Деловодна информация
01279
1000-738 23/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01279-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 000471504
бул. 6-ти септември № 274
Пловдив BG421 4000 България
Майя Бахчеванова +359 32601-083
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Източен” – Община Пловдив“ по две обособени позиции:
85310000      
Услуги

Средствата за дейността се определят съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив бюджет на община Пловдив за съответната година. Определено е в район „Източен“ да се хранят до 300 лица за една година. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, който е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
74700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Каменица”, район „Източен“, до 150 човека“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

кв. "Каменица", район "Източен", гр. Пловдив

Средствата за дейността се определят съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив бюджет на община Пловдив за съответната година. Определено е в кв. "Каменица", район „Източен“ да се хранят до 150 лица за една година. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, който е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден.
Критериите по-долу
 
ДА К1 „Време за извършване на храненето”    20
К2 „Количество на една порция ястие”    40
К3: „Разнообразие на предложени сезонни менюта“    40
Цена
чл. 70, ал. 8 от ЗОП
II.2.6) Прогнозна стойност
37350      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2 „Извършване на хранене в диетични трапезарии за социално слаби граждани в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район „Източен“, до 150 човека“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново”, район "Източен"

Средствата за дейността се определят съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив бюджет на община Пловдив за съответната година. Определено е в кв. "Изгерв" и кв. "Столипиново" да се хранят до 150 лица за една година. С Решение на Общински съвет – Община Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, който е определен в рамките на 1.20 лв. режийни на ден
Критериите по-долу
 
ДА К1 „Време за извършване на храненето”    20
К2 „Количество на една порция ястие”    40
К3 „Разнообразие на предложени сезонни менюта“    40
Цена
чл. 70, ал. 8 от ЗОП
II.2.6) Прогнозна стойност
37350      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят не поставя изисквания към участниците за доказване на икономическото им и финансово състояние.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят не поставя изисквания към участниците за доказване на икономическото им и финансово състояние

-
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът или негов подизпълнител следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, т. б от ЗОП);
2. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП);
3. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да разполага със специализирани транспортни средства, отговарящи на условието за транспортиране на храни, съгласно Закона за храните и Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните, оборудвани за превоз на готова храна, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания /закрит, тип хладилен/, превоз на хранителни продукти от животински произход и притежаващи изискуемата от закона регистрация (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП);
4. Участникът следва да притежава регистрация от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за обект тип - кухня - майка кетъринг, в която се приготвя храната за съответните обособени позиции съгласно чл.12 от Закона за храните, с обхват на регистрацията – производство и търговия с храни по група храни по параграф 1, т.12, буква "ф" от ДР към Закона за храните, а именно: "храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация" и да отговарят на нормативните изискванията на Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП);
5. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да прилага система за управление на качеството (чл.63, ал.1, т.3 от ЗОП).


1. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнил минимум две услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка (за всяка от обособените позиции);
2. Участникът да разполага с минимум 1 главен готвач и минимум 1 специалист – инструктор хранене (за всяка от обособените позиции);
3. Участникът да разполага с минимум един брой транспортно средство, отговарящо на посоченото по-горе за превоз на храни, за съответната обособена позиция;
4. Участникът да разполага с минимум един брой регистриран обект, за всяка от обособените позиции;
5. Участникът следва да прилага система за управление на безопасността на храните, сертифицирана по ISO 22000:2005 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

административната сграда на район "Източен", гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 274

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва