Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДГС-Ч.Осъм
200 15/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС-Ч.Осъм 2016174760069
ул Първи май 77
с.Ч.Осъм BG315 5620 България
Гинка Василева +359 67060404
dgscho@abv.bg +359 67060404

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180315vdUP9175376


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване и управлвние на гори ДГФ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”
30192000      
Доставки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм по обособени позиции:
обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 36 ( тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора . или до пълното усвояване на сумата по него, което от двете събития настъпи по-рано.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

“Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Административната сграда на ТП ДГС Черни Осъм, на адрес: с.Черни Осъм, ул. „Първи май“77, етаж 2.

Настоящата поръчка включва две обособени позиции.
обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм“, включени в списъка по чл. 12, ал, 1, т. 1 от ЗОП.
обособена позиция № 2 Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм“
Ръководейки се от разпоредбите на чл.80, ал.1от ППЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части, които са включени в списъка по чл.12 ал.1, т1 от ЗОП. Налице е възможност за прилагане на чл.46 от ЗОП, а именно разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че всяка от позициите съставлява такава част от предмета на поръчката, който е систематически свързан с другата позиция. Разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време.
срокът на изпълнение е 36/тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора от двете страни или до достигане на общата стойност на договора, което от двете събития настъпи по-рано.
Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 16,30 часа.
Канцеларските материали се доставят „до бюро“, т.е. доставят се до помещение, посочено от Възложителя.
Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното за ТП ДГС Черни Осъм време като се предава на определено от Възложителя отговорно лице, определено в договора подписан между Възложителя и Изпълнителя, с подписване на приемо - предавателен протокол.
Срокът на изпълнение на поръчката е до седем календарни дни от получаване на заявката.
Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство изрично се посочва в заявката. Срокът на доставка на спешни поръчки е 24 часа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Административната сграда на ТП ДГС Черни Осъм, на адрес: с.Черни Осъм, ул. „Първи май“77, етаж 2.

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм по обособени позиции:
обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 36 ( тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора . или до пълното усвояване на сумата по него, което от двете събития настъпи по-рано.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

както е посочено в документацията

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Възложителят поставя изискване участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция" следва да се разбира - доставка на място на канцералски материали и консумативи.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
-представяне на заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Настоящата поръчка включва две обособени позиции.
обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм“, включени в списъка по чл. 12, ал, 1, т. 1 от ЗОП.
обособена позиция № 2 Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм“
Стойностите по обособените позиции са разпределени, както следва:
по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм“, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП - прогнозна стойност в размер на 800 лв. (осемстотин лева) без ДДС;
по обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм" - прогнозна стойност в размер на 2200 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС.
Срокът на доставката е до седем календарни дни след получаване на писмената заявка от Възложителя изпратена по факс или email адрес. Отделните доставки се осъществяват в рамките на работното време на ТП ДГС Черни Осъм - от 09: 00 до 16: 30 часа.
Възложителят с
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/04/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ДГС Черни Осъм

след изтичане на срока за приемане на офертите, възложителят назначава комисия, която да разгледа оцени и класира предстажените оферти
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.szdp.bg. раздел „Профил на купувача”.
Документацията може да се изтегли всеки ден от от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до датата, посочена в обявлението като краен срок за получаване на офертите за участие..
Документацията може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч до 15.00 ч на адрес: Административната сграда на ТП ДГС Черни Осъм с. Черни Осъм, ул.”Първи май” №77.тел.0670/60404;-еmail: dgscho@abv.bg, от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до датата, посочена в обявлението като краен срок за получаване на офертите за участие.
Възложителят изпраща документацията за участие на всяко лице, поискало това на посочен адрес, като разходите са за сметка на получателя.
До 5 дни преди изтичане срока за подаване на документацията всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса посочен в обявлението. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 3 (три) дневен срок от постъпване на въпросите.
Разясненията се публикуват на на интернет адрес www.szdp.bg. раздел „Профил на купувача”без да се посочва кой го е поискал.
За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - 10 дневен срок от публикуване на обявлението
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва