Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП94(1) 05/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/12/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0108 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
техн. Светла Стоицова, гл.юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171128WiGZ5627695
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по 2 обособени позиции
71320000      
Услуги

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции:
Обособена позиция 1: ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА” - УПИ І – Детска градина, кв. 56 - нов, 169 - стар, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив - основен ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда - основен корпус и пристройка №3
Обособена позиция 2: „КЪЩА НЕДКОВИЧ”, АИР „Старинен Пловдив”, УПИ V-Музей, кв. 398, по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив – основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда, пристройка и клюкарник
Съгласно одобрените технически спецификации и задания за проектиране за съответните обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
36666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции:Обособена позиция1: ДГ "Майчина грижа"-УПИІ-Детска градина,кв.56-нов,169-стар,по плана на Централна градска част 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции:
Обособена позиция 1: ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА” - УПИ І – Детска градина, кв. 56 - нов, 169 - стар, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив - основен ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда - основен корпус и пристройка №3,
съгласно техническата спецификация и одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне и представяне на проекта -Тс    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
14166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции:Обособена позиция 2:"Къща Недкович",АИР "Старинен Пловдив",УПИV-Музей,кв.398,по плана на Старинна градска част 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции:
Обособена позиция 2: „КЪЩА НЕДКОВИЧ”, АИР „Старинен Пловдив”, УПИ V-Музей, кв. 398, по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив – основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда, пристройка и клюкарник, съгласно техническите спецификации и одобреното техническо задание.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне и представяне на проекта - Тс    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
22500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност по съответната част, издадено от КИИП, за съответния експерт. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването ще се представи копие от притежаваната застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по чл. 171 от ЗУТ за извършване на проектиране с минимална застрахователна сума за съответната категория строеж за обособената позиция, за която се подава оферта, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги, ще бъдат представени при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под "сходен предмет" следва да се разбира следното:
Проектиране на основни ремонти, реконструкция и реставрация на обекти недвижима културна ценност, което да включва проектиране по всички части съгласно техническите спецификации и техническото задание за съответната обособена позиция, за която се подава офертата;
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на поръчката; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на поръчката).
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в офертата на участника.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подават оферта, поради което следва да имат изпълнени минимум 1 обект в последните три години.
2. Участниците следва да разполагат с екип, всеки от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), предвиден за изпълнението на поръчката, за който се представя подробен списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Архитектът следва да отговаря на изискванията по чл. 164 от ЗКН и да е вписан в публичен регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установено лицето.

Възлож. отстранява участ.,за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл54,ал.1 и чл55, ал1, т1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл107 от ЗОП. Възлож. ще се възползва от възможността по чл55ал4 отЗОП.Когато участ. е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението.Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57 ал 3 от ЗОП. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т.34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл65, ал1 от ЗОП, следва да се има предвид,че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.Съгл. чл67,ал1 от ЗОП при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал5 и 6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
4. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив, като посочената прогнозна стойност за всяка отделна обособена позиция е лимитна.
5. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
6. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва