Деловодна информация
00211
ОП-16 21/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00211-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Хасково 000903946
пл. Общински №1
Хасково BG422 6300 България
Гюнай Юсуф +359 38664347
pnovk_haskovo@abv.bg +359 38664110

Интернет адрес/и

www.haskovo.bg

http://profil.haskovo.bg:1111/d/fd2913edb2db3115e312eac4250c2f5d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.haskovo.bg:1111/d/fd2913edb2db3115e312eac4250c2f5d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрически материали за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“
31681410      
Доставки

Поръчката е за периодична доставка на електрически материали, необходими за осъществяване на дейността на общинското предприятие по поддръжка на електрически системи и оборудване на територията на Община Хасково за период от 12 месеца или до достигане на максималната стойност на поръчката – което от двете събития настъпи по-рано.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
69000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31681410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Територията на Община Хасково

Предвижда се доставка на следните електрически материали, със прогнозно количество за 12 месеца:
1 Доставка на натриева лампа 70 W 220-Т Е27 бр. 1800
2 Доставка на натриева лампа 150 W 220-Т Е27 бр. 400
3 Доставка на фасунга Е 27, 4А бр. 500
4 Доставка на изолирбланд /тиксо/ бр. 120
5 Доставка на LED лампа 10W, E27 бр. 400
6 Доставка на LED прожектор 10 W, IP65 бр. 5
7 Доставка на LED прожектор 30 W, IP65 бр. 20
8 Доставка на LED прожектор 50 W, IP65 бр. 20
9 Доставка на осветително тяло за УО 70 W Na Е27 IP65 бр. 60
10 Доставка на осветително тяло за УО 150 W Na E 27 IP65 бр. 40
11 Доставка на парков осветител тип "Сфера" 70 W Na ?400мм бр. 20
12 Доставка на дросел 70 W НЛ/МХЛ ЕС HIS/MHI 220V/50Hz бр. 50
13 Доставка на лампа светофарна 8000 часа 70 w бр. 600
14 Доставка на дросел 150 W НЛ/МХЛ ЕС HIS/MHI 220V/50Hz бр. 20
15 Доставка на улично тяло LED 24W, 230V 4000K, /2400 lm/ IP65 - L=284 mm бр. 20
16 Доставка на улично тяло LED 40W, 230V 4000K, /4000 lm/ IP65 - L=460 mm бр. 50
17 Доставка на конзола за осветително тяло на УО бр. 300
18 Доставка на запалително устройство за натриева лампа 400 W бр. 600
19 Доставка на усукан проводник 2x16 mm2 AL м 3000
20 Доставка на кабел СВТ 2x1,5 mm1 м 500
21 Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm2 м 100
22 Доставка на лустър клеми пл. маса бр. 100
23 Доставка на лустър клеми бакелит м 20
24 Доставка на кабел САВТ 4x10 mm2 м 200
25 Доставка на калеми луминисцентни 060 см бр. 100
26 Доставка на стартери 22 w бр. 100
27 Доставка на опъвателна клема за усукан проводник 2-4х(16-25)мм2 бр. 100
28 Доставка на отклонителна клема за усукан проводник 16-95 мм2 бр. 200
29 Доставка на контактор за УО 63 А бр. 10
30 Доставка на часовник за УО тип "Фонотроника 2" (или еквивалент) бр. 50
31 Доставка на автоматичен прекъсвач 3P 100 А бр. 5
32 Доставка на автоматичен предпазител 1P 16 A бр. 20
33 Доставка на автоматичен предпазител 1P 20 A бр. 20
34 Доставка на автоматичен предпазител 1P 25 A бр. 20
35 Доставка на автоматичен предпазител 1P 32 А бр. 20
36 Доставка на автоматичен предпазител 1P 40 А бр. 5
37 Доставка на автоматичен предпазител 3P 50 А бр. 10
38 Доставка на PVC табло с размери 600/800 за монтаж на стена бр. 2
39 Доставка на разклонителна кутия К 2 от стъклонапълнен полиестер бр. 20
40 Доставка на разклонителна кутия К 3 от стъклонапълнен полиестер бр. 100
41 Доставка на PVC капак за разклонителна кутия К2 бр. 30
42 Доставка на контактор 40 А бр. 10
43 Доставка на контактор 40 А/380 V бр. 10
44 Доставка на лента INOX пакет 10
45 Доставка на скоби за лента INOX бр. 500
46 Доставка на калеми луминисцентни 1 .20 см бр. 100
47 Доставка на стартери 65 w бр. 100
48 Доставка на улично тяло LED – 120 w бр. 10
49 Доставка на лента бишоп 963 № бр. 10
50 Доставка на лента пвц бандажна бр. 10
Възложителят може да заявява и други артикули, включени в представен от избраният за изпълнител каталог.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
69000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Посочените материали и количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги осъществи.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
*За сходни дейности следва да се разбират: доставки на електрически материали.
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с поставените изисквания единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участникът трябва да е изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове и с грижата на добър стопанин минимум една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


- Преди подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.
- Гаранцията се представя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
- Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Хасково, пл.Общински 1, заседателна зала 2 етаж

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3,4,5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл.54, ал.3 и чл.56, ал.1 от ЗОП, както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва