Деловодна информация
00051
ПО-01-10-3741 29/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/12/2017 (дд/мм/гггг)
00051-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Видин 000159508
пл. Бдинци № 2, Информационен център
Видин BG311 3700 България
Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки +359 94609473
kmet@vidin.bg +359 94601132

Интернет адрес/и

www.vidin.bg

http://vidin.bg//pages/Obshtestveni-porychki-sled-15042016g--Proceduri-po-1782


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://vidin.bg//pages/Izbor-na-izpylnitel-za-dejnostite-po-stroitelnomon-2774
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", ...
45233262      IA13
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин".
Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:
• Архитектура;
• Конструкции;
• Водоснабдяване и канализация;
• Геодезия;
• Електро;
• Слаботокови инсталации – системи за видеонаблюдение;
• Паркоустройство и благоустройство;
• План за безопасност и здраве;
• Пожарна безопасност;
• План за управление на строителните отпадъци.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9106169.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233262      IA13
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Република България, област Видин, община Видин, гр. Видин – кв. 371, комплекс „Централна градска част“ по плана на гр. Видин.

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин".
Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:
• Архитектура;
• Конструкции;
• Водоснабдяване и канализация;
• Геодезия;
• Електро;
• Слаботокови инсталации – системи за видеонаблюдение;
• Паркоустройство и благоустройство;
• План за безопасност и здраве;
• Пожарна безопасност;
• План за управление на строителните отпадъци.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
Техническата реализация ще се осъществи в същата последователност в която работите са описани в работните проекти, включително и в номерацията им.
Обществената поръчка касае изпълнение на дейности от първи ( 12 363 м2), втори (15 804 м2) и трети (13 627 м2) етап на проектната разработка, включващи територията от пространството пред сградите на театъра, Художествената галерия, площад „Бдинци”, зоната пред Судебната палата, ул.”Търговска”, площада пред СОУ „Цар Симеон Велики” и пространството пред Музей „Конака” до ул. „Райна Княгиня”. Предвижда се за изпълнение, но не се изчерпва с: цялостна подмяна на настилките, цялостна подмяна на стълбчета и осветителните тела, подмяна на съществуващи улични водопроводи, предвижда се едроразмерна и висока дървесна растителност, окрупняване на съществуващите цветарници и др. работи.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
9106169.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, реф. номер на процедурата BG16RFOP001-1.010

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, минимум трета категория строежи, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя), а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от членовете на обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочва данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посоченото изискване:
За доказване на посоченото изискване, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП:
1. Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от четвърта група, минимум трета категория и талон към него, а в случай, че участникът е чуждестранно лице той представя валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в аналогичен регистър на тази държава.
В съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от Закона за обществените поръчки и чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за камарата на строителите, при сключването на договор по настоящата обществена поръчка, чуждестранното лице представя документ за вписване в ЦПРС или удостоверение съгласно чл.25а, ал.4 от Закона за камарата на строителите /в приложимите случаи/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1а от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обекта на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката e трета категория строеж).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка.
За доказване на посочените изисквания, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП:
1.1 заверено копие от годишните финансови отчети или техни съставни части за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква;
1.2. справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обекта на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката e трета категория строеж).
За доказване на посочените изисквания, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП :
Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обекта на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е трета категория строежи).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност/и с предмет и обем идентични или сходни с тези на предмета на поръчката.
Под „дейност/и с предмет и обем идентични или сходни с тези на предмета на поръчката“ се има предвид изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, с площ над 10 000 /десет хиляди/ кв. м., изпълнено/ни чрез благоустройствени работи, включващи минимум следните работи – полагане на настилка, озеленяване, поставяне на архитектурни градински елементи, електроснабдяване и изпълнение на парково и/или алейно и/или улично осветление, или еквивалентни работи.Забележка: Възложителят ще приеме изискването за изпълнено, независимо дали дейностите са изпълнени в рамките на едно или повече строителство.За доказване на посоченото изискване, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение (чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат, който удостоверява наличието на: система за управление на околната среда по стантарт ISO /EMAS 14001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнението на строителство. За доказване на посоченото изискване, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП: Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO/ EMAS 14001:2015 или еквивалент, включващи в обхвата си изпълнение на строителство. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за система за управление на околната среда. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, включващ ключови експерти с позиции, квалификация и професионален опит съгласно долупосоченото изисквано минимално ниво. Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности, т.е участниците следва да предложат за всяка позиция различно лице.
За доказване на посоченото изискване, участниците представят преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП: Списък на ключовите експерти, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, дейност/и с предмет и обем идентични или сходни с тези на предмета на поръчката. 2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат, който удостоверява наличието на система за управление на околната среда по стантарт ISO /EMAS 14001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнението на строителство.3. Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, включващ ключови експерти с позиции, квалификация и професионален опит, както следва:
– Ръководител на екипа - да притежава висше образование с квалификация "строителен инженер" или "архитект" или еквивалентно; професионален опит: най-малко 3 години стаж по специалността и специфичен опит: на ръководна длъжност/ позиция в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройствени работи или еквивалентна дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Архитект“ - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, в случаите когато е придобита в чужбина; специалност „Архитектура” или еквивалентна специалност; професионален опит: най-малко 3 години стаж по специалността и специфичен опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройствени работи или еквивалентна дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Инженер строителен конструктор“ - да притежава висше образование с квалификация специалност „промишлено и гражданско строителство” или „технология и механизация на строителството” или „строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно; професионален опит: най-малко 3 години стаж по специалността и специфичен опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройствени работи или еквивалентна дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Ландшафтен архитект“ - да притежава висше образование с квалификация специалност „Ландшафтна архитектура“ или специалност, въз основа на която се придобива квалификация инженер – озеленител или еквивалентно; професионален опит: най-малко 3 години стаж по специалността и специфичен опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройствени работи или еквивалентна дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Инженер „Водоснабдяване и канализация“ - да притежава висше образование с квалификация специалност „„Водоснабдяване и канализация“ или „Хидротехническо строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидроенергийно строителство“ или еквивалентно; проф./професионален/ опит: най-малко 3 години стаж по специалността и специфичен опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други еквивалентни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройствени работи или екв./еквивалентна/ дейност за чуждестранните лица.
!!! Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация" от настоящото Обявление
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществ. поръчка. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговор-та на изпълнителя.С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платеж. нареждане/банк. гаранция/застраховка Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществ. поръчка, в това число и като участници в обединения.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на поръчката участник, за когото е налице някое от обстоятелства, посочени в чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато същият е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференц. данъчен режим, освен при изключенията, предвидени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2, Заседателна зала етаж VІ

Отварянето на офертите за участие в процедурата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

– Ключов експерт „Геодезист“ - да притежава висше образование с квалификация специалност „Геодезия” или специалност, въз основа, на която се придобива квалификация в областта на геодезията или екв.-но; проф. опит: най-малко 3г. стаж по специалността и специф. опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други екв-ни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройств. работи или екв. дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Електроинженер“ - да притежава висше образование с квалификация; специалност, въз основа, на която се придобива квалиф-я „електроинженер” или екв-но; проф. опит: най-малко 3 г. стаж по специалността и специф. опит: в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други екв-тни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройств. работи или екв. дейност за чуждестранните лица.
– Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - притежаващ валидно Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строител. продукти със съществените изисквания за безопасност или екв-тен документ; специф. опит: опит на такава длъжност/ позиция в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други екв-ни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройств. работи или екв. дейност за чуждестранните лица.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или екв-тен документ; специф. опит: опит на такава длъжност/ позиция в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други екв-ни пространства, изпълнено/ни чрез благоустройств. работи или екв. дейност за чуждестранните лица.
– Ключов експерт „Недвижимо културно наследство“- да притежава образователно-квалификац. степен „магистър” , в случаите когато е придобита в чужбина, със специалност в областта на консервацията и реставрацията и 3 г. проф. опит в тази област и/ или специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и 3 г. проф. опит в тази област или специалност "Архитектура" и 5 г. проф. опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и/ или друга специалност със специализация в съотв. област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко 5 г. проф. опит в същата област, или екв-ни, в случаите когато са придобити в чужбина;. Експертът следва да е вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН към момента на сключване на договора по настоящата обществ. поръчка.
– Технически ръководител - да притежава висше образование с квалиф-я "строителен инженер" или "архитект" или средно образование с 4-год. курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"” или екв-но; проф. опит: най-малко 5 г. стаж по специалността и специф. опит: на такава длъжност/ позиция в изпълнението на минимум едно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, на площади и/или паркове и/или пешеходни зони и/или зони за обществен отдих и/или на други екв. пространства, изпълнено/ни чрез благоустройств. работи или екв.дейност за чуждестран.лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва