Деловодна информация
00267община Пловдив
 
да
да
14/02/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180213fpJW5931370
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ“
71521000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в услуги, свързани с оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Пловдив, разпределени в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 Многофамилни жилищни сгради с адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Константин Геров“ №13, №15; гр. Пловдив, район Източен, ул. „Къпина“ №№ 11, 13 и 15, бл.4031, кв. Столипиново;
Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ж.к. Изгрев, ул. „Босилек“ №№ 10, 12, 14, 16, 18 и 20, бл.213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
75665.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Многофамилни жилищни сгради с адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Константин Геров“ №13, №15; гр. Пловдив, район Източен, ул. „Къпина“ №№ 11, 13 и 15, бл.4031, кв. Столипиново 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради от НПЕЕМЖС на територията на град Пловдив
Обособената позиция включва два обекта:
МЖС с адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Константин Геров“ №13, №15; РЗП - 3808 кв.м.
МЖС с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Къпина“ №№ 11, 13 и 15, бл.4031, кв. Столипиново; РЗП - 5750 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32975.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ж.к. Изгрев, ул. „Босилек“ №№ 10, 12, 14, 16, 18 и 20, бл.213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сграда изпълнявана по НПЕЕМЖС на територията на гр. Пловдив.
Сградата предмет на възлагане на настоящата обособена позция е с адрес: гр. Пловдив, район Източен, ж.к. Изгрев, ул. „Босилек“ №№ 10, 12, 14, 16, 18 и 20, бл.213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е
РЗП - 12374,00 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42690.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Участникът да притежава удостоверение за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
- Участникът да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) или в еквивалентен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
За доказване на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие на съответните удостоверения за вписване. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
*Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват.
*При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В съответствие с Постановление №29 от 26 януари 2017 г. настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
Възложителя отстранява от процедурата/обособената позиция всеки участник:
-за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
- за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един ЕЕДОП.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет.
Прогнозната стойност за съответната обособена позиция е лимитна и е съобразена с актуалните референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС, които са определени от МРРБ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва