Деловодна информация
00765
15-01-3 17/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
00765-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брацигово 000352565
ул.Атанас Кабов № 6 а
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 35522065
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bratsigovo.bg/op.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Достав. на хр. прод. за нуждите на Дом.соц.патронаж, Дн.център за възр.хора с увреждания,Осигуряв. на Топъл обяд към ДСП и Комплекс за соц. услуги за деца и семейства по 5/пет/ обособени позиции
15000000      
Доставки

Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени по условията на възложителя. Доставките на Продуктите ще се извършват при следния график:
- за обособена позиция № 1 „Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“ :
•В Комплекса за социални услуги за деца и семейства - всекидневно от 6:30 часа до 7:00 часа.;
•В Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания - всекидневно от 7:00 часа до 8:30 часа.;
-За Обособена позиция № 2; № 3:; № 4 и № 5:
-В Комплекса за социални услуги за деца и семейства - три пъти седмично /понеделник.сряда и петък/ от 14:00 часа до 15:00.часа.;
-В Домашен социален патронаж - два пъти седмично /понеделник и четвъртък/ от 8:00 часа до 14:00 часа.;
Доставките се извършват до франко складовете на потребителите на адреси посочени в документацията и проекто договора за възлагане на общ. поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
122000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово, община Брацигово

Обществената поръчка за обособена позиция № 1 "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" ,включва доставка до складовете на Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги на адреси посочени в документацията на поръчката и проекто -договора. За необходимите количества потребителите подават заявки по график посочен в проекто - договора. Хранителните продукти трябва да се доставят съгласно техническата спецификация за обособената позиция, както и други нормативни документи посочени в проекто-договора.
Прогнозните количества и видове хранителни продукти са съгласно Количествено стойностна сметка Образец № 10.1. от документацията на поръчката:
№ Номенклатура Мерна единица Прогнозно количество
1. Хляб "Бял" (0,650 кг.) по УС "България" бр. 8500
2. Хляб "Пълнозърнест" (0,600 кг.)по УС "България" бр. 500
3. Брашно "Бяло" тип 500 - 1 кг по УС "България" кг. 950
4. Козунак( 0,500 кг.) по ТД на производител, бр. 160
5. Точени кори (0,400 кг), бр. 30
6. Бутер тесто по ТД на производител, опаковка 1 кг., кг. 5
7. Сухари по УС "България опаковка 1 кг., кг. 5
8. Фиде по ТД на производител по 0,400 кг., кг. 180
9. Кус-кус по ТД на производител по 0,400 кг., кг. 15
10. Макарони по ТД на производител по 0,400кг., кг. 125
11. Спагети по ТД на производител по 0,400 кг., кг. 80
12. Баничка със сирене 140 гр. по ТД на производител, бр. 1000
13. Кифла с мармалад/шоколад -140 гр. ТД на производител, бр. 1200
14. Геврек -140 гр. ТД на производител, бр. 550
15. Тутманик -140 гр. ТД на производител, бр. 650
16. Милинка-140 гр. ТД на производител, бр. 2000
17. Сиренка-140 гр. ТД на производител, бр. 170
18. Пица 180 гр. с шунка и кашкавал, ТД на производител, бр. 2000
19. Сандвич 180 гр. С шунка и кашкавал, ТД на производител, бр. 400
Всички хранителни продукти трябва да отговарят още на изискванията на следните нормативни актове:
1.Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
3. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;
4. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;
5. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
6. Наредба № 9 от 16.09.2011/изм. и доп.ДВ бр.85 от 03.11.2015 г./
7. Наредба № 37 от 21.09.2009г. за здравословно хранене на ученици;
8. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция в случай на рекламация    15 %
Срок за извънредни доставки    15 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
12000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


януари 2019 година
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово, община Брацигово

Обществената поръчка за обособена позиция № 2"ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА" включва доставка до складовете на Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги на адреси посочени в документацията на поръчката и проекто - договора. За необходимите количества хранителни продукти потребителите подават заявки по график посочен в проекто- договора. Хранителните продукти трябва да се доставят съгласно техническата спецификация за обособената позиция, както и други нормативни документи посочени в проекто-договора.
Прогнозните количества и видове хранителни продукти са съгласно Количествено стойностна сметка Образец № 10.2. от документацията на поръчката:
№ Номенклатура Мерна единица Прогнозно количество
1.Кисело мляко 2 % - 400 гр. по БДС 12:2010, бр. 1500
2.Кисело мляко 3,6 % - 400гр. по БДС 12:2000, бр. 10300
3.Пастьоризирано мляко/кутия/ - над 2 % масленост по ТД на производител ,Регламент/ЕО/853/2004 , л. 2540
4.Краве масло по ТД на произво.,Регламент/ЕО/853/2004, кг. 350
5.Сирене краве по ТД на производителя , кг. 600
6.Сирене краве по БДС 15:2010, кг. 500
7.Сирене крема - 125 гр., Реигламент/ЕО/853/2004, бр. 80
8.Кашкавал по ТД на производителя, кг. 280
9.Кашкавал по БДС 14:2010 , кг. 120
10.Извара -кг. ,Регламент /ЕО/853/2004, кг. 10
11.Майонеза -200 гр. по ТД на производителя, бр. 50
12.Руска салата кг. По ТД на производителя, кг. 10
13.Млечна салата -кг. По ТД на производителя, кг. 10
14.Яйца клас "А", размер L, съгл.Наредба № 1/2008, бр. 29500
15.Адаптирано мляко 0.400 кг. опаковка, бр. 20
Всички хранителни продукти трябва да отговарят още на изискванията на следните нормативни актове:
1.Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
3. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;
4. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;
5. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
6. Наредба № 9 от 16.09.2011/изм. и доп.ДВ бр.85 от 03.11.2015 г./
7. Наредба № 37 от 21.09.2009г. за здравословно хранене на ученици;
8. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция в случай на рекламация    15 %
Срок за извънредни доставки    15 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ,РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово, община Брацигово

Обществената поръчка за обособена позиция № 3 "ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ,РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ", включва доставка до складовете на Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги на адреси посочени в документацията на поръчката и проекто -договора. За необходимите количества хранителни продукти, потребителите подават заявки по график посочен в проекто - договора. Хранителните продукти трябва да се доставят съгласно техническата спецификация за обособената позиция, както и други нормативни документи посочени в проекто-договора.
Прогнозните количества и видове хранителни продукти са съгласно Количествено стойностна сметка Образец № 10.3. от документацията на поръчката:
№ Номенклатура Мерна единица Прогнозно количество
1.Свинско месо без кости/плешка/, ТД на производителя, кг. 650
2.Свинско месо без кост /бут/ по ТД на производителя, кг. 200
3.Пилета замразени, ТД на производителя, кг. 30
4.Пилета охладени, ТД на производителя, кг. 20
5.Пилешки бутчета/замразени/, ТД на производителя, кг. 5000
6.Пилешки бутчета охладени , ТД на производителя, кг. 50
7.Пилешка пържола/ бут/, ТД на производител, кг 340
8.Воденички /пилешки/, ТД на производителя, кг. 80
9.Пилешки дроб , ТД на производителя, кг. 50
10.Кренвирш - УС "Стара Планина" , кг. 20
11.Кренвирш - ТД на производителя, кг.15
12.Карначета- УС "Стара планина", кг.30
13.Карначета - ТД на производител, кг.510
14.Кебапчета х 0.060 кг. , бр.2500
15.Кюфтета х 0.060 кг., бр.5000
16.Кебапчета х 0.060 кг./гов.-свинско/ УС "-Стара планина ", бр.4500
17.Кюфтета х 0.060 кг. /гов.:свинско/, УС " Страра планина", бр. 6500
18.Свинка пържола -котлет - 250 гр., ТД на производителя, кг.100
19.Свинка пържола без кост -250 гр./врат, ТД на производителя, кг.540
20. Наденица- УС "Стара планина ", кг.10
21.Наденица - ТД на производителя, кг.200
22. Месо мляно /св.-тел. 60:40/ по ТД на производителя, кг.300
23.Кайма смес /говеждо:свинско//замразена , УС "Стара планина " , кг.200
24.Кайма смес /св-тел. / 60:40, замразена ТД на производител, кг.2000
25.Пастет пилешки-0,180 кг. - ТД на производителя, бр.100
26.Пастет свински -0,180 кг.- ТД на производителя бр.200
27.Шпеков салам - ТД на производителая кг.35
28.Шпеков салам - УС "Стара планина ", кг.15
29.Луканка - ТД на производителя, кг.15
30.Шунка - ТД на производителя , кг.10
31.Пуешко месо по ТД на производителя, кг.45
32.Заешко месо по ТД на производителя, кг. 60
33.Телешко месо по ТД на производителя, кг.45
34.Телешки салам - УС "Стара планина" кг.50
35.Телешки салам по ТД на производител, кг.50
36.Малотраен колбас - УС "Стара планина", кг.20
37.Малотраен колбас - ТД на производителя, кг.20
38.Риба скумрия с глави / замразена/ по ТД на производител, кг.750
39.Риба пангасиус - замрзена /филе/ по ТД на производител, кг.50
40.Риба хек филе по ТД на производител, кг.50
41.Риба скумрия - филе , по ТД на производител, к.г350
42.Шаран -пресен, кг.20
43.Риба тон-консерва-185 гр. по ТД на производител, бр.15
Всички хр. продукти трябва да отговарят още на изискванията на следните нормативни актове:1.Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;3. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;4. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;5. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;6. Наредба № 9 от 16.09.2011/изм. и доп.ДВ бр.85 от 03.11.2015 г./;7. Наредба № 37 от 21.09.2009г. за здравословно хранене на ученици;8. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни условия
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция в случай на рекламация    15 %
Срок за извънредни доставки    15%
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
45000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

Обществената поръчка за обособена позиция № 4 "ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ", включва доставка до складовете на Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги на адреси посочени в документацията на поръчката и проекто -договора. За необходимите количества хранителни продукти, потребителите подават заявки по график посочен в проекто- договора. Хранителните продукти трябва да се доставят съгласно техническата спецификация за обособената позиция, както и други нормативни документи посочени в проекто-договора.
Прогнозните количества и видове хранителни продукти са съгласно Количествено стойностна сметка Образец № 10.4. от документацията на поръчката:
№ Номенклатура Мерна единица Прогнозно количество
1.Ориз в пакет по 1 кг., ТД на производителя, кг.1000
2.Захар в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.650
3.Нишесте /царевично / 60 гр., по ТД на производителя, бр.1010
4.Нишесте / пшенично/ 60 гр., по ТД на производителя, бр.100
5.Грис в пакет по 1 кг. , ТД на производителя, кг.70
6.Жито в пакет по 1 кг., ТД на производителя, кг.5
7.Булгур в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.10
8.Елда в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.5
9.Леща в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.400
10.Люпена- червена леща в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.6
11.Зрял боб в пакет по 1 кг. по ТД на производителя, кг.610
12.Нахут в пакет по 1 кг., по ТД на производителя, кг.3
13.Олио браншови стандарт- PVC бутилка по 1 л., л.1550
14.Оцет -/0,700 л. /, по ТД на производителя, бр.148
15.Сол йодирана, ТД на производителя, кг.180
16.Пчелен мед - 1 кг. ,ТД на производителя, кг. 5
17. Корнфлейкс -1 кг. , ТД на производителя, кг. 5
18.Какао на прах -100 гр. , ТД на производителя, бр. 40
19.Мая за хляб-кубче 42 гр., ТД на производителя, бр. 25
20.Сода бикарбонат -100 гр. , ТД на производителя, бр. 90
21. Овесени ядки -1 кг. , по ТД на производителя, кг. 5
22. Солети опаковка 60 гр., ТД на производителя бр.150
23.Чай билков–кутия 20 бр. филтър, ТД на производителя, бр. 140
24.Червен пипер -100 г, ТД на производителя, бр. 320
25.Черен пипер/млян/ -10г., ТД на производителя, бр. 150
26.Чубрица ронена 70 гр.,, ТД на производителя, бр. 200
27.Джоджен -10г, ТД на производителя, бр.150
28.Кимион млян 10г, ТД на производителя, бр. 220
29.Дафинов лист -10г, ТД на производителя, бр. 10
30.Канела -10г, ТД на производителя, бр. 40
31.Ванилия 2 гр., ТД на производителя, бр. 20
32.Бакпулвер 10 гр., ТД на производителя, бр.150
33.Бахаропаковка 10 гр., ТД на производителя, бр.20
34.Лимонена киселина 10 гр., ТД на производителя, бр.20
35.Копър сух 10 гр., ТД на производителя, бр. 10
36.Бишкоти - 1 кг., ТД на производителя, кг. 6
37.Бисквити "Закуска" 0.330 к г., ТД на производителя ,бр. 50
38.Обикновенни бисквити/пакет/ -0.200 кг., ТД на производителя, бр.550
39.Шоколадова вафла-60 гр., ТД на производителя, бр.200
40.Шоколадови бонбони -197 гр., ТД на производителя, бр. 80
41.Пудра захар- 1 кг ., ТД на производителя, кг. 5
42.Сладолед -65 гр., ТД на производителя, бр. 1800
43.Кроасан -80 гр. индв.опаковка, ТД на производителя, бр. 800
44.Суха паста-60 гр.,индв.опаковка, ТД на производителя, бр. 140
45.Баклава- 100 гр., ТД на производителя, бр. 60
46.Толумбички- 100 гр., ТД на производителя, бр. 60
47.Медена питка -50 гр., ТД на производителя, бр. 540
48.Торти /15 парчета/, ТД на производителя, бр. 70
49.Паста-120 гр., ТД на производителя, бр. 120
50.Млечен шоколад -80 гр., ТД на производителя, бр. 200
51.Меден линцер -80 гр.,ТД на производител, бр. 100
52.Кадаиф , ТД на производител, кг. 100
Всички хранителни продукти трябва да отговарят още на изискванията на следните нормативни актове:
1.Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
Продължава в документацията /липсва място/
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция в случай на рекламация    15 %
Срок за извънредни доставки    15 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово, община Брацигово

Обществената поръчка за обособена позиция № 5 "ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ", включва доставка на посочените продукти до складовете на Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги на адреси посочени в документацията на поръчката и проекто -договора. За необходимите количества хранителни продукти, потребителите подават заявки по график посочен в проекто- договора. Хранителните продукти трябва да се доставят съгласно техническата спецификация за обособената позиция, както и други нормативни документи посочени в проекто-договора.
Прогнозните количества и видове хранителни продукти са съгласно Количествено стойностна сметка Образец № 10.5. от документацията на поръчката:
№ Номенклатура Мерна единица Прогнозно количество
1.Ябълки, кг. 1400
2.Дини, кг. 900
3.Пъпеши, кг. 465
4.Праскови, кг. 390
5.Портокали, кг. 650
6.Мандарини, кг. 450
7.Банани, кг. 1690
8.Грозде, кг. 220
9.Тиква, кг. 365
10.Круши, кг. 260
11.Сини сливи, кг. 20
12.Киви, кг. 90
13.Череши, кг.190
14.Ягоди , кг.140
15.Кайсии, кг.120
16.Лимони, кг. 15
17.Картофи стари, кг. 4500
18.Картофи пресни , кг. 2500
19.Лук зрял, кг. 2410
20.Чушки червени , кг.1040
21.Чушки зелени, кг. 1160
22.Домати -парникови, кг.250
23.Домати - летни, кг.700
24.Зеле пролетно, кг. 250
25.Зеле лятно, кг. 820
26.Краставици - парникови, кг. 220
27.Крастациви летни, кг.650
28.Тиквички, кг. 260
29.Зелен фасул, кг.110
30.Патладжан, кг. 2
31.Карфиол, кг. 10
32.Моркови, кг. 1280
33.Чесън/сух/, кг. 5
34Праз, кг. 145
35.Гъби печурки, кг. 215
36.Спанак, кг. 250
37.Зелен лук/връзка/, бр. 40
38.Маруля , бр. 500
39.Репички връзка , бр. 10
40.Копър пресен връзка, бр. 10
41.Магданоз/връзка/, бр.630
42.Мармалад шипков 0.360 кг.,съдържание 60 % плод, по ТД на производител, бр. 60
43.Конфитюр - 360 гр.,съдържание 60 % плод по ТД на производителя, бр. 300
44.Сладко бурка н0,330 кг. ТД на производител, бр. 40
45.Натурален сок 100 %, л. 450
46.Компот по ТД на производителя, бр.300
47.Зелен фасул 0.680 кг., по ТД на производител, бр. 1250
48.Домати 0.680 кг., по ТД на производител, бр. 2950
49.Гювеч 0.680 кг. по ТД на производител, бр. 2050
50.Паприкаш 0,680кг.,по ТД на производител, бр. 950
51.Грах 0.680 кг.,по ТД на производител, бр. 20
52.Гъби (буркан) 0.680 кг.,по ТД на производител, бр. 20
53.Кисели краставички-0.680 кг.,по ТД на производител, бр. 340
54.Лютеница 0,320 кг. По браншови стандарт, бр. 600
55.Кисело зеле 1,700 кг.., ТД на производител, бр. 330
56.Зелеви листа-1,700 к., ТД на производител , бр.20
57.Ложвджиъйска салата 0,680 кг., ТД на производител, бр.170
58.Туршия-1,700 кг., ТД на производител, бр. 30
59.Пипер печен 0.680 кг., по ТД на производителя, бр. 30
60.Кетчуп -1 л.,ТД на производител, л. 60
61.Маслини, ТД на производител, кг. 20
62.Грах замразен, ТД на производител, кг. 620
63.Зелен фасул замразен,ТД на производител, кг. 10
64.Замразен карфиол, ТД на производител, кг. 15
65.Замразен спанак, ТД на производител, кг. 45
66.Замразени броколи, ТД на производител, кг. 25
67.Замразени зеленчуци/микс/, ТД на производител, кг. 15
68.Минерална вода 500 мл. бр.1000
Всички хранителни продукти трябва да отговарят още на изискванията на следните нормативни актове:1.Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;3. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;4. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;
5. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.; 6. Наредба № 9 от 16.09.2011/изм. и доп.ДВ бр.85 от 03.11.2015 г./;Продължава виж документацията /липсва място/
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция в случай на рекламация    15 %
Срок за извънредни доставки    15 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има опит в изпълнението на доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на обособената позиция за която участва, изпълнени през проследните 3/три / години считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Сходни с предмета на обществената поръчка за всяка обособена позиция са доставки на храни от „Групата храни“ по Закона за храните .
2.Участникът трябва да разполага със собствен или нает транспорт, отговарящ на санитарно хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.
Важно!!! Удостоверението за регистрация на транспротно средство отговарящо на санитарно хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти и посочените в него групи храни, трябва да съответстват на хранителни продукти от обособената позиция за която участникът подава оферта.
При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да декларира еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен.
3.Участникът трябва да разполага с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/ или търговия на едро с хранителни продукти (от животински или неживотински произход), обект на поръчката, който обект следва да е регистриран по реда на чл.12, ал.2 от Закона за храните.


1.Участникът следва да е изпълнил поне 1/една/ доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката/обособената позиция за която участва/.
2.Участникът следва да притежава най-малко 1/едно / транспортно средство –собствено или наето, отговарящо на санитарно хигиенните изисквания за транспорт на съответните хранителни продукти.
Важно!!! Удостоверението за регистрация на транспротно средство отговарящо на санитарно хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти и посочените в него групи храни, трябва да съответстват на хранителни продукти от обособената позиция за която участникът подава оферта.
При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да декларира еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен.
3.Участникът следва да притежава поне един обект, регистриран на основание чл. 12, ал.2 от Закона за храните;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр.Брацигово,сградата на Младежки дом, ул. Христо Смирненски № 1

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощенви представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. януари 2019 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документацията за участие е публикувана в официалния сайт на община Брацигово ,в Раздел "Обществени поръчки ", Профила на купувача на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10- дневен срок съгласно чл.197 ал. 1,т. от 1 до 8 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва