Деловодна информация
989
АД-05-15 04/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
989-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Балчик ЕООД 124504885
ул. Златко Петков №1
Балчик BG332 9600 България
Кристина Стоянова Санджакянова +359 884482982
mbal_balchik@abv.bg +359 57974066

Интернет адрес/и

http://www.mbal-balchik.com

http://www.mbal-balchik.com/buyer-profile.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-balchik.com/buyer-profile.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД”
33600000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД”
Доставката не е определена в обособени позиции. Не е предвидена възможността за представяне на оферти за част от номенклатурни единици от техническата спецификация. Комплексното участие за всички номенклатури е задължително.
Не се допускат варианти в офертите.Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склад на "МБАЛ - Балчик" ЕООД гр.Балчик, ул. “Златко Петков“ № 1. Срок за изпълнение на договора -24 месеца.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33680000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склад на "МБАЛ - Балчик" ЕООД гр.Балчик, ул. “Златко Петков“ № 1

Предметът на поръчката включва доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Балчик. В рамките на обществената поръчка се съдържат 809 позиции с лекарствени продукти и медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Доставката не е определена в обособени позиции. Не е предвидена възможността за представяне на оферти за част от номенклатурни единици от техническата спецификация. Комплексното участие за всички номенклатури е задължително.
Критериите по-долу
 
ДА срок на доставка    20%
Цена
80%
II.2.6) Прогнозна стойност
250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават:
1. валидно разрешение за производство и /или търговия на едро с лекарствени продукти и консумативи, издадено от регулаторен орган - от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 1 от ЗЛПХМ;
2. валидно разрешение за търговия с опиати и наркотични вещества- по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
2.3. валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 2) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и представя заверени от него копия на разрешенията.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/02/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Балчик, ул. „Златко Петков“ № 1 , в сградата на лечебното заведение - в приемната на управителя.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


18 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При сключване на договора определеният изпълнител/и представят гаранцията за изпълнение на договора в размер 1 % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС, която е в размер на 2500.00/две хиляди и петстотин/ лв. Гаранцията може да се представи под формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.Формата на гаранцията е по избор на участника, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от посочените форми:
- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по банкова сметка на "МБАЛ - Балчик" ЕООД.
Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител а сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката, в размера определен в т. 1 от този раздел, следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката, трябва да отговаря на клаузите на договора. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор.
Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто - договора. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
В случай на представяне на банкова гаранция, то същата следва да е в оригинал, издадена в полза на възложителя със срок на валидност - срока на договора. Участникът може да представи банкова гаранция и по образец на банката, стига тя да съдържа цялата информация от образеца.
Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.
Всички изискуеми образци, ведно с указанията за участие, включващи и всички условия на Възложителя са публикувани в подраздела на настоящата обществена поръчка в Раздел "Профила на купувача" на официалната интернет страница на "МБАЛ - Балчик" ЕООД. Офертата следва да съответсва както на изискванията на Възложителя, така и на всички императивни изисквания на Закона за обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва