Деловодна информация
00645
12-08-29 29/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
00645-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ветово 000530504
област Русе, община Ветово, гр. Ветово, ул. Трети март 2
Ветово BG323 7080 Гвинея
Соня Цанкова +359 081612253
vetovo@abv.bg +359 081612871

Интернет адрес/и

www.vetovo.com

https://vetovo.nit.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/osnoven-remont-na-uliczi-v-obshhina-vetovo(2)/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основен ремонт на улици в община Ветово
45233200      
Строителство

Общ. Ветово ще възложи общ.поръчка по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП и ППЗОП за избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици в община Ветово с обща линейност 5000 /пет хиляди/ л.м.
Настоящото описание обхваща основните видове СМР и дейностите, които ще се изпълняват.
При изпълнение на поръчката, съгласно приложената КСС ще се изпълняват следните видове СМР: -Фрезоване на сфалт;Почистване и подготовка на основата;Направа на битумен разлив за връзка;Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4см;Машинно полагане на плътен асфалтобетон с включен транспорт на асфалтова смес; Натоварване и извозване на на асф. отпадъци на 3км; Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
839583.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Ветово

Община Ветово ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП и ППЗОП за избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици в община Ветово с обща линейност 5000 /пет хиляди/ л.м.
Настоящото описание обхваща основните видове СМР и дейностите, които ще се изпълняват.
Всички видове СМР са подробно описани и количествено измерени в Количествената сметка на обществената поръчка.
Целта на възлаганите за изпълнение СМР е възстановяване на целостта на асфалтовата настилка на пътя, подобряване транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците и по добро транспортно и комуникационно обслужване на населението.
При изпълнение на поръчката, съгласно приложената количественo-стойнастна сметка ще се изпълняват следните видове строително монтажни работи:
-Фрезоване на асфалт;
-Почистване и подготовка на основата;
-Направа на битумен разлив за връзка;
-Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см;
-Машинно полагане на плътен асфалтобетон с включен транспорт на асфалтова смес;
-Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км;.
-Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък.
Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител за качество    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
839583.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти ІI-ра група, IV категория или по-висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в ЧАСТ IV: "Критерии за подбор" раздел А:"Годност".
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
За участник, установен/регистриран в РБ застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгл. чл. чл.171, ал.1 от ЗУТ.
За участник установен/регистриран извън РБ, застрах. за проф. отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участикът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за затраховка „Проф. отговорност” се доказва от всеки участник в обед., който ще извършва строителство съобразно рразпределението на лицата при изпълн. на д/те, предвидено в договора за създаване на обед-то.
2.Участникът трябва да е реализирал общ оборот за последните 3 приключили финансови год., в зависимост от датата на която е създаден или започнал дейността си.
Участникът декларира съответствието с посочените критерии чрез попълване на ЕЕДОП в ЧАСТ IV:"Критерии за подбор", раздел Б,"Икономическо и финансово състояние"


1. Участникът трябва да притежава застраховка "Професионална отговорност" с покритие в размер на 100 000.00 лв, (сто хиляди лева), съгласно чл. 5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2.Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по – малко от 1 300 000.00 лв. (един милион и триста хиляди лева) за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез попълване на ЕЕДОП ЧАСТ IV:"Критерии за подбор,"раздел В:Технически и професионални способности"
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
2. Участникът следва да разполага с ръководен техн. състав с проф. компетентност за изпълнение на поръчката.
При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изискуемите специалности.
3.Участникът следва да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
4. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за техн. и професионални способности,съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икон. и финансовото състояние и техническите способности.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като, преди сключване на договора, представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


1.Участникът, през посл. 5 (пет) г, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил д/ти с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „дейности, сходни с предмета и обема на наст. общ. поръчка“ следва да се разбира извършване на стр.д/ти по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и или основен или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка с обща линейност едновременно не по-малко от 5000 /пет хиляди/ л.м.
Линейността се установява чрез посочване от страна на участниците в процедурата на линейността на всяка от дейностите, на които участникът се позовава за покриване на този критерий за подбор в ЕЕДОП.
2. Участникът следва да разполага с рък. техн. състав с проф. компетентност за изп. на поръчката, минимум както следва:
-Техн. рък-л –отговарящ на изискв.на чл. 163а от ЗУТ, с опит като техн. рък-л минимум 5г;
-Инженер със спец. „Пътно/транспортно стр-во“ или еквивалентна с опит по спец. минимум 3г.
-Експерт с висше образ. със спец.„Екология“ или еквивалентна; с проф. опит минимум 3 г. в тази област.
- Координатор по безопасност и здраве с успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ и удост-е за Координатор по безопастност и здраве в стр-то.
-Специалист – контрол на качеството – стр. инж. притежаващ удост-е за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на стр-то и съответствие на влаганите в строежите стр. продукти.
3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техн.оборудване, необходими за изпълнение на поръчката минимум, както следва: самосвал – 2 бр; валяк 10т. – 2 бр; асфалтополагаща машина- 1бр; грейдер – 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.ГАРАНЦИЯ ЗА обезпечаване изппълнението в размер на 3% от ст/та на договора без ДДС.Представя се във вид на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпъл. чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Допълн. инф-я относно гаранцията за изпълн. на договора се съдържа в док-та за участие.
2.Преди скл. на договор за общ. поръчка Възл. ще изиска от участника, опр.за изпълнител, да предостави:
1)актуални док-ти, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата - док/ти по чл. 58 от ЗОП;
2)док-ти удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор-док/ти по чл. 60 ЗОП–копие на удостверение за вписване в ЦПРС за съответната група и категория или еквивалент.
3)Декл-я по чл.4, ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от ЗМСИП и Декл-я по чл. 6, ал.2 от ЗМИП.
3.Схема на плащане:авансово плащане-50%-в срок от 10 раб.дни от представяне на фактура; окончателно плащане-в 30дневен срок от подписване на Протокол Обр.№19 и представяне на фактура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/01/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административната сграда на община Ветово, гр. Ветово, ул. Трети март №2,заседателна зала.Получените оферти се

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълн. представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Когато участникът, опр. за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или ЮЛ, възл. няма изискване за създ. на ЮЛ, но договорът за общ.поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възл. заверено копие от удост-е за данъчна рег-я и рег-я по БУЛСТАТ на създ. обед-е или екв. док/и съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
2.Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.
От участие в общ. поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП, а именно:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.2.1 в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задълж-я за данъци и задълж. осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възл-я и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на комп. орган, съгласно законод-то на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълж-ията или задълж-то е по акт, който не е влязъл в сила;
Това обстоятелство не се прилага, когато: се налага да се защитят особено важни държ.и или общ. интереси;- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1% от сумата на годишния общ оборот за последната приключена фин. год.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се инф-я, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е установено с влязло в сила наказ. постановл. или съдебно решение, че при изпълнение на договор за общ. поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или анал. задължения, установени с акт на комп. орган, съгласно законод-то на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
При участие на подизпълнители или използв. капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на представ. или надз. органи. Лицата по предходното изречение са посочени в чл.40, ал.1, и ал.2 от ППЗОП.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди подаване на офертата той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
Възл-лят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица; нямат право да участва в общ. поръчки на основание чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДР; не отговарят на пост. критерии за подбор или не изпълнят др. условие, посочено в обявл. за общ.поръчка или в док-ята;4. са представили оферта, неотговаряща на предв.обявените усл-я на поръчката; 5. не са представилив срок обосновка по чл.72 ЗОП;6.след покана от Възл. откажат да удължат срока на валидност на офертата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Гамбия
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл.196 във връзка с чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва