Деловодна информация
00714
156 15/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
15/02/2018 (дд/мм/гггг)
00714-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД 000090065
гр. Варна, бул. Цар Освободител 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180125GbEn231085
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД
33100000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца, раделен в 22 обособени позиции, от които позиции №№ 2, 3, 15, 16 и 20 са затворени позиции и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по съответната позиция. Останалите обособени позиции №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и 22 са отворени и участниците могат да оферират доставката на една, няколко или всички номенклатури по съответната позиция. Подробно описание на стоките по съответните обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, вт.ч. за предоставяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
290088.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Спринцовки 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

1.1 Спринцовка 2 сс двусъставна - 75 000 бр., 1.2 Спринцовка 5 сс двусъставна - 50 000 бр., 1.3 Спринцовка10 сс двусъставна - 29 000 бр., 1.4 Спринцовка 20 сс двусъставна - 27 000 бр., 1.5 Спринцовка 20 сс трикомпонентна, без игла, прозрачен полипропиленов цилиндър, луер-лок , съвместима с перфузор - 1 000 бр., 1.6 Спринцовка 1сс инсулин + игла разгр.по 0.1 - 1 500 бр., 1.7 Спринцовка 10сс двус. разгр.1мл.х 0.2мл.- 2 400 бр., 1.8 Спринцовка 50сс трикомпонентна -за перфузор, прозрачен цилиндър, полипропиленова, луер -лок с игла, град уирана под 45 градуса , устойчива на налягане до 9 bar, Т- образна форма на петата на буталото - 200 бр., 1.9 Спринцовка 50сс трикомпонентна - катетърен тип ("Жанетка") - 200 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27948.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Спринцовки фотозащитени 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

2.1 Спринцовка 50сс трикомпонентна -за перфузор , черна фотозащитена,полипропиленова, луер- лок, без игла, градуирана под 45 градуса , устойчива на налягане до 9 bar - 10 бр., 2.2 Удължител черен съвместим с перфузорна фотозащитена спинцовка , вътрешен лумен 1.5см. луер-лок витнови връзки - 50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
137.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "затворена позиция" и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по позицията. Възлагането ще бъде извършено едновременно за всички номеклатури по позицията, като критерият "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираната от участниците обща цена по позицията.

II.2) Описание 1

Спринцовка и сонда за неонатално отделение 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

3.1 Спринцовка 50сс двусъставна разграфена до 50сс - луер- лок , центричен конус за перфузор - 24 000 бр.,
3.2 Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус - перфузор - 10 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "затворена позиция" и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по позицията. Възлагането ще бъде извършено едновременно за всички номеклатури по позицията, като критерият "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираната от участниците обща цена по позицията.

II.2) Описание 1

Игли и Абокати 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

4.1 Абокат с клапа № 14G - 30бр.,
4.2 Абокат с клапа № 16G - 50 бр.,
4.3 Абокат с клапа № 18G - 4 000 бр.,
4.4 Абокат с клапа № 20G - 4 000 бр.,
4.5 Абокат с клапа № 22G - 2 000 бр.,
4.6 Абокат с клапа № 24G - 7 500 бр.,
4.7 Игли за спринцовки - 20G - 60 000 бр.,
4.8 Игли за спринцовки -22G - 2 400 бр.,
4.9 Игли за спринцовки - 23G - 12 000 бр.,
4.10 Игли за спринцовки - 27.5G ( БЦЖ) - 5 000 бр.,
4.11 Бътерфлайки №21 - 500 бр.,
4.12 Бътерфлайки №23-25 - 1 000 бр.,
4.13 Спинални игли 25.5G х 3.5 / 88мм. - без водач - 1 200 бр.
4.14 Спинални игли 26G х 3.5 / 88мм. - без водач - 1 500 бр.
4.15 Спинални игли 27.5G х 3.5 /88мм. - без водач - 1 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10133.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Катетри, Системи, Кранчета и Адаптори, Иригатори, Филтри 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

5.1 Системи за кръвопреливане (с шиш) - 1 500 бр.
5.2 Системи за инфузия с меко чорапче - 12 000 бр.
5.3 Възвратна клапа за инфузионна линия - 300 бр.
5.4 Тапа за прекъсване на инфузия за периферен или централен венозен катетър с инжекционна мембрана да не съдържа латекс - 300 бр.
5.5 Антибактериален филтър - мини спайк (за банка) - 5 000 бр.
5.6 Антибактериален филтър - за перфузор (Стерификс) - 2 000 бр.
5.7 Антибактериален и овлажняващ филтър за дихателен кръг за апаратна вентилация за новородени - 20 бр.
5.8 Антибактериален и овлажняващ филтър за дихателен кръг за апаратна вентилация за възрастни - 20 бр.
5.9 Нелатон катетър № 8 - 6 000 бр.
5.10 Нелатон катетър № 10 - 600 бр.
5.11 Нелатон катетър № 14 - 4 000 бр.
5.12 Нелатон катетър № 18 - 60 бр.
5.13 Нелатон катетър № 20 - 300 бр.
5.14 Нелатон катетър № 24 - 60 бр.
5.15 Фолиев катетър № 14 двупътен - 1000 бр.
5.16 Фолиев катетър № 16 двупътен - 1000 бр.
5.17 Фолиев катетър № 18 двупътен - 20 бр.
5.18 Фолиев катетър № 24 двупътен - 60 бр.
5.19 Фолиев катетър № 18 трипътен - 100 бр.
5.20 Фолиев катетър № 20 трипътен - 100 бр.
5.21 Дренажен катетър № 12 - 10 бр.
5.22 Дренажен катетър № 14 - 6 бр.
5.23 Дренажен катетър № 20 - 4 бр.
5.24 Ректален катетър10 - СН - 30 бр.
5.25 Ректален катетър14 - СН - 20 бр.
5.26 Ректален катетър32- СН - 120 бр.
5.27 Система за измерване на централно венозно налягане: интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145см., дължина на манометърната линия 100см. - 10 бр.
5.28 Луер за затворена система за вземане на кръв от периферен и централен венозен източник - 100 бр.
5.29 Катетър вена субклавия - размер на катетъра:0.8 х 1.4мм/18G, 45см., 10мл/мин. - размер на канюлата : 1.5 х 2.0мм/16G, 7см. - 5 бр.
5.30 Катетър вена юголарис - размер на катетъра:1.1 х 1.7мм/16G, 32см., 44мл/мин. - размер на канюлата : 1.8 х 2.35мм/14G, 5см. - 5 бр.
5.31 Централен венозен катетър - педиатричен набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан, с мек връх ,непрозрачен , рентгенопозитивен , с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината - 2 бр.
5.32 Централен венозен катетър - педиатричен набор за катетеризация , по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан Fr5, 13см, с мек връх ,непрозрачен , рентгенопозитивен , с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината - 2 бр.
5.33 Централен венозен катетър - набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан F7,30см,с мек връх, непрозрачен , рентгенопозитивен , с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината - 2 бр.
5.34 Централен венозен катетър - набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Трилуменен катетър от полиуретан Ch 7, 20см, с мек връх, непрозрачен , рентгенопозитивен , с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината- 2 бр.
5.35 Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове - диам.-Ф58мм,външен входящ диам.-Ф9мм, външен изходящ диам. -Ф13мм, вътрешен изходящ диам. -Ф10мм. -оп. х 10броя - 120 опаковки.
5.36 Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм., дължина 2000мм. луер- лок винтови връзки - 1 000 бр.
5.37 Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11 - 20 бр.
5.38 Конектор двупътен - 7х7 (адаптор) - 120 бр.
5.39 Иригатор - еднократен комплект за клизма - 1 800 бр.
5.40 Трипътно кранче - 3 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20112      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Сонди 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

6.1Сонда стомашна № 12 СН - 30 бр.
6.2 Сонда стомашна № 14 СН - 50 бр.
6.3 Сонда стомашна № 16 СН - 60 бр.
6.4 Сонда стомашна №18 СН - 60 бр.
6.5 Сонда стомашна № 20 СН - 80 бр.
6.6 Сонда стомашна № 22 СН - 60 бр.
6.7 Сонда стомашна № 24 СН - 30 бр.
6.8 Назодуоденална сонда № 4 - 20 бр.
6.9 Назодуоденална сонда № 6 - 20 бр.
6.10 Назодуоденална сонда № 14 - 200 бр.
6.11 Назодуоденална сонда № 16 - 200 бр.
6.12 Назодуоденални сонди № 18-20 - 200 бр.
6.13 Назодуоденална сонда № 22-24 - 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
543      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Ендотрахиални тръби, Въздуховоди и Водачи 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

7. 1 Ендотрахиални тръби № 6 - 120 бр.
7. 2 Ендотрахиални тръби № 6,5 - 1000 бр.
7. 3 Ендотрахиални тръби № 7 - 2 000 бр.
7. 4 Ендотрахиални тръби № 7,5 - 1 000 бр.
7. 5 Ендотрахиални тръби № 8 - 50 бр.
7. 6 Ендотрахиални тръби № 8,5 - 50 бр.
7. 7 Сет за трахиална аспирация включващ:епруветка с капаче, наконечници за връзка с аспирационен катетър и аспиратор с вакум регулатор. - 5 бр.
7. 8 Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане № 6.5; 7; - 5 бр.
7. 9 Въздуховоди - 10 бр.
7. 10 Водачи за ендотрахиални тръби - 10 бр.
7. 11 Кислородна маска тип "Ешман" - 150 бр.
7. 12 Кислородна маска тип "Очила" - 50 бр.
7. 13 Тръба аспирационна 300/30 - 60 бр.
7. 14 Канюла за аспирация №СН22 - 50 бр.
7. 15 Канюла за аспирация №СН24 - 10 бр.
7. 16 Валва , контролна , за аспирация с отвор и капаче - 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4141.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Остриета за скалпел 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

8. 1 Остриета за скалпел № 11 - стерилни - 700 бр.
8. 2 Остриета за скалпел № 20 - стерилни - 1 200 бр.
8. 3 Остриета за скалпел № 21 - стерилни - 2 500 бр.
8. 4 Остриета за скалпел № 22 - стерилни - 300 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
282      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Еднократни консумативи 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

9. 1 Маски еднократни с ластик и връзки - 25 000 бр.
9. 2 Шапки тип боне мъжки и женски размер: XXL - мъже, XXXL - жени - 15 000 бр.
9. 3 Гривна майка - бебе (сини и розови) - 2 500 комплект
9. 4 Легенче за еднократна употреба от монолитна хартиена маса,водоустойчиво,капацитет -700мл. - 3 000 бр.
9. 5 Резорбируема хемостатична гъба подходяща за капилярно кървене и за паренхимни органи съвместима с антиб. и фибринови лепила : размери - 5х8см,дебелина 2-3мм. - 150 бр.
9. 6 Тест за бременност лента - 60 бр.
9. 7 Тест за бременност с накапване + касета,пипета и чувствителност на теста 25mlU/ml - 100 бр.
9. 8 Калцуни - 60 000 бр.
9. 9 Престилки предни - найлон XXL - 5 000 бр.
9. 10 Чаршаф - ролка с найлоново покритие - 158 см/50 м - 60 бр.
9. 11 Тампон за секрет стерилен- спекталета - 5 000 бр.
9. 12 Тампон с транспортна среда - 3 000 бр.
9. 13 Шише контейнер нестерилно 25мл. - 1 400 бр.
9. 14 Шише контейнер стерилно 15мл. - 6 000 бр.
9. 15 Шише контейнер стерилно 25мл. - 2 000 бр.
9. 16 Шише пеницилиново + тапа - 2 500 бр.
9. 17 Четка за цитонамазка - 600 бр.
9. 18 Шпатула за цитонамазка - 1 300 бр.
9. 19 Предметни стъкла нешлифовани - 600 бр.
9. 20 Пред.стъкла двустранно матирани, шлифовани размер:дълж.-76,2мм; шир. - 25,4мм; деб.- 1мм. - 15 000 бр.
9. 21 Покривни стъкла 24/50мм.; 24/60мм., деб.0.13 - 0.17мм. - 1 200 бр.
9. 22 Престилки операционни еднократни с дълъг ръкав - нестерилни - 400 бр.
9. 23 Стерилни ръкавици - № 6.5 с талк - 2 400 чифт
9. 24 Стерилни ръкавици - № 7 с талк - 8 000 чифт
9. 25 Стерилни ръкавици - № 7,5 с талк - 28 000 чифт
9. 26 Стерилни ръкавици - № 8 с талк - 11 000 чифт
9. 27 Стерилни ръкавици - № 8,5 с талк - 3 000 чифт
9. 28 Нестерилни ръкавици - S и М латекс, без талк - 75 000 бр.
9. 29 Нестерилни ръкавици - L и XL латекс - 45 000 бр.
9. 30 Еднократни ръкавици - M и L найлон - 32 000 бр.
9. 31 Презервативи - обикновени - 3 600 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29612.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Превързочен материал 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

10. 1 Санпласт харт.9,14/2,5 - 130 бр.
10. 2 Цитопласт х 1 м(100/6) - 500 бр.
10. 3 Еднокр.стер. лепенка за абокат от нетъкан текстил с прорез 8см/6см. - 2 500 бр.
10. 4 Еднокр.стер. лепенка за абокат полиетиленово покритие с прорез 8см/6см. - 2 500 бр.
10. 5 Санпласт 5/5 хипоалергичен - 150 бр.
10. 6 Бинт марлен 10х10 - 400 бр.
10. 7 Марлен компрес 5/5 - 8 дипли х 100 бр. в пакет - 10 пакета
10. 8 Марлен компрес 7.5/7.5 - 8 дипли х 100бр. в пакет - 300 пакета
10. 9 Марлен компрес 10/10 - 8 дипли х 100 бр. в пакет - 40 пакета
10. 10 Памук 80гр. - пакетче - 1 800 пакета
10. 11 Лигнин - бали х 5кг. - 2 000 килограма
10. 12 Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани -10/25 см. - 3 000 бр.
10. 13 Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани - 10/30 см. - 300 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7438.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Хирургични игли 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

11. 1 хирургична игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 2 хирургична игла 1/2 кръг - 4,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 3 хирургична игла 1/2 кръг - 6,7 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 4 хирургична игла 1/2 кръг - 8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 5 хирургична игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 6 хирургична игла 1/2 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 7 хирургична игла 1/2 кръг - 13,14,15,16 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 8 хирургична игла 3/8 кръг - 3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 9 хирургична игла 3/8 кръг - 4 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 10 хирургична игла 3/8 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 11 хирургична игла 3/8 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 12 хирургична игла 3/8 кръг - 13,14 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 13 хирургична игла 3/8 кръг - 15 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 14 хирургична игла 3/8 кръг - 0,00,000 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 15 хирургична игла 3/8 кръг - 1,2,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 16 хирургична игла 3/8 кръг - 6,7,8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни - 20 дузини
11. 17 хирургична игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 18 хирургична игла 1/2 кръг - 4 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 19 хирургична игла 1/2 кръг - 5 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 20 хирургична игла 1/2 кръг - 6 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 21 хирургична игла 1/2 кръг - 7 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 22 хирургична игла 1/2 кръг - 8 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 23 хирургична игла 1/2 кръг - 9 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 24 хирургична игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 25 хирургична игла 1/2 кръг - 11,12,13 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 26 хирургична игла 5/8 кръг - 1 федериращо ухо - кръгла - 20 дузини
11. 27 хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф1,00мм.;41мм. - кръгла - кожни и мускулни - 10 дузини
11. 28 хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,90мм.;32мм. - кръгла - кожни и мускулни - 5 дузини
11. 29 хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,70мм.;26мм. - кръгла - кожни и мускулни - 5 дузини
11. 30 хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;48мм. - кръгла - кожни и мускулни - 10 дузини
11. 31 хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;40мм. - кръгла - кожни и мускулни - 10 дузини
11. 32 хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.30мм.;42мм - кръгла - кожни и мускулни - 5 дузини
11. 33 хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.30мм.;38мм - кръгла - кожни и мускулни - 5 дузини
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3542.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Атравматични медицински конци с игли, копринени конци и лигатури 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

12. 1 Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 00 с кръгла игла- 90см -75см. 1/2кръг-от 22мм.- до50мм. с усилен връх - 200 бр.
12. 2 Атравматични медицински конци - Pезорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см. - 75см.1/2кръг-от 24мм,26мм, 30мм. - с усилен връх - 600 бр.
12. 3 Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-40мм,48мм,50мм. - с усилен връх - 1 800 бр.
12. 4 Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие №1 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-от 40мм. до 50мм. - с усилен връх - 1 800 бр.
12. 5 Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 4/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх - 60 бр.
12. 6 Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 3/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх - 60 бр.
12. 7 Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 4/0 - 70см./75см. 3/8 кръг-от 24мм. до 40мм. - с усилен връх - 500 бр.
12. 8 Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 2/0 -70 см./75 см. 3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх - 1 200 бр.
12. 9 Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 3/0 - 70 см./ 75 см.3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх - 1 600 бр.
12. 10 Копринени конци № 000 антимикробни 10м. - 100 бр.
12. 11 Копринени конци № 00 антимикробни 10м. - 100 бр.
12. 12 Копринени конци № 0 антимикробни 10м. - 100 бр.
12. 13 Копринени конци № 2 антимикробни 10м. - 1 000 бр.
12. 14 Копринени конци № 4 антимикробни 10м. - 1 100 бр.
12. 15 Копринени конци № 6 антимикробни 10м. - 200 бр.
12. 16 Безвъзлов конец с 2 игли, тип RA-1000Q, даващ възможност за шиене в две посоки едновременно, USP 0, 36мм, 1/2 игла,14х14см. х 12брой в оп. - 15 опаковки
12. 17 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 6 бр.х45 см. - 300 пакета (6x45)
12. 18 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0 6 бр.х45 см. - 3 168 пакета (6x45)
12. 19 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 6 бр. х45 см. - 2 592 пакета (6x45)
12. 20 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 3 бр. х45 см. - 100 пакета (3x45)
12. 21 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0, 3 бр. х45 см. - 300 пакета (3x45)
12. 22 Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 3 бр. х45 см. - 300 пакета (3x45)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43711.5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Консумативи за образна диагностика 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

13. 1 Проявител за автоматична обработка - консуматив за ренттегонова диагностика 2х20 литра в оп. - 5 опаковки
13. 2 Фиксаж за автоматична обработка - консуматив за ренттегонова диагностика 2х25 литра в оп. - 5 опаковки
13. 3 Филми 13х18 - зелени- консуматив за ренттегонова диагностика - 1 500 бр.
13. 4 Филми 18х24 - зелени - консуматив за ренттегонова диагностика - 200 бр.
13. 5 Филми 24х30 - сини - консуматив за ренттегонова диагностика - 300 бр.
13. 6 Филми 30х40 - сини- консуматив за ренттегонова диагностика - 200 бр.
13. 7 Филми 35х35 - сини- консуматив за ренттегонова диагностика - 200 бр.
13. 8 Ехографски гел - туби по 5 кг.- син и гъст - 60 туби
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2039.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Електроди 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

14. 1 Електроди ЕКГ - ф.30, ф.36, ф.38, ф.40, ф.42 - 5 000 бр.
14. 2 Електроди неонатални (кислороден сензор)-под 3кg. и над 40кg. - пулсова оксиметрия - 260 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7198.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Неонатални ендотрахиални тръби 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

15. 1 Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс - 300 бр.
15. 2 Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс - 300 бр.
15. 3 Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс - 300 бр.
15. 4 Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс - 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3116.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "затворена позиция" и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по позицията. Възлагането ще бъде извършено едновременно за всички номеклатури по позицията, като критерият "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираната от участниците обща цена по позицията.

II.2) Описание 1

Консуматив за клинична лаборатория 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

16. 1 Микроепруветки с ЕДТА за капилярна кръв - 200UI (50брой в к-т) - 300 комплекта
16. 2 Затворена система за кръв Serum 4ml (100брой в к-т) - 120 комплекта
16. 3 Затворена система за кръв EDTA 3ml (100бройв к-т) - 120 комплекта
16. 4 Затворена система за кръв Coagulation1.8ml. с етикет (100бройв к-т) - 80 комплекта
16. 5 Игли за затворена система за кръв 22G (100бройв к-т) - 120 комплекта
16. 6 Микроепруветки за серум 250UI (50брой в к-т) - 10 комплекта
16. 7 Ланцети за убождане ( 200брой в к-т) - 60 комплекта
16. 8 Връхчета за пипети жълти GILSON - 0-200UI (1000 броя в комплект) - 40 комплекта
16. 9 Връхчета за пипети сини - 200-1000UI (500брой в к-т ) - 30 комплекта
16. 10 Държател за затворена с-ма за вземане на кръв - 1 000 броя
16. 11 Микроцентрофужни епруветки 1.5мл. тип Еппендорф с конично дъно и капаче ( 500брой в оп.) - 2 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9802      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "затворена позиция" и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по позицията. Възлагането ще бъде извършено едновременно за всички номеклатури по позицията, като критерият "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираната от участниците обща цена по позицията.

II.2) Описание 1

Фолио за стерилизатор 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

17. 1 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 12 бр.
17. 2 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 7.5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 12 бр.
17. 3 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 10см/ 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 17 бр.
17. 4 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 12.5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 20 бр.
17. 5 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 15см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 22 бр.
17. 6 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 20см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 22 бр.
17. 7 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 25см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 10 бр.
17. 8 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 30см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 12 бр.
17. 9 Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 40см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен - 5 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5150.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Комплект за анестезия 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

18. 1 Комплект за непрекъсната епидурална анестезия - 80мм / 3 1/4" - фи1.3мм(18G) - и фи 0.85 х 0.45 х1000мм(20G) - 200 бр.
18. 2 Катетърен набор за комбинирана спинално - епидурална анестезия.Специално модифицирана Туохи игла G 18. 88мм., с втори централен отвор.Специална игла по Квинке G 27,125.5см;Епидурален катетър 0.85 х 0.45 х 100м.;Катетърен конектор луер-лок;Плосък епидурал - 60 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Ендоскопски торбички 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

19. 1 Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл. - 55 бр.
19. 2 Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл. - 170 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10768.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

20. 1 Калъф за видео камера, 13х235 см., телескопичен бр. 150
20. 2 Гинекологичен лапароскопски сет: вкрючващ 1бр. Покривка за маса 150x200 cм., 2бр. Кърпи 30x34 cм., 1 бр. Лепенка 9х51 cм., 1бр. “T” образен лапароскопски чаршаф с правоъгълен абдоминален отвор 39x41 см и перинеален отвор 19x17 см и странични джобове 260/208x315 - 126 бр.
20. 3 Сет за цезарово сечение: включващ 1бр. Покривка за маса 150x200 cм., 4бр. Кърпи 30x34 cм., 1бр. Лепенка 9х51 cм., 1бр. Чаршаф за цезарово сечение с отвор и изрязана част 33x38 см и джоб за течности 260/200x305 cм. - 1 200 бр.
20. 4 Сет за родилна зала с калцуни: включващ 1 бр. Покривка за маса 150x200 cм., 4бр. Кърпи 30x34 cм., 2бр. Калцуни тип ботуш 75x115 cм., 1бр. Адхезивен хирургичен чаршаф 90x75 cм., 1 бр. Чаршаф с джоб за поставяне под пациента 85х108 cм., 1бр. Бебешки чаршаф 77х82 cм. - 360 бр.
20. 5 Микулич 40/30 см 4 дипли, нетъкан текстил с РКН, с дръжка мин. Тегло 35 гр/кв.м. - 2 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43468.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "затворена позиция" и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по позицията. Възлагането ще бъде извършено едновременно за всички номеклатури по позицията, като критерият "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираната от участниците обща цена по позицията.

II.2) Описание 1

Разни консумативи, от които задължително следва да бъдат представени мостри 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

21. 1 Извита назална канюла за О2, със свързващ шлаух 2.1м., еднократна , S и M. - 400 бр.
21. 2 Спинални игли 26G х 120 mm. - 400 бр.
21. 3 Уринаторни торби с долен клапан-разграфени, дълъг маркуч - 6 000 бр.
21. 4 Системи за перфузия (удължители)-дължина 2000мм., вътрешен лумен 1.5мм., с луер- лок наконечник за 50сс спринцовка - 6 000 бр.
21. 5 Сонда за хранене № 6 - 9 600 бр.
21. 6 Сонда за храненe № 8 - 19 000 бр.
21. 7 Сонда за хранене № 10 - 4 000 бр.
21. 8 Биберони - дължина 55мм.дебелина 1,2мм относително удължение - 550% - 6 000 бр.
21. 9 Подложка за лежащо болни 90/60 - абсорбиращо съдържание 5г.на брой и тегло 70г. - 21 000 бр.
21. 10 Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м. - 46 000 Метра
21. 11 Санпласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър - 2 000 бр.
21. 12 Натрон калк - с цилиндрична форма и големина на гранулите 2.5-5мм. без разпрашаване. Състав : Калциум хидрохлорид и вода.Индикатор етил виолет. - 120 килограма
21. 13 Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm3 - 4 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37530      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури. По всяка оферирана номенклатура следва да се представи мостра. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните единични цени по номенклатурни единици.

II.2) Описание 1

Перхидрол, кислородна вода и др. 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

22. 1 Перхидол 30% - туби - 1 400 литра
22. 2 Кислородна вода 3% 1 л. - 420 броя
22. 3 Вазелинум албум оп. х 0.500г. - 15 опаковки
22. 4 Олеум вазелини - 5 литра
22. 5 Талк оп. х 0.500г. - 15 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2845      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция е от типа "отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката на една, повече или всички номенклатури по позицията. Възлагането ще бъде извършено поотделно за всяка номеклатурна единица, като критерият за възлагане "най-ниска цена" ще бъде приложен на база оферираните от участниците единични цени по номенклатурни единици.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 77 от Закона за медицинските изделия, възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
При подаване на офертата участникът декларира горното обстоятелство като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, публикувани в профила на купувача, посочен по-горе.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/06/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, ет. 1, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Посочените в техническата спецификация количества са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем.
1. Оферираните от участниците медицински консумативи следва да отговарят на изисквания за качество по европейските стандарти, да са опаковани, със съответната маркировка /на всеки кашон, съответно - на всяка опаковка/ за производител и партидни номера.; 2. Към датата на доставка медицинските консумативи следва да бъдат с остатъчен срок на годност минимум 75% от обявения от производителя, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение за това; 3. Медицинските консумативи да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт;4. Медицинските консумативи, показали отклонения от стандартите и дефекти в рамките на срока на годност, се подменят от изпълнителя с редовни такива за негова сметка.; 5. Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели на предлаганите продукти и указания за употреба, когато е приложимо; 6. Оферираните медицински консумативи, представляващи медицински изделия, следва да са с нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с чл.15 ЗМИ, да са с нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; да са с нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл.63 ал.4 ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл.18 ЗМИ го изискват; да са с нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя; да са придружени от инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в ЗМИ;7. Участниците трябва да представят Каталог от производителя, ведно с превод на български език в частта на оферираното – да е посочен конкретен модел /каталожен номер/, от който да е видно съответствието на предлаганите медицински консумативи с изискванията на възложителя; 8. Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на склад средномесечни количества медицински консумативи от спечелените номенклатури спрямо прогнозните количества на възложителя; 9. Срок на доставка - до 24 часа след подадена писмена заявка за доставка; 10. В случай, че се оферират медицински консумативи, за които се изискват мостри, участникът следва да представи такива в оригинални опаковки до крайния срок за получаване на офертите и в съотвествие с указанията в документацията. Мострите ще бъдат използвани с цел установяване съответствието на оферираните медицински консумативи с минималните задължителни технически изисквания в Техническата спецификация. При тестването на мострите ще бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид.
Ако участникът оферира медицински консумативи, доставяни в болницата по договори в периода 2015г.-2017г., представянето на мостри не е необходимо, но Комисията може да изиска от участника мостра при появила се обективна необходимост.
Всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия, ще бъде оценено въз основа на критерий най-ниска единична цена на номенклатурна единица по отношение на номенклатурните единици в обособените позиции, означени като "отворени" и въз основа на критерий най-ниска обща цена за цялата позиция по обособените позици, означени като "затворени". По отворените обособени позиции на първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена на номенклатурна единица съгласно подаденото ценово предложение. По затворените обособени позиции на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на цялата позиция съгласно подаденото ценово предложение.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 5% от стойността му без ДДС. Изменение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка може да бъде извършено при условията на чл.116 ЗОП в случаите, описани в документацията в Раздел IX и в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ЗОП - 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва