Деловодна информация
1922
2 12/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
1922-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Експериментална база Държавно предприятие към Институт по земеделие - Шумен, с. Царев брод 200464696
ж.к. проф. Иван Иванов
с. Царев брод BG333 9747 България
Жоро Петров Иванов +359 54830453
dp-exp@abv.bg +359 54830453

Интернет адрес/и

www.dp_exp.com

www.dp_exp.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dp_exp.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Селско стопанство - животновъдство и растениевъдство

I.5) Основна дейност 

Селско стопанство - животновъдство и растениевъдство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод”
24450000      
Доставки

Активно вещество Наименование на продукта и/или негов еквивалент Гранични стойности в кг. Необходими количества, съгл спецификация-
84 г/л епоксиконазол+250г/л фенпропиморф Опус ТОП Литри - 200
Флорасулам – 54 г/кг, тритосулфурон – 714 г/кг Биатлон 4Д Литри 20
500 г/кг флумиоксазин Пледж 50 ВП Кг. 22
720г/л диметенамид Спектрум Литри 400
40 г/л имазамокс Листего 40, Пулсар 40, Пасат 40 Литри 100
22,5г/л форамсулфорон+изоксадифен-етил (антидот – 22,5 г/л) Екип ОД Литри 445
960 г/л S-метолахлор Дуал Голд 960 ЕК, Тендър ЕК Литри 50
Бромоксинил октаноат/хептаноат – 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил – 280 г/л)
2,4 – Д етилхексилестер – 422,1 г/л Буктрил Универсал Литри 20
Имазамокс – 22,4 г/л+ бентазон – 480 г/л Корум Пакет 15
25 г/л делтаметрин Децис 2,5 ЕК Литри 40
50г/л циперметрин+500г/л хлорпирифосетил Санмба, Нуреле Д и Хлорсирин 550ЕК Литри 10
Флуксапироксад – 333 г/л Систива 333 ФС Литри 55
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79303      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

складовете на ЕБ-ДП към ИЗ-Шумен

Фунгицид84 г/л епоксиконазол+250г/л фенпропиморфОпус ТОПЛитри
200ХербицидФлорасулам – 54 г/кг, тритосулфурон – 714 г/кгБиатлон 4Д
Литри
20Хербицид500 г/кг флумиоксазинПледж 50 ВПКг.22Хербицид720г/л диметенамидСпектрумЛитри400Хербицид
40 г/л имазамоксЛистего 40, Пулсар 40, Пасат 40Литри
100Хербицид
22,5г/л форамсулфорон+изоксадифен-етил (антидот – 22,5 г/л)Екип ОДЛитри
445Хербицид
960 г/л S-метолахлорДуал Голд 960 ЕК, Тендър ЕКЛитри
50Хербицид
Бромоксинил октаноат/хептаноат – 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил – 280 г/л)
2,4 – Д етилхексилестер – 422,1 г/лБуктрил УниверсалЛитри
20Хербицид
Имазамокс – 22,4 г/л+ бентазон – 480 г/лКорумПакет15Инсектицид25 г/л делтаметринДецис 2,5 ЕКЛитри40Инсектицид50г/л циперметрин+500г/л хлорпирифосетилСанмба, Нуреле Д и Хлорсирин 550ЕКЛитри
10ФунгицидФлуксапироксад – 333 г/лСистива 333 ФСЛитри55
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79303      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава разрешение за търговия с продукти за РЗ от българска агенция по безопасност на храните, както и да притежава правоспособност, доказваща право за извършването на дейността.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят изисква от Изпълниктеля да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти. Информация за общия оборот и оборота на стоките, които са обекта на поръчката да са за последните три приключили финансови години.
Възложителят изисква доказателства за икономическото и финансово състояние, годишен финансов отчет, баланс и ОПР за последните три години.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Като „доставка с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ ще се приемат изпълнени доставки. Доказателството за извършена доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От удостоверенията следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал. Описаните удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и в тях следва да се съдържа подпис на издателя. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 2 (две) доставки идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ЕБ ДП към Из-Шумен, с. Царев брод - деловодство

Жоро Петров Иванов
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 196 и чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва