Деловодна информация
00147
03 00-7 09/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
00147-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца”.
09310000      
Доставки

Предмета на обществената поръчка включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 822 962 кВтч. Обектите за доставка са общински администрации, музеи, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.
Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., с изм.), Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г., с изм.) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г., с изм.).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Община Трън, Република България. Доставката на електрическа енергия ще се извършва в обекти на Възложителя, изброени в Техническата спецификация.

Предмета на обществената поръчка включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 822 962 кВтч. Обектите за доставка са общински администрации, музеи, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.
Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., с изм.), Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г., с изм.) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г., с изм.), като избрания изпълнител следва: да извърши всички необходими действия по последващо регистриране на обектите на Възложителя, като краен клиент в свободния пазар на електроенергия; да извърши всички необходими действия за смяна на координатора на балансираща група съгласно Инструкция № 2 на (Електроенергийния системен оператор) ЕСО; да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поеме разходите за небаланси. да включи Възкожителя като непряк член на своя стандартна балансираща група съгласно ПТЕЕ, без Възложителя да заплаща такса за участие; да извърши последващо регистриране на обектите на Възложителя пред ЕСО, като активен член на пазара на електрическа енергия; да извършва енергиен мониторинг и да изготвя прогнози, регистрира графици, които се известяват (регистрират) на ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на ниско напрежение; да извършва доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение; да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност; да извършва всички останали необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да притежават валидна лицензия, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за дейността „търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ или еквивалентен документ за чуждестранни участници и да е регистриран в „ЕСО“ ЕАД като „Координатор на стандартна балансираща група“, с посочен кодов номер и статус „Активен“.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочи в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП информация за притежаваната лицензия (включително номера, под който е вписан в публичния регистър, поддържан от КЕВР, и номера на лицензията) и информация за регистрацията в „ЕСО“ ЕАД (включително, кодов номер, статус и дата на вписване).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на доставките идентични или сходни с предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на доставките идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, обхвата, номера и дата на валидност на съответния сертификат. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалентен с обхват съответстващ на предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай, че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избрания изпълнител е представил някои от изброените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор не е необходимо да ги представя повторно. Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за енергетиката, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


1.Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката. Под доставки идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа електроенергия, в общ обем, равен или по-голям от прогнозното количество за период от 12 (дванадесет) месеца – 822 962 кВтч електрическа електроенергия.
2. 4.5.3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалентен с обхват съответстващ на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице - заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/02/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

фертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 08.02.2018г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по т.1 се прилагат за всеки член на обединението.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията за отстраняване по т.1 се прилагат и за тях.
5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
6.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.
7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва