Деловодна информация
00373
933 31/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/01/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180130Geyg1500532
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Система за замразяване на семенна течност на паети“; обособена позиция № 2 „Центрофуга“; обособена позиция № 3 „Верту латерал флоу райдър“; обособена позиция № 4 „Автоматична система за определяне на клетъчни елементи в мляко“; обособена позиция № 5 „Настолна центрофуга 10/15“; обособена позиция № 6 „Водна баня“ и обособена позиция № 7 „Центрофуга настолна“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
46625.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Система за замразяване на семенна течност на паети 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - устройство за ръчно запечатване на пайетите преди замразяване; - термоизолираща кутия от стиропор с капак, съдържаща секции от неръждаем метал за съхранение и замразяване на семенна течност в паети под азотни пари от течен азот, метален капак за ваната от неръждаем метал; - плуващ метален рак за поставяне на паети от 0.25 и 0.5 ml; - криокуб за пренасяне на замразена семенна течност под формата на паети. Гаранция – мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - максимална скорост – диапазон не по-малък от 200 до 6 000 rpm.; - максимално RCF – не по-малко от 4 400x g; - максимален капацитет – не по-малко от 6х50 мл; - микропроцесорен контрол; - въздушно охлаждане; - LCD дисплей, показващ скорост на въртене, време за центрофугиране и степен на ускорение/спиране; - работно време /време за центрофугиране/ – възможност за избор между следните режими: - от 10 сек. до 99 ч: 99мин: 59сек и - режим на непрекъсната работа; - автоматични блокировки - заключване на капака след стартиране на програмата; - автоматично изключване при разбалансираност /дисбаланс/; - ниво на шума – ? 60 dB; - захранване 220 V, 50-60 Hz. Центрофугата да бъде окомплектована с: ъглов ротор с не по-малко от 12 гнезда и капацитет не по-малък от 12х15 мл, с rpm не по-малко от 6 000 Към ротора да бъдат предложени и: съответстващи адаптори за 5 мл епруветки и вакутейнери – 12 бр.; съответстващи адаптори за 7 мл епруветки – 12 бр. - ъглов ротор с не по-малко от 6 гнезда и капацитет не по-малък от 6х50 мл, с rpm не по-малко от 6 000; - центрофугата да има възможност за последваща окомплектация с ъглови и летящи ротори и адаптери за: - 15/50 мл епруветки тип Falcon; - 1.5/2.0 мл епруветки тип Eppendorf и - Стандартни епруветки с обеми от 5 до 50 мл.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5125.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Верту латерал флоу райдър 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - vertu четец, 220V; - vertu баркод четец; - принтер, 220V; - миксер Вортекс; - цифров Таймер; - микропипетор, 100?l; - фунии за филтриране, 65 мм (4); - държач за тестовите ампули; - градуиран цилиндър, 25 мл; - vertu Инструкция за работа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоматична система за определяне на клетъчни елементи в мляко 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - автоматично дозиране и разстилане на млечната проба на предметното стъкло; - автоматично оцветяване на пробата; - професионален тринокулярен микроскоп за наблюдение биологични проби, със следните характеристики: оптична глава - триноколярна с наклон 30 градуса, въртяща се на 360 градуса, разстояние между окулярите 55-75мм; окуляри - WF10X, P16X; обективи - 4X, 10X, 40X(имерсионен), 100X(имерсионен); масичка - размери 140X140mm, автоматично придвижване (X x Y): 75 х 55 мм, анодизирано защитно покритие против надраскване, десен и ляв управляващ механизъм; фокусиране - външен и вътрешен винт за грубо (20 мм) и фино (2 ?m) фокусиране; кондензер - регулируем, NA1.25 с диафрагма; осветление - халогенна лампа 6V / 20W, регулиране на яркостта; захранване - 220 V / 50/60Hz; - автоматична система за предвижване на масичката на микроскопа в хоризонтална и вертикална посока; - цветна CCD камера, разработена на базата на CCD (Charge Coupled Device) светлинно чувствителен силиконов чип. Той представлява матрица от светлинно чувствителни пиксели. Когато светлинна попада върху даден пиксел той се трансформира в ел. товар., пропорционален на количеството светлина. Със следните характеристики: сензор - 1/3" Super HAD CCD; ТВ линии – 600; минимална осветеност - 0.12 lux; работни температура - -20 до 55°C; захранване - 12 V DC; - компютър и монитор съвместими с камерата; - софтурна система за управление и диагностика, включваща изчисляване на фактора на микроскопа, визуализация на зрителното поле и автоматично броене на соматичните клетки и съхраняване на базата данни. Гаранция мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Настолна центрофуга 10/15 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 10-15 мл; - максимална скорост: 6000 rpm-1 (или по-висока); - цифров таймер. Гаранция мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Водна баня 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - полезен обем – 6-8 l; - температурен обхват: +5 градуса C над стайната, до 99.9 градуса C; - точност ± 0.2 градуса С; - резолюция 0.1 градуса С; - вътрешна камера от неръждаема стомана; - капак от пластмаса или неръждаема стомана; - статив от неръждаема стомана; - дигитален дисплей за температура и време. Гаранция мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга настолна 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски универнисет гр. Стара Загора, Студентски град

1 /един/ брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: - DC мотор; - максимална скорост – минимум 4500 об./мин.; - таймер – минимум 30 min; - ротор 8-10 гнезда, 8/15 мл.; - ръчно настройване на обороти и време;
- защити – автоматично заключване на капака при работа, защита при висока скорост и температура извън нормата; - тегло до 8 кг. Гаранция мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декрарират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1 б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка за съответната обособена позиция.
2. Участниците трябва да предлагат апарати, включени в оборудването – предмет на обществената поръчка, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - Заверени копия от декларации за съответсвие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторно и/или медицинско оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил доставка на минимум 1 /един/ брой лабораторно и/или медицинско оборудване по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.
2. Участниците трябва да предлагат апарати, включени в оборудването – предмет на обществената поръчка, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала на 2 т., Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора по съответната обособена позиция без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставеното оборудване, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение, е конкретизирана в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва