване на врати към зрителна зала с антипаник брави;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
303324.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Сградата на ОНЧ "Просвета - 1908" град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1

Проект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II” е одобрен за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР. Договорът за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00675 е сключен на 18.09.2017 г.
По проекта се предвиждат следните дейности:
- основно обновяване на отоплителната и вентилационна инсталация на залата и сцената;
- поставяне на нова алуминиева дограма с термомост в зоната на проектната разработка показани на съответните чертежи;
- ремонтно – възстановителни дейности на репетиционна зала на първо ниво и офис секретар на второ ниво;
- подмяна на входни врати в обхвата на проектната разработка;
- оборудване на врати към зрителна зала с антипаник брави;
Критериите по-долу
 
ДА Качество    50
1.1. Организация на персонала (К1)    20
1.2. Професионална компетентност на техническото ръководство при изпълнение на строителството (К2)    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
303324.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № 21/07/2/0/00675 от 18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ПРСР 2014-2020.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За доказване наличие на годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване), за изпълнение на строежи от Първа група: строежи от жилищно, общественообслужващо строителство, минимум четвърта категория. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1) на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), включително и представяйки информация, относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство - при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаването на офертата си, Участникът доказва опит в изпълнение на поне един обект, като декларира съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности “, т. 1а) от ЕЕДОП, като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на вида и категорията на обекта на строителна интервенция; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите; (2) Удостоверения за добро изпълнение за всяко съответно строителство, посочено в Списъка по предходната точка, съдържащи посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на поне един обект на строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка се счита изпълнение на ново строителство и/или преустройство/основен ремонт/реконструкция на сгради, попадащи минимум в четвърта категория по чл. 137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ, включващо и изпълнение на СМР по част ОВК.
!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
!!! Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „ изпълнени ”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 1% (един процент) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
• парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на ОНЧ ПРОСВЕТА - 1908в банка:
АСЕТ БАНК АД
КЛОН СМОЛЯН
IBAN BG62IABG74911000958500
BIC IABGBGSF
• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на ОНЧ "Просвета-1908",ет. 1, град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник на основание чл.54, ал.1 от ЗОП.
Участникът удостоверява липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП с попълване на Част III на ЕЕДОП „Основания за изключване “ в Буква А „Основания свързани с наказателни присъди“, доколкото произтичат от чл. 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и са предвидени в ЕЕДОП.
Наличието или липсата на обстоятелства като:
- участие в престъпна организация /чл. 321 и 321а от НК/;
- корупция /чл. 301 – 307 от НК/;
- измама /чл.209 – 213 от НК/;
- терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности /чл.108а от НК/, с изключение на тези, свързани с финансиране на тероризъм;
- изпиране на пари или финансиране на тероризъм /чл.253, 253а или 253б от НК и чл. 108а от НК – престъпление свързано с финансиране на тероризъм/ и
- детски труд и други форми на трафик на хора /чл.192а и чл. 159а – 159г от НК/;
Обстоятелствата по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-260 от НК имат характер на национални основания за изключване, поради което декларирането им следва да се извърши в Буква Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на ЕЕДОП, както следва:
Специфични национални за отстраняване:
- Осъждания за престъпления по чл. 194-208 /престъпление против собствеността/, чл.213а –217 /изнудване, вещно укривателство, злоупотреба на доверие/, чл.219-252 /престъпление против стопанството/, чл.254а–260 НК /престъпление против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се и информация за престъпления аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- Наличие на свързаност по смисъла на Параграф 2, т.44 от ДР на ЗОП между участници в конкретната процедура.
- Забраната за участие в процедури за обществени поръчки за лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/, освен ако не е налице изключението по чл.4 от същия закон.
В изпълнение на чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Параграф 29, т.5, буква А от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се представя в електронен вид по образец утвърден с акт на Европейската комисия.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва