Деловодна информация
00267Община Пловдив
18 РОП 21 16/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/03/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Манолов, гл.юрк. Милкова +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180316QzLi6149260
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: “Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив”
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на идеен и технически инвестиционен проект и изпълнение на СМР за строителство на велосипедна алея и асфалтиране на тротоарите по протежението на бул.“Кукленско шосе“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив
и изработването на технологичен проект и изпълнение на СМР за рехабилитация на пътното платно на бул.“Кукленско шосе“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив,
включително упражняване на авторски надзор по време на строителството, при спазване на одобреното техническо задание, което е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4983000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на настоящата поръчка включва:
- Изработването на идеен и технически проекти, и изпълнение на СМР за строителство на велосипедна алея и асфалтиране на тротоарите по протежението на бул.“Кукленско шосе“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив;
- Изработването на технологичен проект и изпълнение на СМР за рехабилитация на пътното платно на бул.“Кукленско шосе“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив;
- включително упражняване на авторски надзор по време на строителството,
при спазване на одобреното техническо задание и дадените Технически спецификации, които са неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
4983000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексната оценка КО = ТП + ФП - максимално 100 точки.
Технически показател /ТП/ - максимално 30 точки. ТП= СИ+К, срок за изпълнение /СИ/ - максимално 5 точки и Концепции за изготвяне на проектна документация и за изпълнение на СМР /К/ - максимално 25 точки.
Финансов показател /ФП/ - максимално 70 точки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, трета категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" ЗУТ – общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите за доказване - удостоверение за вписване в ЦПРС, ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Б“, т.2а от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1 и 2 от ЗОП, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума за проектирането- в размер на 100 000 лв. и за строителството - в размер на 200 000 лв.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот от строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка – 4 983 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Настоящата обществена поръчка включва проектиране и строителство, поради което Възложителят поставя изисквания за опит и в част Проектиране и в част Строителство, както следва:
1.1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката за частта Проектиране, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под услуга със „сходен предмет“ следва да се разбира проектиране на рехабилитация/ основен ремонт/ реконструкция/ ново изграждане на улици в урбанизирани територии, което да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка.
1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка за частта Строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1а в ЕЕДОП (следва да съдържа предмет, вид, обем, стойност, дата на приключване на строителството). Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на приключване на строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под строителство със "сходен предмет" следва да се разбира извършване на рехабилитация/ основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на улици в урбанизирани територии, който да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, данни за правоспособността, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в офертата на участника, при условие че притежава необходимата правоспособност и квалификация. Посочените експерти в част Проектиране не могат да изпълняват функции на експерти в част Строителство и обратното.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП;
4. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, поради което следва да имат изпълнени проектиране на рехабилитация/ основен ремонт/ реконструкция/ ново изграждане на улици в урбанизирани територии, което да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка, в последните три години за частта Проектиране и
извършване на рехабилитация/ основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на улици в урбанизирани територии, който да включва всички проектни части от настоящата обществена поръчка, в последните пет години за частта Строителство.
2. Участниците следва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, който е разпреден за част Проектиране и част Строителство, по следния начин:
2.1. Екип за изпълнение на проектирането, всеки от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, издадено от КИИП/ КАБ, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън страната) за съответния експерт, участник в проектирането, за който се представя подробен списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, със следните минимални изисквания:
2.1.1. ръководител на екипа – специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КИИП за ППП или еквивалент;
2.1.2. експерт „Пътно строителство“ – висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КИИП за ППП или еквивалент;
2.1.3. експерт „Електро“ – висше образование, специалност „Електроснабдяване“ или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КИИП за ППП или еквивалент;
2.1.4. експерт „ВиК“ – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КИИП за ППП или еквивалент;
2.1.5. експерт „Геодезия“ – висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КИИП за ППП или еквивалент;
2.1.6. експерт „Ландшафтен архитект“ – висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение от КАБ за ППП или еквивалент;
2.1.7. експерт „ПБЗ“ – висше образование, инженер или еквивалентна, който притежава валидно удостоверение за безопасност и здраве.
2.1.8. експерт „ПУСО“ – висше образование, инженер или еквивалентна; да е завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.
2.2. Екип за изпълнение на строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, с минимални изисквания, както следва:
2.2.1. Технически ръководител на обекта: висше образование, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, притежаващ най-малко 3 (три) години опит по специалността;
2.2.2. Експерт „Геодезия“: висше образование, специалност „Геодезия” или еквивалентна, притежаващ най-малко 3 (три) години опит по специалността.
3. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие: проектиране и строителство.
4. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001 или еквивалент с обхват на действие: проектиране и строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
3. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив в две бюджетни години- 2018 г. и 2019 г., като посочената прогнозна стойност е лимитна.
4. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
5. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва