Деловодна информация
00243
22 15/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
15/02/2018 (дд/мм/гггг)
00243-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659469
[email protected] +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu.

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2018-0001_Feb.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване
50400000      
Услуги

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно техническа спецификация, по четири обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Структурните звена в сградата на“Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.

Техническата спецификация - Приложение № 1А, включва осем групи апарати и оборудване, описани в подгрупи и обозначени по номенклатури със собствен пореден номер. Обособената позиция съдържа групи с изискване за комплексна оферта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща открита процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на медицинска апаратура и оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Структурните звена в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.

Техническата спецификация - Приложение № 1Б, включва седем групи апарати и оборудване, описани в подгрупи и обозначени по номенклатури със собствен пореден номер. Обособената позиция съдържа групи с изискване за комплексна оферта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
62000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща открита процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Абонаментно техническо обслужване на стопанско оборудване (съоръжения) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

50400000
Структурните звена в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.

Техническата спецификация - Приложение 1В, включва три групи оборудване/съоръжения, обозначени по номенклатури със собствен пореден номер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща открита процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на стопанско оборудване (съоръжения) 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Структурните звена в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.

Техническата спецификация - Приложение № 1Г, включва две групи оборудване/съоръжения, описани в подгрупи и обозначени по номенклатури със собствен пореден номер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща открита процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да имат право да извършват оферираната услуга, когато действащото законодателство изисква за нея лицензионен/разрешителен режим:
Участниците следва да притежаварт валидна лицензия за дейности с източници на йонизиращи лъчения за оферираната апаратура от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), както и информация за наличие на валиден документ за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на специалистите извършващи сервизна поддръжка на оферираната апаратура, издаден от НЦРРЗ (в приложимите случаи).
Участниците следва да притежава валидно удостоверение за вписване в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен контрол и технически надзор на основание чл.36, ал.6 от ЗТИП, за техническото обслужване на стерилизационна техника.
В приложимите случаи, съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира в част ІV, буква „А“ на ЕЕДОП, като попълва данни за документа, удостоверяващ правото му да извършва оферираната услуга и посочва публичен регистър, в който се съдържа информация за издадената лицензия, както и съответни данни за лицето/лицата и документа/тите за правоспособност на специалиста/тите.
За доказване на съответствието с посочените по-горе изисквания участниците следва да представят съответните документи на основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП (в хода на процедурата при поискване от възложителя или преди сключване на договора).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да са изпълнили дейности през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособената позиция/група/номенклатура, за която участва, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
2. Участниците да разполагат с персонал – технически лица, сервизни специалисти с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП).
3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.


1. Участниците да са изпълнили минимум 2 (две) услуги през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособената позиция/група/номенклатура, за която участва, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участниците да разполагат с минимум 1 (един) специалист със съответната професионална компетентност за изпълнение на поръчката: минимум един квалифициран сервизен специалист, притежаващ сертификат/и за професионална компетентност, установяващи наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на професионални умения усвоени в процеса на упражняване на дейност за сервиз на съответната медицинска апаратура/оборудване, за която се подава оферта (или оборудване от същия тип).
3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/08/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми по избор на участника:
- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по следната банкова сметка: “Общинска банка” - АД – клон "Сан Стефано Плаза", IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF;
- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изискванията за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва