Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП17 06/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
06/03/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
инж.Борислав Андреев Кръстев +359 32628701
b_krustev@plovdiv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180201Sust5884685
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ”
45252127      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр.Пловдив”, по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, и включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”. Съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж на база технически проект; Реконструкция и разширение на ПСОВ – гр.Пловдив по одобрения проект;Доставка на машини и съоръжения за обекта;Изготвяне на Докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръжения на български език за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”;Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването;Авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
58845129      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252127      
71800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Площадката на ПСОВ Пловдив, в югоизточната част на град Пловдив, на около 1.5 км извън очертанията на града.

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-гр.Пловдив с капацитет на третиране от минимум 450 000 еквивалент жители, с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация.Строежа е четвърта група, втора категория.Изпълнението на предмета на поръчката включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”. Съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж на база технически проект; Реконструкция и разширение на ПСОВ – гр.Пловдив по одобрения проект;Доставка на машини и съоръжения за обекта;Изготвяне на Докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръжения на български език за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”;Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването;Авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта.
Критериите по-долу
 
ДА „Технологичен процес”    20
„Експлоатационни разходи”    20
„Организация на проектантската задача”    10
„Организация на строителството и доставките на оборудване и съоръжения за ПСОВ”    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
58845129      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
730

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Предложените от участниците цени следва да не надвишават прогнозната стойността на обществената поръчка, както и лимитните стойности за отделните дейности, посочени в документацията за обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

лицата – участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват строителството предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да е/са вписан/и в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър – за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, за изпълнение на съответната категория строеж, а именно: строителни дейности по обекти четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Обстоятелството се декларира с посочване на необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност, т.1.
Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада предметът на настоящата обществена поръчка, валидно към датата на сключване на договора, в случай че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността;
Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част IV раздел Б, т. 1а). Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява/доказва с: 1. ГФО или неговите съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. Справка за общия оборот;
2. Участникът (лицата които ще извършват строителство и проектиране) да има/т застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съответствието с поставеното изискване се декларира като участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката за четвърта група, втора категория строежи;). Доказване: Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.


1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността, в размер минимум 100 000 000 лв. (сто милиона лева);
2. Минимални застрахователни суми съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал.2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството: 200000 лв. за проектант и 400000 лв. за строител. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка. Съответствието се декларира в ЕЕДОП, Част IV, раздел В, т. 1а. и в приложимите случаи т. 1б. За доказване при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят документите по чл. 64, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗОП.
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставеното изискване се декларира в ЕЕДОП - Част IV, Раздел В, т. 2 и 6 (за всяко лице се посочва: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). За доказване при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 (или еквивалентен);
4. Участникът трябва да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен)
Съответствието с критериите по т. 3 и т. 4 се декларира в ЕЕДОП - Част ІV, Раздел Г. Доказва се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП чрез документите по чл. 64, ал. 5 - 8 от ЗОП.


1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил проектиране и изграждане или основен ремонт, или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на ПСОВ с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация. За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан Конст. акт за установ. на годността за приемане на строежа (АКТ обр.15), или еквив.за обекти, изпълнени извън страната. Дейностите може да бъдат изпълнени на повече от 1 обект като не е задълж. предмета на една изпълнена дейност(строеж) да включва едновременно проектиране и строителство, но е задълж. участникът трябва да е изпълнявал, както проектиране, така и строителство на строеж от посочения вид. На осн. чл. 63, ал. 2 от ЗОП, поради естеството на поръчката се допуска услугите по проектиране да бъдат извършени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. 2. Ключови експерти необходими за изпълнението на проектирането, всеки от които притежава пълна проектантска правоспособност по съотв.част и опит в разработването на проект, с предмет идентичен или сходен с поръчката: Главен проектант (ръководител на проектантски екип): с висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство”, „Водоснабдяване и Канализация“, „Хидромелиоративно строителство”, „Хидротехническо строителство или екв.; част „Конструкции“ – с висше образов. по специалност „ПГС/ССС“ или екв.; част „Технологична” - с висше образование по специалност „ВиК“ – пречистване на води или екв.; част „Електро” – с висше образование по специалност „Електро” или екв.; част „КИП и А” – с висше образов.по спец., „Автоматика, информационна и управляваща техника” или „Автом. и компютърни системи”, или „Автом., роботика и управляващи компютърни системи” или екв.; част „Геодезия” – с висше образов. по спец., „Геодезия” или екв; част „Пътна” – с висше образов. по спец.„Пътно строителство” или екв; част „Вертикална планировка” – с висше образов.по спец.„Ландшафтна архитектура” или екв; част „Газификация“ – с висше образов., специалност „Климатизация, хидравлика и газификация” или „Топлотехника” или екв; част „Пожарна безопасност” с висше техническо образов. ; по част „План за безопасност и здраве” с висше техн. образов.; по част „Управление на строителните отпадъци“с висше техн.образов; Ключови експерти необходими за изпълнението на строителството, всеки от които с опит в изпълнение на мин. 1 строеж, с предмет, сходен с поръчката: Ръководител обект - с висше образование по специалност „ВиК”, „ХМС” , „ХТС” или екв.; Технически ръководител на обекта – минимум двама, които имат квалификация „строителен инженер”, „архитект” или „строителен техник”; Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.; Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” или екв.; Експерт по управление на строителните отпадъци - да има опит в изготвянето на мин. 1 отчет за изпълнение на ПУСО;
3. Системата за управление на качеството е с обхват проектиране и строителство. Не е задължително системата да обхваща и двата вида дейности – допуска се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а другата – строителство, съобразно дейността, която ще извършва съответното лице.
4. Системата за управление на околната среда е с обхват проектиране и строителство. Не е задължително системата да обхваща и двата вида дейности – допуска се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а другата – строителство, съобразно дейността, която ще извършва съответното лице.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на дог. без ДДС. Максималния размер на аванса по договора е 10 % от цената. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава 100 % от стойността на аванс. плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение или за предоставените авансово средства, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобож. до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.След приключване срока на договора, 20% от стойността на гаранцията за изпълнение по дог., се трансформира като гаранция обезпечаваща гаранционното поддържане по договора.Гаранцията обезпечаваща гаранционното поддържане се освобождава при условията и по реда определени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Пловдив,пл.Стефан Стамболов №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстватучастниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пояснение за опит на проектантите: Под „проект с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката“ се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен” за ново строителство или основен ремонт или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация. За изготвени се приемат инвестиционни проекти, които са приети от Възложителя.
Пояснение за опит на експертите в строителството: За „предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира ново строителство или основен ремонт или реконструкция или модернизация или разширение или рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза, чрез ко-генерация. За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан от компетентните лица и органи Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (АКТ обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. Източник на финансирането се очаква да бъде Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като средствата следва да бъдат осигурени от бюджета на проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап І“. В тази връзка договорът ще бъде с отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 от ЗОП.
Възложителя прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанията за отстраняване се прилагат за всеки икономически оператор - участнсик, член на обединение, трето лице, подизпълнител.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва