Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП14 21/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00267-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180124wDhb5851258
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА 20180124wDhb5851258
30200000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника, оборудване и принадлежности разпределени в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Доставка на компютърна техника и оборудване за административни цели по проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - етап І (ОП 2)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
154370.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват периодични доставки на различни видове компютърна техника и принадлежности. Номенклатурата включва: сървър (4 броя); настолни компютри (4 артикула – 117 броя); преносими компютри (2 артикула – 28 броя); монитори (4 артикула – 131 броя); твърди дискове (2 артикула – 24 броя); мишки (2 артикула – 207 броя); клавиатури (2 артикула – 170 броя); USB памет (10 броя); USB удължител (6 броя);
Доставките се извършват след предварителни заявки като стоките се доставят до адрес на територията на гр. Пловдив, допълнително указван от страна на възложителя при подаване на конкретната заявка.
Гаранционната поддръжка се извършва по отношение на сървъра, настолните и преносими компютри и обхваща всички дейности по ремонт или замяна (включително транспорт, труд, подмяна на дефектирали модули, компоненти, кабели и др.), необходими за поддържане на техниката в работоспособно и пълно функционално състояние.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
136220.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност е лимитна и представлява общата стойност, на която ще бъде сключен договор за възлагане на обособената позиция. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, равняваща се на 4086,62 лв. 25% от стойността на гаранцията, равняващи се на 1021,66 лв. са предвидени за обезпечаване на гаранционната поддръжка по договора.

II.2) Описание 1

Доставка на компютърна техника и оборудване за административни цели по проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - етап І“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват доставка на компютърна техника и оборудване - номенклатура от общо 5 артикула, включваща: преносим компютър (8 броя), мултифункционално устройство (4 броя), плотер (1 брой), стационарен телефонен апарат (2 броя) и шредер (1 брой).
Доставката ще се извърши еднократно, след изрично писмено възлагане, като стоките ще се доставят до адрес на територията на гр. Пловдив, допълнително указван от страна на възложителя при възлагането.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18150      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ - проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап І“

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Посоченият срок за изпълнение е максимално допустимият срок на договора, а срокът за изпълненине на доставката, предмет на договора е 10 (десет) работни дни, считано от получаването на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Източник на финансиране на обществената поръчка по ОП 1 е Община Пловдив като средствата по договора за ще се осигурят от бюджета на Община Пловдив и на съответните структурни звена, ползватели на същия.
ОП 2 от обществената поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, което означава, че към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране по ОП 2. Източник на финансирането се очаква да бъде Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като средствата следва да бъдат осигурени от бюджета на проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап І“. В тази връзка: На основание чл. 114 от ЗОП, договорът ще бъде с „отложено изпълнение“, което означава, че дейностите ще се възложат единствено и само след осигуряване на финансиране по проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ - ЕТАП І“. Всяка от страните по договора ще може да поиска прекратяването му без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/03/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административна сграда на Община Пловдив, ет. 1, зала № 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл.181, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Февруари 2019

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
Оферти могат да се подадват за една или и за двете обособени позиции като на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска подаването на общ ЕЕДОП за двете обособени позиции.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва