Деловодна информация
00267
 
да
да
30/11/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0107 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Лиляна Шопова-юрисконсулт +359 32656751
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32656751

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171130KcBf5702918
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието,упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за изграждане на Изложбена галерия,ул.„Гладстон”№ 32,гр. Пловдив
71340000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в услуги, свързани с оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
83333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив, ул. „Гладстон” № 32

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив
Критериите по-долу
 
ДА Компетентност на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
83333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да притежава удостоверение за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
2. При подаване на офертата съответствието с поставените изисквания за годност се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А). За доказване изпълнението на поставените изисквания се представят копия на съответните удостоверения за вписване. Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП документите няма да бъдат изисквани ако данните са налични в публичен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени като преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
*Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват.
*При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума както следва: Застраховка „Професионална отговорност за оценка на съответствието“ – 50 000 лева, Застраховка „Професионална отговорност за строителен надзор“ – 50 000 лева.

При подаване на офертата участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват консултантска дейност и строителен надзор. Всяко от лицата, изпълняващо тази дейност, трябва да има съответната застраховка.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност" с изискуемото покритие – копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
Под „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбират услуги за изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на строеж - Сграда за обществено обслужване минимум четвърта категория съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.
Изброените по-горе услуги /изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор/ могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение на различни строежи.


Доказване на поставеното изискване
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на усугите за консултантска дейност и строителен надзор, които съдържат стойността, датите и получателите, придружени с доказателства за извършената услуга. Списъкът се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1б от ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административна сграда на Община Пловдив - ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват от общинския бюджет. Настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение. Предвижда се гаранция за добро изпълнение договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Възложителят прилага основянията за отстранявене по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и няма да се възползва от правото си по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва