Деловодна информация
00087
 
да
да
02/01/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2017-0150 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска №33
София BG411 1000 България
Мирослав Найденов +359 29377545
m.naydenov@sofia.bg +359 29377312

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=75578&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 Ватикана
Фронт офис +359 29377505
m.naydenov@sofia.bg +359 29377312

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции
45000000      
Строителство

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "Пенчо Славейков" от ул. "Цар Асен" до бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен"
Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“.
Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“, райони „Илинден“ и „Красна поляна“.
Обособена позиция №4: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. Панчо Владигеров, район Връбница.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "Пенчо Славейков" от ул. "Цар Асен" до бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
45233142      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София - територията на Столична община.

Описание на предмета на поръчката, за Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "Пенчо Славейков" от ул. "Цар Асен" до бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", гр.София.
1. Проектиране.Проектът следва да съдържа всички части в съответствие с приложеното задание за проектиране: Геодезия, Пътна, Канализация и отводняване, Водоснабдяване, Електро, Телефонизация, Топлоснабдяване, Улично осветление, ПБЗ, ВОД, ПОД, ПУСО, Ландшафтна архитектура, както и други части по необходимост.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР.
Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за Рехабилитация на бул. „Пенчо Славейков” от ул. „Цар Асен” до бул. „Ген Едуард И. Тотлебен“, гр.София, в съответствие с приложеното задание за проектиране.
2. Строителство.Общата дължина на трасето 1000 метра.
СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка.
3.Продължение от Раздел ІІІ, т. ІІІ .1.3. Минимално изискване за опит:
3.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (улици и булеварди в градски условия), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (улици и булеварди в градски условия). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от проектите да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”.
3.2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътен обект, улица или булевард с дължина не по-малка от 900 м в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „срок за проектиране”, К2.1    3
Показател „срок за изпълнение на СМР”, К2.2    7
Оценка по технически показатели, К3, в това число:    30
К3.1.“Технология и организация на изпълнението на поръчката”    15
К3.2.Управление на риска    6
К3.3.Организация на ръководството на проекта и строежа    4
К3.4.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР    5
Цена
60точки
II.2.6) Прогнозна стойност
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1 - оценка по финансов показател - 60 точки
К1=K1.1.+ K1.2.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за проектиране” К1.1- до 10 т.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за изпълнение на СМР” К1.2- до 50 т.

II.2) Описание 1

Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
45233142      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София - територията на Столична община.

Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“.
1. Проектиране.
Проектът следва да съдържа всички части в съответствие с приложеното задание за проектиране: Конструктивна, Канализация и отводняване, Електрическа-тунелно осветление, Светофарна уредба-тунелна, Електро-вентилация, Електрическа на електротранспорт, Вентилация, Геодезия, Пътна (включително ВОД, ПОД, ПОСОТ и Архитектурна при спирките на МГТ), Паркоустройство, ПУСО, ПБ, ПБЗ, както и други части по необходимост.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР.
Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“, в съответствие с приложеното задание за проектиране.
2. Строителство.Общата дължина на трасето 460 метра.
СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка.
3.Продължение от Раздел ІІІ, т. ІІІ .1.3. Минимално изискване за опит:
3.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски съоръжения), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (подземни градски съоръжения). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Конструкции”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ОВК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Контактна мрежа”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Архитектура”.Поне 1 от проектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура“.
3.2. Участникът трябва да има опит в извършването на подземно градско строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на част „Конструкции” за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения с дължина не по-малка от 450 м. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ОВК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Контактна мрежа”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Архитектура”.Поне 1 от проектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура“.
Като „подземни градски транспортни съоръжения” Възложителят ще приеме пътни, пешеходни, железопътни (в т.ч. метро) подземни съоръжения, както и подводни пътни, железопътни и метротунели, изпълнени в градска среда. В този обхват не се включва изграждане, реконструкция, основен ремонт на хидротунели.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „срок за проектиране”, К2.1    3
Показател „срок за изпълнение на СМР”, К2.2    7
Оценка по технически показатели, К3, в това число:    30
К3.1.Технология и организация на изпълнението на поръчката    15
К3.2.Управление на риска    6
К3.3.Организация на ръководството на проекта и строежа    4
К3.4.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР    5
Цена
60точки
II.2.6) Прогнозна стойност
4300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1 - оценка по финансов показател - 60 точки
К1=K1.1.+ K1.2.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за проектиране” К1.1- до 10 т.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за изпълнение на СМР” К1.2- до 50 т.

II.2) Описание 1

Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“, райони „Илинден“ и „Красна поляна“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
45233142      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София - територията на Столична община.

Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“, райони „Илинден“ и „Красна поляна“.
1. Проектиране.
Проектът следва да съдържа всички части в съответствие с приложеното задание за проектиране: Конструктивна, Канализация и отводняване, Електрическа, Електро-вентилация, Електрическа на електротранспорт, Вентилация, Геодезия, Пътна (включително ВОД, ПОД и ПОСОТ), Паркоустройство, ПУСО, ПБ, ПБЗ, както и други части по необходимост.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР.
Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“, райони „Илинден“ и „Красна поляна“, в съответствие с приложеното задание за проектиране.
2. Строителство.Общата дължина на трасето 453 метра.
СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка.
3. Продължение от Раздел ІІІ, т. ІІІ .1.3. Минимално изискване за опит:
3.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски съоръжения), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (подземни градски съоръжения). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Конструкции”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ОВК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Контактна мрежа”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура”.
3.2. Участникът трябва да има опит в извършването на подземно градско строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на част „Конструкции” за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения с дължина не по-малка от 450 м. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ОВК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Контактна мрежа”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура”.Като „подземни градски транспортни съоръжения” Възложителят ще приеме пътни, пешеходни, железопътни (в т.ч. метро) подземни съоръжения, както и подводни пътни, железопътни и метротунели, изпълнени в градска среда. В този обхват не се включва изграждане, реконструкция, основен ремонт на хидротунели.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „срок за проектиране”, К2.1    3
Показател „срок за изпълнение на СМР”, К2.2    7
Оценка по технически показатели, К3, в това число:    30
К3.1.Технология и организация на изпълнението на поръчката    15
К3.2.Управление на риска    6
К3.3.Организация на ръководството на проекта и строежа    4
К3.4.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР    5
Цена
60точки
II.2.6) Прогнозна стойност
3500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1 - оценка по финансов показател - 60 точки
К1=K1.1.+ K1.2.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за проектиране” К1.1- до 10 т.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за изпълнение на СМР” К1.2- до 50 т.

II.2) Описание 1

Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. Панчо Владигеров, район Връбница 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233141      
45233142      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София - територията на Столична община.

Обособена позиция №4: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. Панчо Владигеров, район Връбница.
Обща информация:
1. Проектиране.
Проектът следва да съдържа всички части в съответствие с приложеното задание за проектиране: Конструктивна, Канализация и отводняване, Електрическа, Геодезия, Пътна (включително ВОД, ПОД и ПОСОТ), Паркоустройство, ПУСО, ПБ, ПБЗ, Мониторинг, както и други части по необходимост.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР.
Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. Панчо Владигеров, район Връбница, в съответствие с приложеното задание за проектиране.
2. Строителство.Общата дължина на трасето 142 метра.
СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка.
3. Продължение от Раздел ІІІ, т. ІІІ .1.3. Минимално изискване за опит:
3.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски съоръжения), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (подземни градски съоръжения). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Конструкции”. Поне 1 от проектите да трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”.
3.2. Участникът трябва да има опит в извършването на подземно градско строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на част „Конструкции” за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на подземни градски съоръжения с дължина не по-малка от 150 м. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от обектите да трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите да трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление” и/или „Тунелно осветление”.Като „подземни градски транспортни съоръжения” Възложителят ще приеме пътни, пешеходни, железопътни (в т.ч. метро) подземни съоръжения, както и подводни пътни, железопътни и метротунели, изпълнени в градска среда. В този обхват не се включва изграждане, реконструкция, основен ремонт на хидротунели.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „срок за проектиране”, К2.1    3
Показател „срок за изпълнение на СМР”, К2.2    7
Оценка по технически показатели, К3, в това число:    30
К3.1.Технология и организация на изпълнението на поръчката    15
К3.2.Управление на риска    6
К3.3.Организация на ръководството на проекта и строежа    4
К3.4.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР    5
Цена
60точки
II.2.6) Прогнозна стойност
740000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1 - оценка по финансов показател - 60 точки
К1=K1.1.+ K1.2.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за проектиране” К1.1- до 10 т.
Оценка по финансов показател „предлагана цена за изпълнение на СМР” К1.2- до 50 т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. ИЗИСКВАНЕ:
1.1. За Обособени позиции № 1, 2 и 4.
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.2. За Обособена позиция № 3.
Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.3. За Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.
Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), или в Регистъра на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите или съответен регистър на държавата в която са установени.
2.ДОКАЗВАНЕ:
2.1. по т. 1.1 и 1.2. Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи по съответната обособена позиция за която участва. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС. Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
2.2.Доказателства за изпълнение на изискванията по 1.3. - копие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност на лицата.
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. ИЗИСКВАНЕ:
1.1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Изискването се отнася за обособени позиции №1, №2, №3 и №4.
1.2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност.
2.ДОКАЗВАНЕ:
2.1. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:
Съответствието с изискванията Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната информация за обстоятелствата. Доказателства за изпълнение на изискванията:
- Удостоверения от банки;
- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
- Справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум:
- За обособена позиция №1: 1 000 000 (един милион) лв.
- За обособена позиция №2: 2 000 000 (два милиона) лв.
- За обособена позиция №3: 2 000 000 (два милиона) лв.
- За обособена позиция №4: 700 000 (седемстотин хиляди) лв.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи:
- За обособена позиция №:1: III категория.
- За обособена позиция №:2: III категория.
- За обособена позиция №:3: II категория.
- За обособена позиция №:4: III категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция №1: 1.1. да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (улици и булеварди в градски условия); 1.2. да има опит в извършването на пътно строителство; 2. За Обособена позиция №2: 2.1. да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски транспортни съоръжения); 2.2. да има опит в извършването на подземно градско строителство;Като „подземни градски транспортни съоръжения” Възложителят ще приеме пътни, пешеходни, железопътни (в т.ч. метро) подземни съоръжения, както и подводни пътни, железопътни и метротунели, изпълнени в градска среда. В този обхват не се включва изграждане, реконструкция, основен ремонт на хидротунели. 3. За Обособена позиция №3: 3.1. да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски транспортни съоръжения); 3.2. да има опит в извършването на подземно градско строителство; 4. За Обособена позиция № 4: 4.1. да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (подземни градски транпортни съоръжения); 4.2. да има опит в извършването на подземно градско строителство.
Съответствието участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в проектирането на обекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1: Списък на услугите, които съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и получателите заедно с доказателства за извършената услуга;
2. Съответствието с изискванията по т. 1.2, 2.2, 3.2 и 4.2: Участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1.2, 2.2, 3.2 и 4.2: Списък на идентичното или сходно строителство, придружен с Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3. За ОП №1, №2, №3, №4: Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството; Съответствието с изискванията : Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата. Доказателства за изпълнение на изискванията– Списък на персонала с посочено образование, опит в областта и придобита квалификация.
4. За ОП №1, №2, №3, №4: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ строително-монтажни работи. Съответствието с изискванията по т. 6: Участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Г” „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на система за управление на качеството ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи. Доказателства Копие на сертификат.


1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти. Минималното изискване за всяка обособена позиция е посочено в Раздел II.2 на всяка от позициите.
2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Минималното изискване за всяка обособена позиция е посочено в Раздел II.2 на всяка от позициите.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: 3.1. За изпълнение на проектирането: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения” или „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; електроинженер със степен магистър или еквивалент; инженер-геолог със степен магистър или еквивалент; инженер „ОВК”: образователна степен магистър и специалност „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент – за обособени позиции 2 и 3; ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент, за обособени позиции 1,2 и 3; архитект: образователна степен магистър, със специалност “Архитектура” или еквивалент – за обособена позиция 2. 3.2. За изпълнение на строителството: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения” или „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; електроинженер със степен магистър или еквивалент; инженер „ОВК”: образователна степен магистър и специалност „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент – за обособени позиции 2 и 3; ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент, за обособени позиции 1,2 и 3; архитект: образувателна степен магистър, със специалност “Архитектура” или еквивалент – за обособена позиция 2. строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството; инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ строително-монтажни работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Поръчката ще се изпълнява при условията на неосигурено финансиране. На основание чл. 114 от ЗОП, договорите ще бъдат "Договори под условие".
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ул. "Париж" 3, заседателна зала №109

Съгласно чл.54, ал.(2) от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и по чл.22 от ЗПУКИ;
2. ГАРАНЦИИ:
2.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.
2.2. Гаранцията се представят в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2.3. Гаранцията „парична сума” и „банкова гаранция” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
3. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ за СМР: - в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва