Деловодна информация
00373
6401 12/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211vbjl1472458
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33100000      
Доставки

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в 7 (седем) позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Аналитична везна“; обособена позиция № 2 „Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове - документационна система“; обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“; обособена позиция № 4 „Компактна водна баня със загряване до 100°С“; обособена позиция № 5 „ELISA система“; обособена позиция № 6 „Цито-центрофуга“; обособена позиция № 7 „Апарат за диагностика на периферна артериална болест“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68609.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Аналитична везна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 (един) брой апарат със следните характеристики: - режим за приготвяне на буфери: вградени рецепти за не по-малко от 10 от най-често използваните буфери;- режим на работа за приготвяне на стандартни разтвори по молекулна маса и автоматично изчисляване на необходимото количество вещество; - функция рецепти – възможност за предварително задаване на рецепти и изпълнението им от оператор чрез следване стъпките на дисплея на везната;- капацитет: Не по-малък от 120 g;- точност: Не по-лоша от 0.1 mg;- възпроизводимост: Не по-лоша от 0.1 mg;- линейност: Не по-лоша от 0.2 mg;- размер на блюдото: Не по-малко от ?90mm;- Автоматична вътрешна калибрация- стабилност на чувствителността по отношение на температурата: ±2 ppm/°C (10°C до 30°C);- време на отклик: ?2 секунди;- гаранция и обучение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове - документационна система 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (един) брой със следните характеристики: - образи на различни колориметрични проби в 1-D и 2-D гелове: колориметрични петна, слота, ивици, филмови химиолуминесцентни блота и авторадиограми; - 1-D и 2-D А4 скенер с високо качество с възможности за улавяне на преминала и отразена светлина (with transmittance and reflectance modes);- оптична резолюция: 2400dp;- максимална големина на геловете: 20.9x28.5cm (reflectance) и 19.7x23.7cm (transmittance);- резолюция: 16-bit сива скала; 48-bit цветна скала;- обхват на сканираната оптична плътнаст (OD) - 3.8 OD;- обхват на спектър за сканиране -430-745nm;
- интерфейс: USB 2.0, Firewire;- 240VAC;- анализиращ софтуер (Analysis software..) за количествен гел анализ на 1-D и 2-D гелове след документирането на геловете с възможности за мултиплексен анализ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (един) брой със следните характеристики: - възможности за амплифициране на ДНК (PCR анализ) в стандартен и градиентен температурен режим (с градиентен бок);- формат на блока: 96 х 0,2 ml единични PCR епруветки и една 96-ямкова микроплака и 12х 8 стрипа по 0.2 ml с опции за взаимнозаменяне на блока;- режим на работа: стандартен и градиентен PCR;- 6 пелтиер елементи или повече (8);- 6 контролни вериги с термодвойки или повече (8);- ниво на макс. загряване и охлаждане 40 С/ сек;- баланс на блока: ±0.250С;- температурен обхват на термоблока: 4 до 105 °C;- регулируема точност: ±0.10С;- загряващ капак с автоматично определяне на височината и програмируемо заключване на капака;- температурен обхват загряващ капак: 70 до 120 °C;- максимален градиент над 12 колони: 39.8 °C (± 19.9 °C);- температурен обхват на градиент: 35 до 105 °C;- градиентна точност: ± 0.1 °C;- с ъпгейд на място;- потребителски интерфейс и функции;- управление чрез тъчскрийн екран;- 4 x USB, 1 x портЕтернет (MS Windows®;- вътрешна памет за 1000 типични PCR протокола в неограничени, самосъздаващи се директории/подпапки;- компютърен софтуер за удобство при създаване на PCR програми в офис среда;- калкулатор за температурата на топене и времеудължение;- функция за бързо стартиране на последните изпълнявани програми;- авто-рестарт след спиране на захранването;- режим на моментна инкубация;- захранване: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz;- гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Компактна водна баня със загряване до 100°С 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (един) брой със следните характеристики: - загряване до точка на кипене (1000 С) с директно потапяне на пробите (епруветките);- осигурява постоянна, постоянна работа при 100 ° C без насилствено кипене или създаване на прекомерна пара;
- резервоар от неръздаема стомана – 5 л или повече литра;- аналогов контрол (управление);- регулируем регулатор на енергията, осигуряващ стабилно кипене;- аксесоари за различни видове проби: епендорф епруветки, 10 мл епруветки, 50 мл епруветки;- 230VAC 50/60Hz Euro plug.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1570.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA система 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (дин) брой със следните характеристики: 1. Автоматичен ELISA анализатор за изследователска лабораторна работа:- диапазон – не по-малък от 340-800nm;- светлинен източник – Волфрам-халогенна лампа;- работа с 12, 24, 48 и 96-ямкови плаки;- динамичен обхват – не по-малък от 0-3.2 OD;- точност – 0.5% при 1 OD при 450 nm;- репродуктивност/прецизност - 0.8% при 0.1-2.0 OD при 450 nm;- оптична система на основата на монохроматор – без необходимост от филтри;- автоматична калибрация и самодиагностика;- детекционна система-2 силиконови диода – един за измерване и един референтен;- скорост на отчитане: не повече от 35 s;- вградена функция за разклащане на плаките - в не по-малко от 4 режима на работа;- вграден USB интерфейс за връзка с принтер и РС;- възможност за допълнително предоставяне на валидационна плака; Подходящ за следните приложения:
- абсорбционни измервания – ELISA, количествено определяне на протеини, клетъчна пролиферация, клетъчна преживяемост и др. - кинетични измервания на ензими чрез автоматично измерване през времеви интервали, -клетъчно-базирани измервания изискващи постоянно разбъркване на пробата, - измервания на чистота на пробата, - определяне на замърсеност, абсорбционен пик, формиране на продукт чрез сканиране при различни дължини на вълната, - софтуер за контрол на апарата, потребителско администриране, създаване на методи, управление и съхранение на данни; - без необходимост от експорт на данни в Excel. 2.Автоматично измиващо устройство (уошер) - система без вакуум и налягане; - възможност за обработка на 96- и 384-ямкови плаки; - не по-малко от 4 различни линии за течности и бутилки, позволяващи гъвкави комбинации между измиващи и изплакващи разтвори; - 8 канала с шлаухи за миене и изплакване на 96-ямкови плаки;- възможност за доокомплектоване с 12 или 16 канала за 96/384-ямкови плаки;- измиване без докосване на ямката благодарение на автоматичното разпознаване на дълбочината й;- 3 различни изплакващи начина;- остатъчен обем в ямките – не –повече от 1 µl;- регулируем обем за накапване (впръскване) – в диапазон не по-малък от 50 до 2000 µl избираем със стъпка 50 µl;- цветно кодирани шлаухи за лесна смяна;
- програмиране на минимум 50 миещи процедури с по 8 цикъла всяка;Възможност за програмиране на 20 различни цикъла с избор на: -обем и скорост на впръскване, - аспирационна скорост и време, - време за изсмукване, - разклащане с избор на мин. 3 режима, - възможност за миене на цялата плака или на отделни стрипове;- с капак над разпределителя на линиите с цел намаляване на аерозолите и разпръскването;- с автоматичен стоп в случай на спешност – предотвратява разплискването на инфекциозни течности и повреда на плаката;- вграден дисплей и клавиатура;- доставката да включва пълен набор от шлаухи, дюзи (игли) и бутилки необходими за пълната работа на апарата, както и комплект необходим за регулярното почистване на дюзите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Цито-центрофуга 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (един) брой със следните характеристики: - максимални обороти – не по-малко от 6 000 мин-1;- максимален RCF (g) – не по-малко от 4,000;- максимален капацитет – не по-малък от 4х100мл/ 32х15мл/12 цито-препарати;- микропроцесорен контрол;- контролен електронен дисплей, показващ скорост на въртене, време за центрофугиране;- фолирана клавиатура за избор и настройка на работните параметри;- настройка на скоростта (RPM) – със стъпка не по-голяма от 100;- работно време /време за центрофугиране/ – възможност за избор между следните режими:- не по-малко от 1 мин до 99 мин, - режим на непрекъсната работа, - режим на кратки цикли – импулсно въртене;- настройка на времето за центрофугиране – със стъпка не по-голяма от 1 мин;- заключване (автоматично блокиране) на капака след стартиране на програмата;- автоматично разпознаване на ротора;
- автоматично откриване и изключване при разбалансираност;- възможност за отключване на капака в случай на спешност;
- възможност за затваряне на капака с една ръка;- камера от неръждаема стомана;- порт за наблюдение в капака;- метални корпус и капак;- захранване 200-240V/50Hz;- възможност за доокомплектация на центрофугата с различни ротори- летящи, ъглови и цито-ротори и адпатери за различни видове епруветки, респ. използването й като стандартна лабораторна центрофуга. В комплект с:- цито- ротор с 6 гнезда и максимална скорост не по-малка от 4000 мин-1 - 1 бр.;- автоклавируеми кошнички с капаци към ротора– 6 бр.;- всяка кошничка трябва да бъде окомплектована и с държач за предметно стъкло и еднофунийна цито-камера и затягащ ринг за цито-камерата;- цито-камера 1мл за малки обеми телесни течности с ниско клетъчно съдържание – 100 бр.;- цито-камера 2 мл за телесни течности с високо клетъчно съдържание – 100 бр.;- цито-камера 4 мл за телесни течности с високо клетъчно съдържание – 100 бр.;- филтърни карти съвместими с всички цитокамери за 1, 2 и 4 мл – общо 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12790.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Апарат за диагностика на периферна артериална болест 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1 (един) брой съ следните характеристики: Възможности за измерване на ABI /Ankle-Brachial Index/.Комплекта да включва:
- устройство за диагностика на периферна артериална болест /PAD/, измерване на ABI /Ankle-Brachial Index/, - стойка за поставяне и съхранение, - комплект от 3 маншона размер М, - комплект от 3 маншона размер L.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни и/или медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни и/или медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на ректорат, Тракийски университет

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителли на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор. Гаранцията за изпълнение се освобождава (възстановява) при условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва