Деловодна информация
00859
15 04/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/01/2018 (дд/мм/гггг)
00859-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ 000670616
бул. Христо Смирненски 1
София BG412 1046 България
Стефан Кръстанов +359 29635245-543
krstanov_zop@uacg.bg +359 29633046

Интернет адрес/и

http://uacg.bg

https://uacg.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uacg.nit.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ 000670616
бул. Христо Смирненски 1
София BG412 1046 България
инж. Драга Желкова +359 29635245-532
JELKOVAD_REC@uacg.bg +359 29631796

Интернет адрес/и

http://www.uacg.bg/?p=110&l=1&id=1060

https://uacg.nit.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София‘‘ 00859-2018-0001
79713000      
Услуги

„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ /-гр.София‘‘ за период от 3 /три/ години , както следва:
„Физическа, денонощна, невъоръжена охрана на обекти в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘, студентски общежития - блокове 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б.
Предметът на поръчката включва:
? регистрация, записване и идентификация на посетителите;
? справки и информация;
? охрана и защита на имуществото и живущите в сградите;
? поддържане и осигуряване на достъп до входовете и изходите;
? разпознаване на опасности и рискове за безопасността;
? дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обектите;
? контрол на техническите средства за охрана и техническите средства за ППЗ /където има налични такива/;
? получаване на кореспонденция;
? воденене на необходимата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
639360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. София, Студентски град, блокове 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ /-гр.София за период от 3 /три/ години , както следва:
Физическа, денонощна, невъоръжена охрана на обектите :
Обект №1 - Студентско общежитие – блок 33Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Обект №2 - Студентско общежитие – блок 34A - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Обект №3 - Студентско общежитие – блок 34Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Обект №4 - Студентско общежитие – блок 35 - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Обект №5 - Студентско общежитие – блок 36A - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Обект №6 - Студентско общежитие – блок 61Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘
Предметът на поръчката включва:
? регистрация, записване и идентификация на посетителите;
? справки и информация;
? охрана и защита на имуществото и живущите в сградите;
? поддържане и осигуряване на достъп до входовете и изходите;
? разпознаване на опасности и рискове за безопасността;
? дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обектите;
? контрол на техническите средства за охрана и техническите средства за ППЗ /където има налични такива/;
? получаване на кореспонденция;
? воденене на необходимата документация.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
639360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Условията за участие (подбор) се отнасят до: годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние и техническите и професионални способности. С критериите за подбор Възложителят определя минималните изисквания за допустимост.
Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност .
Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване на частна охранителна дейност или удостоверяване правото на лицата по чл.2, ал.2, т.2 от ЗЧОД за извършване на такава дейност.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.1. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност или удостоверяване правото на лицата по чл.2, ал.2, т.2 от ЗЧОД за извършване на такава дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 200 000,00 (двеста хиляди) лева без ДДС в сферата на охрана на недвижимо имущество на юридически лица. Изискуемите от Възложителя обороти, следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.2. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 200 000,00 (двеста хиляди) лева без ДДС в сферата на охрана на недвижимо имущество на юридически лица. Изискуемите от Възложителя обороти, следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се от участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за поне 2 (две) услуги. „Сходен предмет” са услуги, свързани с охрана на имущество на юридически лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.1 се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на извършените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Представят се в оригинал или четливо заверено копие.
Ако Участникът е работил като подизпълнител или участник в обединение при изпълнението на някой от услугите то е необходимо да се посочи съответния дял от общия обем на услугата и освен документите, посочени в предходното изречение, да бъде добавен и договора/договорите за подизпълнител.


Изисква се от участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за поне 2 (две) услуги. „Сходен предмет” са услуги, свързани с охрана на имущество на юридически лица.
Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Представя се в заверено четливо копие.
3.3.3. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на услугата: лица, осигуряващи за изпълнение на обществената поръчка, с необходимата квалификация и професионален опит, съгласно чл. 27 от Закона за частна охранителна дейност включващ 4 бр. охранители за всеки от обектите.
Изисквания за служители за денонощна невъоръжена охрана – минимум 4 (четири) за обект
- образование: средно специално
- общ професионален опит: минимум 3 (три) години
- специфичен професионален опит: минимум 2 (две) години.
Служителите от екипа трябва да са пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от средно образование да са преминали първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител“ и да притежават правоспособност, съгласно чл.28 от ЗЧОД или да притежават професионална квалификация „охранител“.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.3. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на персонала и/или ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, образование и професионален опит, както и документи, удостоверяващ преминато обучение по чл.28 от ЗЧОД.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Изпълнението на поръчката е в съответствие с Закона за частната охранителна дейност.

Доказването на липса на основание за отстраняване /информацията за икономически и финансово състояние и за техническа и професионална способност/ се декларира в приложенията и в ЕЕДОП и приложените образци – неразделни части от настоящата обществена поръчка. При сключване на договора само избраният за изпълнител участник представя документи удостоверяващи декларираната информация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Христо Смирненски 1, сграда Ректорат, ет.2, Заседателна зала

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно конкурсната документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва