Деловодна информация
00826
Д-349 09/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД
33696000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП Свети Наум ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Общи консумативи; Обособена позиция № 2 - Ликворология; Обособена позиция № 3 - Епруветки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18228.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Общи консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - Клинична лаборатория.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество е, както следва:1. Парафилм - 2 ролки; Тест ленти за урина x 150 бр.- 4 опаковки; 3. Накрайници за автоматични пипети:
Жълти тип Гилсон – х 1000 бр., 16 пакета; Сини х 1000 бр., 10 пакета; 4. ASO slide, 2 кутии; 5.RF slide, 2 кутии; 6.Ацетонитрил за течна хроматография x 2,5 л, 2 шишета; 7. Метанол - чист x 1л, 4 шишета; 8. Метилен хлорид x 1л шише, 2 шишета; 9. Сярна киселина за анализ или техническа 2 л, 2 шишета; 10. Тест за определяне на хлориди в серум за апарат POINTE 180, 16 бр. х 100 мл; 11. Контролен серум за апарат POINTE 180, 20 шишета; 12. Епруветки тип Кобас (по 1000 бр. в опаковка), 12 опаковки; 13.Разтвор Гимза 1л, 4 шишета.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2760.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ликворология 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - Клинична лаборатория.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество е, както следва:1.Реактиви и консумативи за ликворна електрофореза, 10 проби - 40 Кита; 2. Кит за серумна протеинограма, 10 проби - 12 Кита.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12852.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Епруветки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - Микробиологична лаборатория.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество е, както следва: 1.Центрофужни епруветки, с конично дъно, градуирани, и винтова капачка, обем 15мл, полипропиенови - 800 броя; 2.Криоепруветки , с обем 2мл, с външен винт , разграфени, стоящи - 250 броя;3. Фиолки за замразяване, с обем 2 мл - брой - 500 бр.; 4. Вакутейнер с Литиев хепарин -4мл -100бр / оп - 3 опаковки; 5.Вакутейнер с Литиев хепарин -6мл -100бр / оп - 10 опаковки; 6.Пастьорови пипети , стерилни, индивидуално опаковани , градуирани ,прозрачни с общ обем 7 мл - 4000 броя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2616.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника, а в случая по чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът е длъжен да представи заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - издадено от от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира или документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните артикули следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация. Срокът за доставка, след извършена заявка по сключен договор е 24 /двадесет и четири/ часа за обикновена поръчка и до 2 /два/ часа за спешна поръчка.Заявките ще се правят по телефон, като Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с доставката. Възложителят ще заявява количества, съобразно действителните си нужди. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител след проведената процедура, за срок от две години или до достигане на общата стойност на договора преди изтичане на двугодишния срок.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/07/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Опис на представените документи; 1.2. Техническо предложение, съгласно документацията на обществената поръчка; 1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – Образец № 1; 1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението; 1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/; 1.7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя ценово предложение на участника, изготвено по Образец № 5. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. Забранява се представяне на варианти в офертите. Възложителят ще заявява доставки на консумативи съобразно действителните си нужди.Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител след проведената процедура, за срок от две години или до достигане на общата стойност на договора преди изтичане на двугодишния срок. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва