Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца
I-2-762 14/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/02/2018 (дд/мм/гггг)
02709-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760020
ул.Търговска № 56, ет.4
Ловеч BG315 5500 България
инж.Цветелинка Иванова Пенчева +359 68603765
dgs_lovech@abv.bg +359 68603765

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180213xsvC9080416


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство-гр. Ловеч
50110000      
Услуги

Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП-Държавно горско стопанство–гр.Ловеч, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на 8/осем/ броя автомобили от следните марки:
1.TOYOTA HILUX, обем 2393 cm3, 1 брой
2.TOYOTA HILUX, обем 2494 cm3, 1 брой
3.TOYOTA RAV 4, обем 2231 cm3, 1 брой
4.GREAT WAAL STEED 5, обем 2378 cm3, 3 броя
5.ЛАДА, ЛАДА 4Х4, обем 1690 cm3, 1 брой
6.ВАЗ 21214, обем 1690 cm3, 1 брой
Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

обект /сервиз на Изпълнителя/, находящ се на територията на населено място в Община Ловеч или съседни на нея общини.

Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП-Държавно горско стопанство–гр.Ловеч, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на 8/осем/ броя автомобили от следните марки:
1.TOYOTA HILUX, обем 2393 cm3, 1 брой
2.TOYOTA HILUX, обем 2494 cm3, 1 брой
3.TOYOTA RAV 4, обем 2231 cm3, 1 брой
4.GREAT WAAL STEED 5, обем 2378 cm3, 3 броя
5.ЛАДА, ЛАДА 4Х4, обем 1690 cm3, 1 брой
6.ВАЗ 21214, обем 1690 cm3, 1 брой
Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.
1. Предметът на поръчката включва:
1.1. Поддръжка и текущ ремонт - обхващат цялостното поддържане в изправност на МПС, проверка на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба; проверка на съединител, скоростна кутия и диференциал; проверка на ел.инсталацията, без радиоапаратите; проверка и смяна на консумативите при необходимост - масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др.; диагностика на двигател; извършване на текущ ремонт на МПС; доставка и монтаж на гуми и др.
1.2. Доставка на резервни части и други консумативи за същите, необходими за правилната работа на МПС.
Изпълнителят трябва да е в състояние и да има възможност за извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, да регулира геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите, на климатици и климатроници и др.
Гаранционните срокове и срока за изпълнение на отделните ремонтни дейности, както и други изисквания за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация към документацията.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта, с критерий за възлагане, съгласночл.70, ал.2, т.2 от ЗОП: ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл във връзка с чл.71, ал.1, т.1, б.”б” от ЗОП - разходи за поддръжка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците, отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят поставя изискване при участниците да не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП.
Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП чрез единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, което да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката.
-съгласно чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП /технически и професионални способности/ - да разполага с минимум две технически лица, включени или не в структурата на участника, включително отговарящи за контрола на качеството;
-съгласно чл.63,ал.1,т.3 от ЗОП да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
-съгласно чл.63,ал.1,т.8 от ЗОП да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;Всеки участник следва да отрази в ЕЕДОП, че отговаря на поставените критерий за подбор.
Подизпълнителите и третите лица следва да отговорят на същите поставени критерии за подбор.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата/представя се отделен ЕЕДОП/чл.66,ал.1 и ал.2 от ЗОП/.
При позоваване на капацитета на трети лица, за тях участника представя отделен ЕЕДОП и документ ,доказващ поетите задължения /чл.65,ал.3 и ал.4 от ЗОП/.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят поставя изискване при участниците да не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/03/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

в сградата на ТП-Държавно горско стопанство–гр.Ловеч на адрес: гр.Ловеч 5500, ул.”Търговска” № 56, етаж IV

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 1050,00 лв. (хиляда и петдесет лева), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва