Деловодна информация
00833
ВСС-1172 31/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
00833-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф 12
София BG411 1000 България
Мария Зафирова - Началник на отдел ЕМПП, АВСС +359 879109333
m.zafirova@vss.justice.bg +359 29807632

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180130mwWp2781924


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките"
79411000      
Услуги

Обществената поръчка включва:
1. Извършване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела, преписки и допълнителни служебни задължения и разработване на модел за интеграция на нормата на натовареност с другите процеси на планиране;
2. Разработване на методика за измерване и определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност и разработване на модел за интеграция на механизма с другите процеси на планиране;
3. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до увеличаване продължителността на делата, изработване и прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и изработване на предложения за законодателни промени с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата;
4. Осигуряване на мерки за информация и комуникация за осигуряване на гласност на изпълнените дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

територията на Република България

Обществената поръчка включва предоставянето на консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките, в т.ч.:
1. Извършване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и за отчитане на допълнителните служебни задължения, извършване на допитване сред магистратите и разработване на модел за интеграция на нормата на натовареност с другите процеси на планиране;
2. Разработване на методика за измерване и определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и разработване на модел за интеграция на механизма с другите процеси на планиране;
3. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до увеличаване продължителността на делата, изработване и прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и изработване на предложения за законодателни промени в процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата;
4. Осигуряване на мерки за информация и комуникация за осигуряване на гласност на предвидените и изпълнени дейности сред магистрати, служебни служители, медии, граждани и др. заинтересовани страни чрез провеждането на публични дискусии и заключителна пресконференция.
Критериите по-долу
 
ДА "Технически показател", включващ: „Професионална компетентност на ключовия персонал“, „Концепция на участника за изпълнение на поръката“ и „Управление на риска“    70 %
Цена
30 %
II.2.6) Прогнозна стойност
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., финансиран по Оперативна програма "Добро управление"

Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на дейности №1,№2, №4 и №5 от Проекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години и съобразно датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (част IV, раздел Б, точка 1).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.


1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на минимум 1 (една) от всяка от следните дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата:
а. извършване на количествени и качествени изследвания и/или обработка на данни във връзка с изготвяне на анализ на процеси за администрации от изпълнителната или съдебната власт;
б. разработване на методически документи (указания, наръчници, методики, модели, методологии или други подобни документи) в администрации от изпълнителната или съдебната власт;
в. анализ на националното и/или законодателството на ЕС и/или сравнително-правни анализи на националното и/или законодателството на ЕС.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (Част IV, раздел Б, точка 4).
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ осъществяване на аналитична и/или оценъчна дейност. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част (Част IV, раздел Г).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП.
(Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/02/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" №12.

Отварянето на офертите е публично и на същото могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III. 2.2. Условия за изпълнение на поръчката:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, вр. с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който не декларира кой е действителния собственик на юридическото лице участник в процедурата.
3. На основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва