Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-45 20/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00470-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
инж. Николина Борисова - Началник отдел ТСУ +359 36916163
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 36916223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

https://sop.bg/chernoochene-962/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/chernoochene-962/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:
45232440      
Строителство

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Избраната канализационна система е съобразена с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в изграден довеждащ колектор. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Об. поз.№ 1- Предмет на обособената позиция са участъците - Главен колектор IV – 480 м;Главен колектор IVа – 482м и Главен колектор IV извън регулация – 334м или общата дължина на трасетата е 1296 м.
Об. поз. № 2 - Предмет на обособената позиция са участъците - Клон 1 – 50м, ; Клон 2 - 97м ; Клон 3 - 56м; Клон4 -101м; Клон 5 - 96м; Клон 6- 64м; Клон 7- 56м; Клон 8- 155м; Клон 8а– 165 м; Клон 9- 504м; Клон 10- 84м; Клон 11- 79м; Клон 12- 48м;
Клон 13- 191м и Клон 14- 117м. Общата дължина на трасетата е 1863м. Подробно описание се съдържа в Техн. спецификации към документацията на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
900573.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232440      
45232400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

територията на с. Пряпорец, Община Черноочене

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Проекта е съобразен с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в шахта при т.7 от изградения довеждащ колектор до ПСОВ. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Предмет на обособената позиция са участъците - Главен колектор IV – 480 м;Главен колектор IVа – 482м и Главен колектор IV извън регулация – 334м или общата дължина на трасетата е 1296 м. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация към документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
416588.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на откриване на настоящата процедура има осигурено финансиране в размер 500 000,00 лева (петстотин хиляди) лева с ДДС по Постановление №153 от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. на МС за Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“.

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232440      
45232410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

територията на с. Пряпорец, Община Черноочене

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Избраната канализационна система е съобразена с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в предвидената за изграждане ПСОВ. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Предмет на обособената позиция са участъците - Клон 1 – 50м, ; Клон 2 - 97м ; Клон 3 - 56м; Клон4 -101м; Клон 5 - 96м; Клон 6- 64м; Клон 7- 56м; Клон 8- 155м; Клон 8а– 165 м; Клон 9- 504м; Клон 10- 84м; Клон 11- 79м; Клон 12- 48м; Клон 13- 191м и Клон 14- 117м. Общата дължина на трасетата е 1863м. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация към документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
483984.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на откриване на настоящата процедура няма осигурено финансиране за Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене, поради което изпълнението на договора за тази обособена позиция, в това число и неговото действие се отлага, на основание чл. 114 от ЗОП, като е предвидена клауза за отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в професионален регистър - Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво: правоспособност участникът да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, втора категория.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, за всяка от обособените позиции съобразно изискваното минимално ниво.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът попълва еЕЕДОП, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети. В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ съгласно изискваното минимално ниво.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователната полица (номер, дата, издател, застраховано лице), застрахователна сума, застрахована професионална дейност, срок на валидност на застраховката, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в случай че участникът е установен в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.


1. Участниците в обществената поръчка следва да е реализирали минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, за всяка от обособените позиции, както следва:
За Обособена позиция № 1: Минимален общ оборот в размер не по-малко от 830 000,00 (осемстотин и тридесет хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция № 2: Минимален общ оборот в размер не по-малко от 960 000,00 (деветстотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
Забележки: 1) Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП;
2) В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, оборотът не се изисква в натрупване.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът да е застрахован с „Професионална отговорност“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Обектът, предмет на поръчката е втора категория строежи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата съгласно изисваното минимално ниво.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмет и обем), посочване на съответното удостоверение за добро изпълнение за тях, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с доказателство за изпълнените СМР.
2. Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката съгласно изискваното минимално ниво.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за:
- професионалната квалификация на предложените експерти - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация и период на обучение;
- специфичния опит на експертите - посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността, описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, описание на обекта за когото лицето е упражнявало съответната функция.
В еЕЕДОП се посочва и информация за документите, въз основа на които участникът декларира горепосочените данни.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква представянето на Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство - лицата, които ще изпълняват строителството.


1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимално ниво:
За „дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират изпълнени строителни дейности (на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на канализационна мрежа, представляваща техническа инфраструктура, с минимална дължина за всяка от обособените позиции, както следва:
за Обособена позиция №1 – минимална дължина на каналицационната мрежа 1200 л.м.
за Обособена позиция №2 - минимална дължина на каналицационната мрежа 1800 л.м.
Забележка: В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, дължината на изпълнената канализационна мрежа не се изисква с натрупване за всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта.
2.Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.
Минимално ниво:
А) Технически ръководител:
Професионална квалификация - да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно.
Специфичен опит – опит като Технически ръководител на минимум 1 обект от линейна инфраструктура – изграждане на канализационна мрежа.
Б) Координатор по безопасност и здраве:
Професионална квалификация:
- да притежава образователно квалификационна степен минимум средно образование или еквивалентно;
- да е преминал курс на обучение по безопасност и здраве при работа в строителството.
Специфичен опит - опит като Координатор по безопасност и здраве на минимум 1 обект от линейна инфраструктура.
В) Специалист по контрол върху качеството:
Професионална квалификация
- да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина);
- да е преминал обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Специфичен опит - опит като Специалист по контрол върху качеството на минимум 1 обект от линейна инфраструктура.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
ВАЖНО ! Възложителят не допуска едно физическо лице да изпълнява функциите на повече от един експерт.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Към момента на откриване на наст. процедура има осигурено финансиране в размер 500 000,00 лева с ДДС по ПМС №153 от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за Об. поз.№1, но няма осигурено финансиране за Об. поз.№2, поради което изпълнението на договора за общ. поръчка по тази об. позиция, в това число и неговото действие се отлага, на основание чл. 114 от ЗОП, като е предвидена клауза за отложено изпълнение в Проекта на договора. В случай, че не бъде осигурено финансиране за реализиране на тази об. позиция, договорът с избрания Изпълнител ще бъде прекратен без предизвестие, съгласно чл. 114, изр. посл. от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

с. Черноочене, ул. "Шеста" №9 - Заседателната зала на Общински съвет - Черноочене

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55 ал.1 т.1, 3-5 от ЗОП, както и на основанията, посочени в чл. 107 от ЗОП.
2. Не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва