Деловодна информация
01270
РПД18-ДИ05-93-1 28/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0006963270530
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лина Грънчарова-началник отдел ИИБЕ , Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт +359 28146161/162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000340


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000340
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на съществуващи детски площадки, междублокови пространства и локални градини на територията на район „Подуяне“ по 2 /две/ обособени позиции
45000000      
Строителство

Ремонт на съществуващи детски площадки, междублокови пространства и локални градини на територията на СО - район „Подуяне“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
421666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ - СО - район "Подуяне"

Подобект №1: Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086
Подобект №2: Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване
Подобект №3: Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,
Подобект №4: Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,
Подобект №5: Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939
Подобект №6: Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29
Подобект №7: Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030
Обемът и количеството за всеки подобект са определени в техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
205000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на съществуващи алеи и детски площадки в локални градини и междублокови пространства в ж.к „ Хаджи Димитър“ и ж.к „ Левски Г" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ж.к „ Хаджи Димитър“ и ж.к „ Левски Г" - СО - район "Подуяне"

Подобект №1: Локална градина на ул. "Ангел Войвода", УПИ IV – за озеленяване, кв.37, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.133
Подобект №2: Междублоково пространство с детска площадка зад бл.6, ж.к. „Левски Г“, УПИ VII, кв.38 - ПИ 68134.601.64
Обемът и количеството за всеки подобект са определени в техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
216666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в съответния професионален регистър /ЦПРС/, а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В съответния раздел в ЕЕДОП, участникът е длъжен да посочи № на удостоверението за вписване в Камарата на строителите с минималната група за съответните видове работи или по-висока категория. Участникът може да приложи и копие на удостоверението. Изискването е относимо и задължително и за двете обособени позиции.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т. 11. от одобрената документация се декларира в ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят, в настоящата процедура не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За доказване на изискването по т. 1. от "Изисквано мин. ниво" участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел „В“ т. 1а от ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение/минимум – 3/, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят изисква пълно съответствие на описаните изпълнени обекти и описаните удостоверения за добро изпълнение.
2. За доказване на изискването по т. 2. от "Изисквано мин. ниво" участниците вписват Сертификатите по т. 13.2.1. и 13.2.2 от одобрената документация, които сертификатиследва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени дейности по СМР/ през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на дейности по СМР - ремонт на съществуващи детски площадки.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 3.1. от договора. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в д-ята за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Доп. информ. в т.37 и т.38 от д-ята за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, стаж 3-заседетелна зала №321

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. Прогнозната стойност на поръчката представлява максималната цена за изпълнение. Участници, които са предложили цена за изпълнение на поръчката, която надвишава определената от Възложителя прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
4. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до наличие на финансиране ). Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.
5. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от бюджета на Столична община.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва