Деловодна информация
00022
10.00.267 20/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/12/2017 (дд/мм/гггг)
00022-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Биляна Малинова - гл.експерт в отдел ПИДРПП +359 33120283
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20171220YLlj1057086
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА“
45000000      
Строителство

Настоящата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детски градини, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на три детски градини и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Асеновград и рехабилитация на дворните пространства на две училища с изграждане на нови спортни площадки. Очаквани резулатати: по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на по-добра среда за обучение и отдих.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4653493.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

"Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45321000      
45421000      
45331000      
45112710      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеноград, ул. Захари Стоянов №9

Предвижда се извършване на строително-монтажни работи, засягащи сградата на детската градина и дворното ? пространство. За необходимите строителни дейности има одобрен инвестиционен проект, по който са предвидени следните мероприятия:
По част АРХИТЕКТУРА – топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране и хидроизолиране на покрив, топлоизолиране на пода на сградата, доставка и монтаж дограма, съпътстващи строителни дейности – боядисване, подмяна на настилки. Доставка и монтаж кухненско оборудване.
По част КОНСТРУКЦИИ – направа на фундамент и асансьорна шахта за кухненски асансьор, изграждане на рампи, укрепване на плоча в едно от помещенията, посредством стоманени греди.
По част ЕЛЕКТРОТЕХННИЧЕСКА – предвижда се изграждане на силова инсталация, вкл. табла, осветителни тела, ключове и контакти, аварийно осветление; слаботокова инсталация – телефонни линии, компютърна инсталация, антенна инсталация; заземителна и мълниезащитна инсталация.
По част ВИК - съществуващото сградно водопроводно и канализационно отклонение се подменят, демонтира се съществуващият водомерен възел, монтират се мазнинозадържатели, подмяна на водопродни, канализационни и водосточни тръби.
По част ОВК – изграждане на отоплителна инсталация с топлоносител вода 80/60°С, към съществуващ водогреен котел с гориво природен газ и съществуваща циркулационна помпа, доставка и монтаж на стоманени тръби, вкл. Изолация, доставка и монтаж тна алуминиеви глидери.
По част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО - премахване на дървета, санитарна резитба на тези, които се запазват, евентуално лечение; изграждане на нови пясъчници, защитени със сенници, доставка и монтаж на различните видове комбинирани детски съоръжения, мека саморазливна настилка, метални навеси и сенници в местата без естествена сянка, пейки и кошчета за отпадъци; затревяване, озеленяване.
Видовете работи са съгласно КСС за обекта на позицията, одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешение за строеж и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЗП сграда – 553.85 кв.м; РЗП сграда – 1 059.17 кв.м; Площ на имота – 4 081.49 кв.м; Новопроектирани зелени площи – 1 625 кв.м
Минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;
Критериите по-долу
 
ДА организация на персонала    45 %
Цена
55 %
II.2.6) Прогнозна стойност
1066387.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“

Финансиран със средства от Европейския съюз по ОП "Региони в разтеж" 2014-2020 по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

II.2) Описание 1

"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45321000      
45421000      
45331000      
45112710      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград, ул.“Княгиня Евдокия“№39

Предвижда се извършване на строително-монтажни работи, засягащи сградата на детската градина и дворното ? пространство. За необходимите строителни дейности има одобрен инвестиционен проект, по който са предвидени следните мероприятия:
По част АРХИТЕКТУРА – топлинно изолиране на външни стени, изкърпване на компроментирана мазилка, топлинно изолиране на покрив, демонтиране на съществуваща хидроизолация и полагане на нова, подмяна на дограма, подмяна на настилки.
По част КОНСТРУКЦИИ – укрепване на междуетажната и таванската конструкции(плочи)срещу провисване и укрепване на две фасадни стени за поемане на допълнителни хоризонтални усилия посредством стоманени елементи, изграждане на рампи, премахване на изоставена сграда „Млечна кухня“.
По част ЕЛЕКТРОТЕХННИЧЕСКА – полагане на нови кабели в открити кабелни канали, подмяна на осветителни тела, изграждане на парково районно осветление, изграждане на захранване за нов трифазен бойлер, изграждане на мълниезащитна инсталация.
По част ВИК - подмяна на водопроводни тръби, тръбна изолация, , изцяло се подменяме съществуващата вътрешна канализация, обновяване на всички санитарни помещения.
По част ОВК - оптимизация на котелната отоплителна инсталация на обекта, подмяна на всички радиаторни вентили с такива с термостатични вентили и термоглави, подмяна на тръбната отоплителна мрежа с нова, но със запазване на съществуващите отоплителни тела, монтиране на централен бойлер за БГВ в съществуващо котелно помещение и подвързването му към отоплителната инсталация
По част БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО - подмяна на съществуващата настилка на алеи, ново озеленяване, демонтиране на стари уреди за игра, доставка и монтаж на нови, демонтаж на ограда и изграждане на нова, полагане на нова ударопоглъщаща настилка, засаждане на нови декоративни видове.
Видовете работи са съгласно КСС за обекта на позицията, одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешение за строеж и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЗП сграда – 1 118 кв.м; РЗП сграда – 1 973 кв.м;Площ на имота – 6 655 кв.м;Новопроектирани зелени площи – 2 330 кв.м.
Минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;
Критериите по-долу
 
ДА организация на персонала    45 %
Цена
55 %
II.2.6) Прогнозна стойност
1087766.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“

Финансиран със средства от Европейския съюз по ОП "Региони в разтеж" 2014-2020 по Приоритетна ос 1"Устойчиво и интегрирано градско развитие"

II.2) Описание 1

"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ“Надежда“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45321000      
45331000      
45112710      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград, ДГ "Надежда"

Предвижда се извършване на строително-монтажни работи, засягащи сградата на детската градина и дворното ? пространство. По част АРХИТЕКТУРА – топлинно изолиране на външни стени, изкърпване на компроментирана мазилка, топлинно изолиране на покрив, демонтиране на съществуваща хидроизолация и полагане на нова, изработка и монтаж на парапети, доставка и монтаж на настилки.
По част КОНСТРУКЦИИ – изграждане на рампи.
По част ЕЛЕКТРОТЕХННИЧЕСКА – полагане на нови кабели, подмяна на осветителни тела, изграждане на парково районно осветление изграждане на мълниезащитна инсталация.
По част ВИК - подмяна на водопроводни тръби, тръбна изолация, , изцяло се подменяме съществуващата вътрешна канализация, обновяване на всички санитарни помещения.
По част ОВК – доставка, монтаж и окомплектоване на нов котел, вкл. спирателни кранове, хидравлични изравнители, фланци, филтри.
По част БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО - подмяна на съществуващата настилка на алеи, ново озеленяване, демонтиране на стари уреди за игра, доставка и монтаж на нови, демонтаж на ограда и изграждане на нова, полагане на нова ударопоглъщаща настилка, засаждане на нови декоративни видове.
видовете работи са съгласно КСС за обекта на позицията, одобрен инвестиционен проект,влязло в сила разрешение за строеж и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЗП сграда - 726 кв.м; РЗП сграда – 1 248 кв.м;Площ на имота – 3 223 кв.м;Новопроектирани зелени площи – 1 385 кв.м.
Минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;
Критериите по-долу
 
ДА организация на персонала    45 %
Цена
55 %
II.2.6) Прогнозна стойност
529284.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“

Финансиран със средства от Европейския съюз по ОП "Региони в разтеж" 2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

II.2) Описание 1

„Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112710      
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Всички СМР се отнасят за дворното пространство на учебното заведение.
Изпълнение на 2бр. комбинирано игрище с мин. размери 24м./17 м., 1бр. игрище за футбол с мин. размери 25м./37м., 1бр. игрище мултифункционално за деца от 1-4 клас с мин. размери 36,57м./25 м за учебни цели. Размерите на игрищата са съобразени с изискванията за учебно-тренировъчно игрище, според Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областа на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и според нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения.
Изпълнение на подходяща основа за полагане на аркилната настилка: Тъй като акрилната настилка изисква полагане върху водонепропусклив бетон се предвижда изпълнение на 1 слой бетон мин. 4 см маx. 23, които се използва и за наклон на терена.
Подменя се цялата асфалтова настилка с вибропресни бетонови плочи в двора на училището. Предвижда се нов слой асфалт на паркинга.
Изграждане на осветителна инсталация с постигане на осветеност от 200лк. за тренировъчното игрище -според нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения. Разработва се по част „Електро“, изграждане на система за видеонаблюдение, изграждане на ограда по периметъра на имота с h=200см.
Предвижда се нова стълбищна платформа за инвалидни колички за открит монтаж, съобразена с НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, изпълнение на парапет, изграждане на 2 реда трибуни(стоманобетонови) в близост до футболното игрище и 2 реда (с паркинг елемент на тревна фуга) от юг в близост до двете мултифункционални игрища, изграждане на ново амфитеатрално пространство от рандбалки и паркинг елементи на тревна фуга. Премахване на дървета, засаждане на нови декоративни видове. Изграждане на осветление на новите спортни площадки, изграждане на площадкова канализационна мрежа.
Видовете работи са съгласно КСС за обекта на позицията, одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешение за строеж и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: Площ УПИ: 19 701 кв.м; Площ на рехабилитация на дворно пространство – 16 520 кв.м
Минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;
Критериите по-долу
 
ДА организация на персонала    45 %
Цена
55 %
II.2.6) Прогнозна стойност
936439.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“

Финансиран със средства от Европейския съюз по ОП "Региони в разтеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

II.2) Описание 1

„Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112710      
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

В разработения работен проект са набелязани мерките за привеждане на цялото дворно пространство в комфортен за ползване двор от ученици от 1-ви до 12-ти клас, с необходимите съоръжения за спорт и отдих, подходи и алеи. Съобразно НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания се осигурява достъпна архитектурна среда.
Проектът за рехабилитация на дворното пространство предвижда:
Изрязване, фрезоване и почистване до здрави основи на амортизираната асфалтова настилка; Полагане на нова трислойна акрилна противоплъзгаща настилка ,тя ще обхващаща:
? три баскетболни игрища
? две волейболни игрища
? едно игрище за хандбал, съвместяващо и игрище за футбол на малко поле
Две нови спортни съоръжения:
? за дълъг скок.
? за лека атлетика
Нова детска площадка за най-малките ученици от 1-ви и 2-ри клас с антишокова настилка,оборудвана със комбинирано съоръжение, люлка, катерушка, пейки;
Рехабилитация на северен асфалтиран двор:
? Полагане на нов плътен асфалтобетон с дебелина 6см по цялата площ на северния асфалтиран двор.
? Изграждане на нова учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия
? Нова площадка за урок на открито за един клас с два реда пейки за сядане Укрепване на съществуваща стоманобетонова стена, полагане на нова настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой против, озеленяване, затревяване и благоустрояване на прилежащите зелени площи по проект, санитарно почистване на съществуващата растителност, там където е необходимо, изграждане на се нова алея за доставка на учебни материали с рампа от запад около сградата и пред училището, предвидено е алейно осветление с LED лампи, както и ново осветление на спортните игрища по проект на част Електрическа, нови пейки за отдих в междучасията и кошчета за отпадъци.
Нова система за видео наблюдение на обекта – по проект на част Електрическа.
Нови съоръжения за отводняване на дворното пространство – по проект на част Канализация, Ремонт на ограда.
Всички работи са съгласно КСС за обекта на позицията, одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешение за строеж и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:Площ УПИ: 15.817 дка;Площ на рехабилитация на дворно пространство – 14.1 дка
Минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;
Критериите по-долу
 
ДА организация на персонала    45 %
Цена
55 %
II.2.6) Прогнозна стойност
1033615.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“

Финансиран със средства от Европейския съюз по ОП "Региони в разтеж" 2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от група и категория съответстващи на изскуемите групи и категории за строителство на обектите включени в предмета на поръчката, както следва: Обособена позиция 1: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр.Асеновград- І-ва група, ІV-та категория; Обособена позиция 2: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница“, находяща се на ул.“Княгиня Евдокия“№39, пар.II-детски ясли, им.238, кв.11, гр.Асеновград- І-ва група, ІV-та категория; Обособена позиция 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на на сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград“ -І-ва група, ІV-та категория; Обособена позиция 4: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград”- I-ва група, ІV-та категория; Обособена позиция 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“ - І-ва група, ІV-та категория;
За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участник следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за реализирания оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
2.2. Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Когато участникът е обединение, застраховката се представя от всеки член от обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранните лица изискването се прилага, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
Важно!!! Настоящото изискване се отнася за всяка една от обособените позиции!!!
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ или еквивалентна.


1.1.Всеки участник следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи, изчислен на база годишните обороти, както следва:
За Обособена позиция № 1- 1 000 000.00 лева;
За Обособена позиция № 2- 1 000 000 лева.;
За Обособена позиция № 3- 500 000 лева.;
За Обособена позиция № 4 - 900 000 лева.;
За Обособена позиция № 5 – 1 000 000 лева.
Важно!!! При участие по повече от една обособена позиция минималното изискване ще се прилага чрез кумулиране!!!.
Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира оборот реализиран от извършване на СМР: за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради за обществено обслужване и/или строителство на нови сгради за обществено обслужване, с РЗП по-голямо или равно на РЗП за позицията, по която участва, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителни, ВиК и електрически инсталации;направа на настилки алеи от бетонови плочи, бетонови павета, каменни плочи идр., доставка и монтаж на градински бордюри, направа на специализирани настилки за детски и/или спортни площадки, доставка и монтаж на детски и/или спортни съоръжения, доставка и монтаж на парково обзавеждане, засаждане на широколистни, иглолистни дървета и храсти, озеленяване.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 !!!
* Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира оборот реализиран от извършване на СМР за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на площадни и/или пешеходни и/или дворни пространства с площ за един обект или сума от площи по-голяма или равна на площа на дворното пространство за позицията, по която участва, включващи комбинация от следните дейности: направа на настилки алеи от бетонови плочи, бетонови павета, каменни плочи идр., доставка и монтаж на градински бордюри, направа на специализирани настилки за детски и/или спортни площадки, доставка и монтаж на детски и/или спортни съоръжения, доставка и монтаж на парково обзавеждане, засаждане на широколистни, иглолистни дървета и храсти, озеленяване.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за Обособена позиция №4 и Обособена позиция №5 !!!
2. Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Когато участникът е обединение, застраховката се представя от всеки член от обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранните лица изискването се прилага, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да прилага внедрени системи за управление на качеството и опазване на околната среда.Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за всички обособени позиции!!!Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП.


1.Участникът следва да е изпълнил строителство /минимум едно/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради за обществено обслужване и/или строителство на нови сгради за обществено обслужване, с РЗП по-голямо или равно на РЗП за позицията, по която участва, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителни, ВиК и електрически инсталации, направа на настилки алеи от бетонови плочи, бетонови павета, каменни плочи идр., доставка и монтаж на градински бордюри, направа на специализирани настилки за детски и/или спортни площадки, доставка и монтаж на детски и/или спортни съоръжения, доставка и монтаж на парково обзавеждане, засаждане на широколистни, иглолистни дървета и храсти, озеленяване.Важно!!! Настоящото изискване се прилага за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 !!!
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на площадни и/или пешеходни и/или дворни пространства с площ за един обект или сума от площи по-голяма или равна на площа на дворното пространство за позицията, по която участва, включващи комбинация от следните дейности: направа на настилки алеи от бетонови плочи, бетонови павета, каменни плочи идр., доставка и монтаж на градински бордюри, направа на специализирани настилки за детски и/или спортни площадки, доставка и монтаж на детски и/или спортни съоръжения, доставка и монтаж на парково обзавеждане, засаждане на широколистни, иглолистни дървета и храсти, озеленяване.
2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за всички обособени позиции!!!
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството, както следва: Ръководител на обекта: Образователна степен - магистър по ПГС/ССС, Архитектура, Eлектроинженер, ВиК, ОВ, Геодезия или еквивалентна. Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката; Технически ръководител: Образователна степен: „Строителен инженер“ или „архитект” или „строителен техник“, съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ. Професионален опит: като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката; Отговорник по контрола на качеството – Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката;
Продължава в Разел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно докумунтацията и в съответствие с приложимото законодателство.
При откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. Възложителят ще сключи договор за изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Продължава от Раздел III.1.3) Техн. и проф. възможности, изисквано миним. ниво т.3 Координатор по безопасност и здраве: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Професионален опит: като координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект, сходен с предмета на поръчката. Важно!!! При участие по повече от една обособена позиция „Отговорник по контрола на качеството“ и „Координатор по безопасност и здраве” може да съвместяват повече от една позиция.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% ( пет процента ) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. Парична сума внесена по горепосочената сметка; 2.Банкова гаранция или 3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя една от предвидените форми на гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
С оглед наличието на етапи в изпълнението на поръчката и възможността обектите, включени в предмета на поръчката да бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, Възложителят предоставя възможност гаранцията за изпълнение да бъде освобождавана частично при завършен отделен етап/част от поръчката, а именно от завършването на определен обект частично гаранцията се освобождава пропорционална на неговата стойност спрямо общата на договора.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3.Възложителят отстранява от участие в прицедурата/обособената позиция участник, за когото со налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1,т.1 и т.2 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата.Участникът, за когото са налице някои от посочените обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата чрез попълване на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичаве на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва