Деловодна информация
00447
92-03-23 22/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00447-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Асен Хубчев +359 29486-202
assen.hubchev@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година 92-03-23
50300000      
Услуги

Обособена позиция 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”
Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.
Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване”
Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.
Обособена позиция 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“
Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.
Обособена позиция 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”
Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179871.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50312000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333
BG411

София, Шумен

Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, собственост на Агенция по вписванията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35436      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50312320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Поддържане на мрежовите устройства. Осигуряване на надеждното и безпроблемно функциониране комуникациите между отделните обекти на АВ - 125 локации, намиращи се в районни съдилища, и два информационни центъра - в София и в Министерство на правосъдието. Всички те са свързани в мрежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35976      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими копютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Осигуряване надеждното и безпроблемно функциониране на компютрите, разположени в обекти на АВ - 622 работни места, оборудвани с компютри и спомагателна техника, на 127 локации на територията на Република България.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
96459.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50313000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

Осигуряване функционирането на две високопроизводителни копирни машини, собственост на АВ - модел Rex Rotary MP9000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
За участника не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, 3-4 и чл. 107 чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИИОДРЮПДРКТЛТДС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се прилагат

Не се изисква
Към ІІІ.1.3 Из. мин. ниво: или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството. Възложителят ще приеме екв. сертификати, изд. от органи, установени в др. държави членки и др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
6. декларира наличието на собств. серв. центрове в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП, и представя списък, в който да е посочен броят им и територията, която обслужват. В случай, че участникът не разполага със собств. центрове, а използва капацитета на трети лица, той представя договори с др. икон.оператори и попълва част ІІ „ инф-ия за ик. оператор“, б. В „ инф-ия относно използването на капацитета на др. субекти“ в своя ЕЕДОП и представя отделен ЕЕДОП за тях.
7. декларира наличието на функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
За ОП 4: Участникът:
1. декларира изпълнените услуги със сх. предмет и обем за посл. три години, сч. от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 1б) на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска доказателство за извършената услуга.
2. представя Списък на серт. специалисти, които ще отговарят за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с посочена проф. компетентност, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 6 на ЕЕДОП.
3. декларира, че е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на заверено копие или оригинал на отор. писмо, договор или друг документ.
4. декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството, или др. мерки, и посочва публ. регистър, в който може да бъде намерено доказателство за сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. 1 на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на копие на валиден сертификат или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството. Възложителят ще приеме екв. сертификати, изд. от органи, установени в др. държави членки и др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
5. декларира наличието на собств. серв. центрове в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП, и представя списък, в който да е посочен броят им и територията, която обслужват. В случай, че участникът не разполага със собств. центрове, а използва капацитета на трети лица, той представя договори с др. икон.оператори и попълва част ІІ „ инф-ия за ик. оператор“, б. В „ инф-ия относно използването на капацитета на др. субекти“ в своя ЕЕДОП и представя отделен ЕЕДОП за тях.
6. декларира наличието на функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
За всички позиции: Копия (заверени от участника) на документите, чието наличие се декларира в ЕЕДОП (сертификати, доказателства за извършена услуга), могат да бъдат искани от възложителя само при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва кумулативно за обединението като цяло, а проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент - съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За ОП 1: Участникът:
1. да е изпълнил през посл. 3 /три/ години, сч. от крайния срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на поръчката. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгар. поддръжка на техника: сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране. Под „сх. обем“ се разбира ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по ОП.
2. следва да разполага със серт. специалисти за извършване на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на ОП; посочва екип от минимум три /3/ специалиста;
3. следва да е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии
4. следва да има въведена система за управление на качеството съгл. стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на инф. технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.
5. да разполага със серв. центрове под негов адм. контрол, покриващи територията на РБългария, с оглед сроковете за реакция и отстраняване на повреди, заложени в техн.спец-ии.
6. да има функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития.
За ОП 2: Участникът:
1. да е изпълнил през посл. 3 /три/ години, сч. от крайния срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на поръчката. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгар. поддръжка на техника: акт. и пас. мрежово оборудване. Под „сх. обем“ се разбира ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по ОП.
2. следва да разполага със серт. специалисти за извършване на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на ОП; следва да посочи екип от минимум /3/ три специалиста;
3. следва да е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии
4. следва да има въведена система за управление на качеството съгл. стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на инф. технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.
5. следва да има въведена система за управление на инф. сигурност съгл. стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалент.
6. да разполага със серв. центрове под негов адм. контрол, покриващи територията на РБългария, с оглед сроковете за реакция и отстраняване на повреди, заложени в техн.спец-ии.
7. да има функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития.
За ОП 3: Участникът:
1. да е изпълнил през посл. 3 /три/ години, сч. от крайния срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на поръчката. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгар. поддръжка на техника: настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания. Под „сх. обем“ се разбира ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по ОП.
2. следва да разполага със специалисти за извършване на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на ОП; следва да посочи екип от минимум /3/ три специалиста;
3. следва да е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии
4. следва да има въведена система за управление на качеството съгл. стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на инф. технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.
5. следва да има въведена система за управление на инф. сигурност съгл. стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалент.
6. да разполага със серв. центрове под негов адм. контрол, покриващи територията на РБългария, с оглед сроковете за реакция и отстраняване на повреди, заложени в техн.спец-ии.
7. да има функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития.
За ОП 4: Участникът:
1. да е изпълнил през посл. 3 /три/ години... (доп. инф-ия)За ОП 3: Участ


За ОП 1: Участникът:
1. декларира изпълнените услуги със сх. предмет и обем за посл. три години, сч. от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 1б) на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска доказателство за извършената услуга.
2. представя Списък на серт. специалисти, които ще отговарят за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с посочена проф. компетентност, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 6 на ЕЕДОП.
3. декларира, че е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на заверено копие или оригинал на отор. писмо, договор или друг документ.
4. декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството, или др. мерки, и посочва публ. регистър, в който може да бъде намерено доказателство за сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. 1 на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството. Възложителят ще приеме екв. сертификати, изд. от органи, установени в др. държави членки и др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
5. декларира наличието на собств. серв. центрове в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП, и представя списък, в който да е посочен броят им и територията, която обслужват. В случай, че участникът не разполага със собств. центрове, а използва капацитета на трети лица, той представя договори с др. икон.оператори и попълва част ІІ „ инф-ия за ик. оператор“, б. В „ инф-ия относно използването на капацитета на др. субекти“ в своя ЕЕДОП и представя отделен ЕЕДОП за тях.
6. декларира наличието на функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
За ОП 2: Участникът:
1. декларира изпълнените услуги със сх. предмет и обем за посл. три години, сч. от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 1б) на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска доказателство за извършената услуга.
2. представя Списък на серт. специалисти, които ще отговарят за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с посочена проф. компетентност, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 6 на ЕЕДОП.
3. декларира, че е серв. партньор на поне 1 /един/ от производителите на посочената група техника в техн.спец-ии, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Техн. и проф. способности“, т. 9 на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на заверено копие или оригинал на отор. писмо, договор или друг документ.
4. декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството, или др. мерки, и посочва публ. регистър, в който може да бъде намерено доказателство за сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. 1 на ЕЕДОП.
5. декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 27001:2013 или еквивалент, определящ изисквания по система за инф. сигурност, или др. мерки, и посочва публ. регистър, в който може да бъде намерено доказателство за сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. 1 на ЕЕДОП.
По т. 4 и 5.: Възложителят може да изиска представяне на копие на валиден сертификат или
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят внася гаранция за изпълнение в размер на 5% преди сключването на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към ІІІ.1.3 Критерии за подбор: За ОП 4: Участникът:
1. да е изпълнил през посл. 3 /три/ години, сч. от крайния срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на поръчката. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгар. поддръжка на техника: високопроизводителни копирни машини. Под „сх. обем“ се разбира ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по ОП.
2. следва да разполага със серт. специалисти за извършване на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на ОП; следва да посочи екип от минимум /2/ два специалиста;
3. следва да е серв. партньор на производителя на посочената техника в техн.спец-ии.
4. следва да има въведена система за управление на качеството съгл. стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на инф. технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.
5. трябва да разполага с поне 1 /един/ серв. център под негов адм. контрол покриващ територията на мястото на изпълнение – град София;
6. да има функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали серв. събития.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва