Деловодна информация
00373Тракийски университет
5933 28/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
П.Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171128klvi1455483


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171128klvi1455483
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
15800000      
Доставки

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 7 позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на мляко и млечни продукти“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на месо и месни продукти“, Обособена позиция № 4 – „Доставка на варива, подправки и сосове“, Обособена позиция № 5 – „Доставка на захарни изделия“, Обособена позиция № 6 – „Доставка на сокове и консерви”, Обособена позиция № 7 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
169737.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на хляб, хлебни и сладкарски изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция са следните: Хляб бял нарязан 0.650 кг – 3000 бр.; Хляб типов нарязан 0.650 кг - 3000 бр.; Бисквити тип Закуска 0,330 кг пакет – 80 бр.; Макарони 0,400 кг пакет – 40 кг; Фиде 0,400 кг пакет – 24 кг; Грис пакет кг – 20 кг; Брашно тип 500 1 кг пакет – 240 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4808.22      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продуктите, включени в тази обособена позиция са следните: Прясно мляко 3,6 % масленост 1 л – 100 л; Кисело мляко 3,6 % масл.0.400кг. – 1400 кг; Айрян 0,300 мл. – 14000 бр; Сирене краве узряло – 1000 кг; Кашкавал от краве мляко – 1000 кг; Масло 0.250кг. – 600 бр; Маргарин кутия 0.250кг. – 500 бр; Катък 0.500кг. кутия – 1200 бр; Топено Пушено сирене 0,200кг. – 400 бр; Топено сирене кутийки 0,170кг. – 400 бр; Майонеза 0,200кг. – 400 бр; Плодово мляко 0,290кг. – 600 бр; Кисело мляко с фибри 0,198 кг. – 600 бр; Сметана за готвене 1л. – 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36799.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на месо и месни продукти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция са следните: Кренвирши свински – 100 кг; Салам шпек –400 кг; Шунка свинска – 40 кг; Луканка – 400 кг; Пилешка пържола -бут /замразена/ - 800 кг; Кебапчета /свежи х 0,080 кг./ - 600 кг; Кюфтета /свежи х 0,080 кг/ - 1200 кг; Наденички /кълцано месо, свежи/ - 800 кг; Кайма смес 60% св.м. 40% тел.м. /Свежа/ - 1400 кг; Телешко шкембе /замразено/ - 120 кг; Телешко месо /Свежо/ за готвене – 200 кг; Пилешки бутчета /Цели, замразени/ - 4000 кг; Пилешко филе /замразено/ - 1400 кг; Свински гърди /Свежи/ - 300 кг; Свински бут без кост /Свежо/ - 480 кг; Свинска пържола /Свежо/ контра филе – 400 кг; Свински черен дроб /Свежо/ - 140 кг; Агнешки дроб /Български, замразен/ - 300 кг; Пилешки дроб /Замразен/ - 120 кг; Пилешки хапки /Замразени полуфабрикати/ - 100 кг; Пилешки шницели /Замразени полуфабрикати/ - 120 кг; Скумрия цяла замразена не чистена, с глава 300/500 – 1000 кг; Яйца -клас А, размер L – 8000 бр; Свински език – замразен – 100 кг; Агнешко месо трупно-замразено – 100 кг; Луканков салам – 200 кг; Прясна риба филе – шаран – 200 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45723.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на варива, подправки и сосове 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стор - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция са следните: Ориз 1 кг пакет – 9000 кг; Боб зрял 1 кг пакет – 140 кг; Леща 1 кг пакет – 100 кг; Олио рафинирано 1 л бутилка – 1200 л; Оцет винен 0.700 л бутилка – 100 бр; Готварска сол 1 кг пакет – 100 кг; Морска сол 1кг пакет –60 кг; Червен пипер 0.060 кг пакет – 300 бр; Чубрица ронена пакет 0.010кг пакет –400 бр; Джоджен сух пакет 0.010 кг пакет – 200 бр; Бахар 0.010кг пакет – 40 бр; Нишесте пакет 0.060кг пакет – 200 бр; Дафинов лист 0.010кг пакет – 20 бр; Галета пакет кг – 80 кг; Черен пипер пакет 0.010кг – 400 бр; Канела пакет 0.010 кг – 20 бр; Кимион млян пакет 0.010кг – 400 бр; Ванилия пакет 0.002кг – 100 бр; Вино бяло /обикновено/ - 2л. – 50 л; Универсална подправка за готвене 1кг. Пакет – 40 кг; Корнфлекс 1 кг пакет – 40 кг; Кетчуп 0,500л. Туба – 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7091.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на захарни изделия 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция, са следните: Захар 1 кг пакет – 30 кг; Пудра захар 0,500 кг пакет – 10 кг; Кроасан 0,080 кг – 3000 бр; Вафли-шоколадови в индивидуална опоковка 0.055 кг – 6000 бр; Шоколад без добавки /100гр./ - 2000 бр; Шоколад течен - 0,400 кг. – 800 бр; Паста - 0,140 кг. – 4000 бр; Суха паста - с опаковка 0,038 кг. – 2000 бр; Баклава 0,120кг – 1000 бр; Толумбичка 0,070кг – 1200 бр; Еклер 0,090кг – 1000 бр; Кремка 0,120кг – 1400 бр; Шоколад с лешник 0,100кг – 2000 бр; Меденка 0,040кг. – 4000 бр; Линдцер 0,060кг. – 3000 бр; Сладолед 0,073 кг опаковка – 2000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21775.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на сокове и консерви 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция, са следните: Сок натурален кутия /100%/, различни видове 1 л кутия – 4000 бр; Сокове /100%/, различни видове 0.250кг. - малки кутия – 4000 бр; Минерална вода 0.500л. – 1000 бр; Минерална вода 1.500л. – 800 бр; Грах замразен пакет 2,5 кг – 160 кг; Гювеч консерва /паприкаш/ 0.680 кг буркан – 100 бр; Домати консерва 0.680 кг буркан – 1400 бр; Русенско варено - 0,180 кг. кутия – 200 бр; Пастет птичи - 0,180 кг. кутия – 400 бр; Риба консерва в доматен сос - скумрия 0,180 кг. кутия – 200 бр; Люти чушки стерилизирани 0.580 кг буркан – 400 бр; Кисели краставици стерилизирани 0.680 кг буркан – 160 бр; Лютеница 0,330кг. Буркан – 500 бр; Картофи бланширани пакет 2,5 кг – 3000 кг; Гъби замразени пакет 2,5 кг – 300 кг; Спанак замразен пакет кг – 60 кг; Зеленчуков микс /0,450гр./ - замразен – 600 бр; Млечна салата - 1 кг. пакет – 400 кг; Руска салата - 1кг. Пакет – 200 кг; Салата боб с лютеница - 1кг. Пакет – 200 кг; Зелен фасул /замразен/ - пакет 2,5 кг – 120 кг; Печени чушки /замразени/ - чистени пакет 2,5 кг – 100 кг; Конфитюр 0,360кг. буркан – 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31381.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Студентски стол - Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. Съдениение № 48

Хранителните продукти, включени в тази обособена позиция, са следните: Картофи – пресни – 2800 кг; Маслини – черни – 300 кг; Лук кромид стар – 1000 кг; Праз – 120 кг; Магданоз/пресен/ връзка – 800 вр; Копър /пресен/ връзка – 60 вр; Моркови – 300 кг; Зеле прясно – 2000 кг; Целина (кервиз) – 36 кг; Маруля – 300 бр; Чесън стар – 20 кг; Банани – 2400 кг; Лимони – 20 кг; Мандарини – 300 кг; Ябълки – 300 кг; Портокали – 240 кг; Краставици пресни – 2000 кг; Тиквички /пресни/ - 200 кг; Домати – 2000 кг; Чушки /пипер/ зелени – 500 кг; Патладжан – 300 кг; Тиква /за печене/ - 200 кг; Череши – 200 кг; Ягоди – 200 кг; Кайсии – 200 кг; Диня – 300 кг; Пъпеш – 300 кг; Праскови – 300 кг; Зелен лук – 200 кг; Киви – 200 кг; Червен лук, зрял, салатен – 100 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22157.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има издадено на свое име Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за групите храни от съответната обособена позиция, за която се подава оферта, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася за всяка Обособена позиция. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване по т. 5.1, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на хранителни продукти. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелствата по тази точка се доказват чрез: - заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ, на името на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция “ следва да се разбира дейности по доставка на хранителни продукти от предмета на обособената позиция, за която се участва, а именно: доставка на „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Варива, подправки и сосове“, „Захарни изделия“, „Сокове и консерви” и „Пресни плодове и зеленчуци“. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените доставки. Изискването се отнася за всяка обособена позиция. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелствата по тази точка се доказват чрез: - Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. - Доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Възложителят поставя изискване участникът да разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, което е вписано в Списъка на транспортните средства за превозване на суровини и храни в ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася по отношение на Обособена позиция № 2 (доставка на мляко и млечни продукти) и Обособена позиция № 3 (доставка на месо и месни продукти). При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелствата по тази точка се доказват чрез: - Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.


Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция “ следва да се разбира дейности по доставка на хранителни продукти от предмета на обособената позиция, за която се участва, а именно: доставка на „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Варива, подправки и сосове“, „Захарни изделия“, „Сокове и консерви” и „Пресни плодове и зеленчуци“. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените доставки. Изискването се отнася за всяка обособена позиция.
2. 2. Възложителят поставя изискване участникът да разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, което е вписано в Списъка на транспортните средства за превозване на суровини и храни в ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася по отношение на Обособена позиция № 2 (доставка на мляко и млечни продукти) и Обособена позиция № 3 (доставка на месо и месни продукти).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, избран за Изпълнител, внася гаранция за изпълнение на договора в размер от 3 (три) % от прогнозната стойност на съответната Обособена позиция без вкл.ДДС, за която се сключва договора за обществена поръчка. Условията, формата на гаранциите, реда и начина за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/12/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град-Ректорат

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват умастниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване от процедурата: Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен; има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП. На основание чл. 55, ал. 1 във вр. с ал. 2 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен; сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Всеки участник в процедурата следва да посочи срок на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да го удължи при поискване от Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва