Деловодна информация
5397
ДАЕУ-1771 15/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
5397-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко 6
София BG411 1000 България
Миряна Нановска +359 29492433
mnanovska@e-gov.bg +359 29818787

Интернет адрес/и

https://www.e-gov.bg

https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/203
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на ДАЕУ „Електронно управление“ с транспортни средства (пълното наименование е посочено в Раздел VI.3. Допълнителна информация)
60100000      
Услуги

"Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура" за нуждите на електронното управление“. Броят на необходимите автомобили и времето за тяхното ползване ще се определя в зависимост от потребностите на възложителя по предварителна седмична заявка, направена до 3 (три) работни дни преди датата на предоставяне на автомобилите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1000, ул. Ген. Й. В. Гурко 6

Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура" за нуждите на електронното управление“. Броят на необходимите автомобили и времето за тяхното ползване ще се определя в зависимост от потребностите на възложителя по предварителна седмична заявка, направена до 3 (три) работни дни преди датата на предоставяне на автомобилите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

Обществената поръчка ще бъде реализирана и се финансира във връзка с проект № BG05SFOP001-1.001-0001 с наименование „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ въз основа на сключения между ДАЕУ и УО на ОПДУ договор за безвъзмездна финансова помощ.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор, свързани с техническите и професионални възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1 "Техническата спецификация" към документацията. Възложителят се задължава да заплаща наемната цена чрез периодични месечни плащания на основание брой заявени автомобили и период на наемане, приемо-предавателен протокол подписан двустранно и надлежно издадена фактура. Плащанията ще се извършват в рамките на 15 работни дни от получаване на фактурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Ген. Й.В.Гурко № 6- сградата на Държавна агенция Електронно управление, зала № 344

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пълно наименование на поръчката: "Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура" за нуждите на електронното управление“ Допълнителна информация:
При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи разпоредбата на
чл. 181, ал. 2 от ЗОП, а именно оценката на техническите и ценовите
предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите
за съответствие с личното състояние и критериите за подбор.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.
10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява
от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, както и при наличие на основанията по чл. 107
от ЗОП. За участник, който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици не е привел дейността си в съответствие с изискванията
на този закон се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия. Възложителят отстранява участник,когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице,на физическите лица,които са негови действителни собственици по смисъла на чл.3,ал.5 ППЗМИП.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират, че са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва