Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП27 22/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
22/03/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
гл.юрк.Живка Джарова-юрк. в д-я СМСТИ, инж. Таня Петкова-гл.експерт в д-я СМСТИ +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180319huUP6175284
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Пловдив 000471504
пл. Централен №1
Пловдив BG421 4000 България
Офелия Карагяурова-деловодител +359 32656403
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ДГ „Осми март”, гр. Пловдив”
45000000      
Строителство

1. Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ДГ „Осми март”, гр. Пловдив”. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.
2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка ще се оферира в съответствие със заложените календарни дни, съгласно техническата спецификация.
3. Участникът ще оферира една обща цена за изпълнение на обществената поръчка, разпределена по видове дейности, съгласно Ценовото предложение – Образец на Възложителя,съдържащ се в документацията за обществената поръчка.
4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор на обществената поръчка, който е неразделна част от документацията на същата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
377500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

1. Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ДГ „Осми март”, гр. Пловдив”. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.
2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка ще се оферира в съответствие със заложените календарни дни, съгласно техническата спецификация.
3. Участникът ще оферира една обща цена за изпълнение на обществената поръчка, разпределена по видове дейности, съгласно Ценовото предложение – Образец на Възложителя,съдържащ се в документацията за обществената поръчка.
4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор на обществената поръчка, който е неразделна част от документацията на същата.
Критериите по-долу
 
ДА П1-Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
377500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи Четвърта категория /чл.137 ал.1, т.4, б.б) от ЗУТ/ или в съответен регистър на държавата, в която е учреден за участниците – чуждестранни лица.
Участникът декларира в ЕЕДОП,/Единен европейски документ за обществени поръчки, част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1/, изпълнението на това изискване. Участникът посочва и съответните национални база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
В случай, че участва обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности свързани със строителството.
Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За доказване на опита участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV, буква В, 1б) информация в списък за изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
2.За доказване наличието на екип – участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6/, информацията в списък с посочване на лицата, както и на професионалната компетентност на техническият ръководител-професионален опит, като такъв в години. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил минимум един обект с предмет СМР за основен ремонт на административни сгради с минимална РЗП - 1208.0 м?. Под идентични и сходни дейности следва да се разбира СМР за основен ремонт на административни сгради с минимална РЗП - 1208.0 м?., с включени основни видове СМР - подмяна на вътрешна инсталация Електро, ОВ и ВиК.
2.Участникът следва за реализиране предмета на обществената поръчка да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, вкл. лице, контролиращо качеството и безопасността при извършване на СМР. Техническият ръководител следва да притежава професионален опит, като такъв не-по малък от 5 години.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора на настоящата поръчка, който е неразделна част от документация.
Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като плащанията по договора ще се извършват от средствата заложени в бюджета на Община Пловдив за 2018 г. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, както и актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Пловдив,Община Пловдив, пл.Централен №1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете предвидени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване посочени в закона са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.107 от ЗОП.
В съответствие с чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва