Деловодна информация
1190
147 27/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
1190-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за психично здраве/ЦПЗ/ - Благоевград ЕООД - /Старо наименование-Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - Благоевград ЕООД/ 101533931
ул.Братя Миладинови 21
Благоевгрда BG413 2700 България
Росица Велинова - Главен счетоводител +359 073884143
cpzbl@abv.bg +359 073884143

Интернет адрес/и

www.cpz-blg.com/

http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
55521200      
Доставки

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ” Доставката на заявената храна се извършва ежедневно в следния график: закуска: от 06,45 часа до 07,15 часа;обяд - от 11,45 часа до 12,15 часа;вечеря - от 16,45 часа до 17,15 часа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
201411      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55521200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на болничните отделения на “ЦПЗ – Благоевград ” ЕООД, на следните адреси:
1.гр.Благоевград ул.” Братя Миладинови“ №

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ” по предварителни заявки.Доставката на заявената храна се извършва ежедневно в следния график:
- закуска: от 06,45 часа до 07,15 часа;
- обяд - от 11,45 часа до 12,15 часа;
- вечеря - от 16,45 часа до 17,15 часа
Поръчката е за приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за приблизително 43 627 хранодни за две години, от които 43 627 хранодни за пациентите на болницата и 5 116 хранодни за дежурен персонал.
Прогнозната стойност е в размер на 201 411 лева без ДДС за срок от 24 месеца.
Количествата са ориентировъчни и фактическото изпълнение се определя от броя на пациентите и от персонала, изпълняващ 12-часови дежурства по месечните графици.
Общото количество хранодни за целия период на договора /24 месеца/ е 48 743, разделени както следва :
-по диета №1 – общо 302 хранодни.
-по диета №9 – общо 1 053 хранодни.
-по диета №15 –общо 42 272 хранодни.
- дежурен персонал – общо 5 116 хранодни
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
201411      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да разполага с : обект /собствен или нает/ за приготвяне на храна /обект тип –кухня-майка-кетъринг/, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква А „Годност ” – за регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните.? Участникът да разполага най-малко с 1/един/ обект /собствен или нает/ за приготвяне на храна /обект тип –кухня-майка-кетъринг/. Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9.Обстоятелствата се доказват с представяне на :
А/.Валидни санитарни разрешителни по чл.12 от Закона за храните – „Удостоверение за регистрация” на името на участника и чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - помещения, складове и договор/и за наем;
Б/. Договора за наем трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и със срок не по-малък от 26 месеца от датата на подаване на офертата. /прилагат се заверени копия от съответните документи/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да притежава опит в предоставянето на услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е извършвал ежедневно приготвяне и доставка на храна за институции, предостяващи болнични или социални услуги. ? Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно минимум 1 /един/ договор за ежедневно приготвяне и доставка на храна за институции, предостяващи болнични или социални услуги през последните три години.
Участницкът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката.
* под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставки за ежедневно приготвяне и доставка на храна .Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1б и се доказва с: референция/препоръка за добро изпълнение на посочените в списъка договори. А/.Прилагат се заверени копия от референции/препоръки към офертата.
Участникът следва да разполага : с транспортни средства за превоз на ежедневно приготвяна храна (собствени или наети) за изпълнение на поръчката.
? Участникът да разполага най-малко с 2 специализирани автомобила за превоз на храна. Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9. Това обстоятелство се доказва с:
А/. „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от органите на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните) или еквивалент;
Б/. Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства;
В/. Договор за наем на транспортната средство или друг документ, доказващ, че участника разполага с изискваното транспортно средство./прилагат се заверени копия от съответните документи/.


? Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно минимум 1 /един/ договор за ежедневно приготвяне и доставка на храна за институции, предостяващи болнични или социални услуги през последните три години.
Участникът да разполага най-малко с 2 специализирани автомобила за превоз на храна
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Договорът не се сключва преди спечелилият участник да представи банкова гаранция или застраховка за изпълнение на договора в размер на 2% /два процента/ от прогнозната стойност на договора без ДДС.
Условията за изпълнение на договора са подробно описани в документацията. Поръчката се финасира от бюджета на лечебното заведение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/06/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

ЦПЗ - Благоевград ЕООД, ул.Братя Миладинови № 21

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Попълване на ЕЕДОП - образец № 2 за участника, подписан от всички лица по чл.40, ал.1 ППЗОП в съотвествие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когатое приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва капацитета на трети лица или подизпълнители, за доказване на съответствието с критериите за подбор за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
- изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
- представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя, в сроковете за обжалване, посочени в разпоредбата на чл.197, ал.1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва