Деловодна информация
00338
АО-05-03-1584 19/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00338-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Билял Црънгалов и Нели Добрева +359 84618171 / +359 84618146
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180219VTro2674256
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Текущ ремонт на апартамент за предоставяне на нова социална услуга: "Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст" по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на с
45450000      
Строителство

Наблюдаваното жилище се намира в ж. к. „Орел“, бл. 28, вх. Б, ет. 1, ап. 1 град Разград. Предназначението на самостоятелния обект е жилище, апартамент със застроена площ от 100 кв. м. За използването на апартамента се налага извършването на текущ ремонт, като за тази цел не е необходимо изготвянето на инвестиционен проект съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 във връзка с § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Апартаментът се състои от дневна, кухня с трапезария, две спални, санитарен възел и баня, оптималния и максимален брои потребители е 4 човека.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
19704.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45410000      
45420000      
45430000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Предметът включва следните ремонтни дейности: подмяна на настилките в целия апартамент, полагане на нов фаянс в санитарния възел, баня и кухня, боядисване на стени и тавани с латекс, подмяна на вътрешни врати и разширяване на отворите в санитарните помещения от 70 см. на 80 см. за осигуряване на достъпна среда, цялостна подмяна на дограма. За жилището се предвижда бойлер за топла вода. Ключовете за осветление и контактите ще се подменят и монтират на височина за достъп от инвалидна количка, ще се подменят и осветителните тела.
За осигуряване на достъпна среда съгласно Наредба № 4/01.07.2009 год. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хора с увреждания се налага монтиране на рампа за преодоляване на височини - стъпала.
Предоставеният апартамент за Наблюдавано жилище е със застроена площ от 100 кв. м
Количествата на отделните ремонтни дейности са посочени в Предварителна количествено-стойностна сметка, която е част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на СМР    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
19704.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/08/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0023-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за пета група строежи – за отделните видове СМР, съгласно КИД 2008, с класове както следва:
43.31 – Полагане на мазилки
43.32 – Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 – полагане на облицовки и настилки.
43.34 – боядисване и стъклопоставяне
43.39 – други довършителни строителни дейности
– а за чуждестранни лица, в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата в която са установени.
Изискването се отнася и за всеки член на обединението който ще изпълнява строително-монтажни работи както и за всеки подизпълнител, който ще изпълнява строително-монтажни работи.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, следва да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП – Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите, регистрационен талон, или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” за строител, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5).
Доказване:Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, следва да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".


Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” за строител с покритие в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи, както и за всеки подизпълнител, изпълняващ строително-монтажни работи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности - строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Образец №2), попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а).
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството - Технически ръководител, Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд и Отговорник за контрола на качеството. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В, т. 6: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност – строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.Под дейности сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира – вътрешни довършителни работи (мазилки, шпакловки, бояджийски работи, подови настилки и др.), ремонтни дейности, включително демонтаж и монтаж на дограма, полагане на облицовки и настилки.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството,както следва:Технически ръководител – строителен инженер или строителен техник–образование-минимум средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” или еквивалент,или висше образование по специалност „ПГС/ССС” или еквивалентна с минимум 5 години професионален опит по специалността и да е ръководил минимум 1 обект с предмет,сходен с предмета на поръчката-вътрешни довършителни работи (мазилки, шпакловки, бояджийски работи, подови настилки и др.), ремонтни дейности, включително демонтаж и монтаж на дограма, полагане на облицовки и настилки,Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд-да отговаря на изискванията по чл.5,ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството” по същата наредба,или еквивалентен документ,Отговорник за контрола на качеството-с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение,с придобита професионална квалификация в областта на строителството и 1 година професионален опит в контрола на качеството;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Продължава в т.VI.3…
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП, при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Комисията извършва действията, регламентирани в чл. 61 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай,че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,Възложителят изисква от участника– обединение,да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението,като документът трябва да съдържа клаузи,от които да е видно,че е определен партньор,който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икономическото и финансовото състояние,техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7,чл.55,ал.1,т.1-3 и 5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност, участник в чиято оферта са установени аритметични грешки при формиране на цената,участник, който е предложил по-дълъг срок за изпълнение на строително – монтажните работи от 45 календарни дни,участник-обединение, който промени съставът на обединението след подаването на офертата, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, а в случай, че е избран за изпълнител, то възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка,участник лишен от правото да упражнява определена професия „строител“ или дейност „строителство“ съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства, че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка,съдържаща:1.Заявление за участие,вкл.:Опис на представените документи-Обр.№1;ЕЕДОП- Обр.№2.2.Оферта,вкл.Техническо предложение;Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,не е законният представител на участника.. Техническо предложение за изпълнение на поръчката–Обр.№3-в техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва да посочи срок на офертата, сроковете за изпълнение на поръчката в календарни дни, в цяло число и предлаганият гаранционен срок.Продължава в VI.4.3)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП, пред КЗК - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП.
продължава от VI.3)..Ценовото предложение на участника, попълнено по Обр.№4 и Предварителна количествено-стойностна сметка Обр. № 4а.Съгласно чл.47,ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 2 и чл.181,ал.2 и 3 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП,тел.070018700,www.nap.bg;Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,тел.02/8119443,www.mlsp.government.bg.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ,тел.02/9406331,www.moew.government.bg.Гаранцията(Г-я) обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5% от стойността на договора.Г-ята се предоставя в една от следните форми:парична сума;банкова г-я;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Г-ята за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице- гарант.Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на г-я за изпълнение или за авансово предоставените средства.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата г-я,съответно вносител на сумата по г-ята или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на г-ята за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.При избор на г-я за изпълнение -парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Об.Разград:БАНКА:„ОБЩИНСКА БАНКА“АД–клон Разград IBAN:BG63SOMB91303358628200BIC:SOMBBGSF.При избор на банкова г-я,то тя трябва да отговаря на следните изисквания:да бъде открита в полза на възложителя;да бъде неотменима и безусловна;да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок от 3(три) работни дни,при първо писмено искане,направено от Възложителя;срок на валидност–срокът за изпълнение на поръчката, заедно с предложения най– дълъг гаранционен срок,удължен с 30 календарни дни.При представяне на г -ята за изпълнение,в плат.нареждане или в банковата г-я изрично се посочва предмета на общ. поръчка, за които се представя г- ята.Възложителят освобождава г-ята за изпълнение без да дължи лихви за периода,през който средствата законно са престояли при него.Г-ята за изпълнение се представя при подписване на договора от участника,определен за изпълнител на поръчката.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва