Деловодна информация
01008
12-00-214 22/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/11/2017 (дд/мм/гггг)
01008-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Камено 000057001
ул.Освобождение 101
Камено BG341 8120 България
Георги Георгиев- Зам. кмет +359 55153008
obshtina@kameno.bg +359 55152480

Интернет адрес/и

www.kameno.bg

www.kameno.bg/bg/public-orders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.kameno.bg/bg/public-orders
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции
71320000      
Услуги

„Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции:
ОП 1: „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“;
ОП 2: „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
59250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1 „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Община Камено

За реализиране инвестиционната политика на Община Камено и изграждане на горецитираните обекти е необходимо изготвяне на проект за всеки подобект в съответствие с действащата нормативна уредба и при отчитане на съществуващото положение на градската мрежа.
Проектните функционални, транспортни и технически характеристики на подобектите да съответстват на изискванията на националното законодателство касаещо съответната категория обекти.
Ситуационно и нивелетно всеки технически инвестиционен проект / ТИП / да бъде обвързан с:
1. Действащия ПУП – ПРЗ на гр, Камено, одобрен през 1996г.;
2. Предвидените с ПУП-ПУР обвръзки с вътрешните улици и локали за обслужване на имотите;
3. Всички одобрени и в процедура ПУП-ПРЗ за имоти в прилежащата територия;
4. Подходите към урегулираните поземлени имоти, указани с ПУП-ПРЗ;
5. Ситуациите с указан подход за имоти с влезли в сила разрешения за строеж;
6. Изградените подходи към УПИ по одобрени проекти за застроени УПИ със строителни книжа;
Да се определят всички засегнати подземни и надземни проводи и съоръжения и при необходимост да се изготвят проекти за тяхната реконструкция, изместване или защита.
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в проектна документация.
Проектът да се представи в 4 / четири / екземпляра на хартиен носител и в цифров вид на магнитен носител 2 екземпляра
Съдържание:
1. Част “Геодезия”
- Геодезическа основа и трасировъчен чертеж обвързан с осевата мрежа;
- Вертикална планировка.
- Временна организация на движение.
-
2. Част „Конструктивна“
- План фундиране;
- Проект и визуализация на стоманена конструкция;
- Проект и визуализация на покривна конструкция;
- Типови напречни профили с детайли;
3. Част “Водоснабдяване и канализация”- отводняване.
4. Част “Електро”-улично осветление ,в т.ч. всички необходими технически детайли, както и детайлите за пресичания и сближавания със съществуващата подземна инфраструктура и светло-технически изчисления;
5. Част „Паркоустройство и благоустройство“
6. Част “Слаботокова”.
7. План за безопасност и здраве.
8. Пожарна безопасност
9. Обяснителни записки по всички части - да включват доклад, обобщена и подробни количествени сметки, ведомости.
10. Сборен план с нанесени всички подземни инженерни съоръжения (съществуващи, за реконструкция и нови).
Подробно описание съгласно Техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на работа на персонала    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
53530      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника, като същият, в своето „Техническо предложение”- Образец № 2 следва да оферира срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни. Същият не може да бъде повече от 20 (двадесет) календарни дни .

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2 „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Община Камено

За реализиране инвестиционната политика на Община Камено и изграждане на горецитираните обекти е необходимо изготвяне на проект за всеки подобект в съответствие с действащата нормативна уредба и при отчитане на съществуващото положение на градската мрежа.
Проектните функционални, транспортни и технически характеристики на подобектите да съответстват на изискванията на националното законодателство касаещо съответната категория обекти.
Ситуационно и нивелетно всеки технически инвестиционен проект / ТИП / да бъде обвързан с:
1. Действащия план на гр.Камено;
2. Предвидените с ПУП-ПУР обвръзки с вътрешните улици и локали за обслужване на имотите;
3. Всички одобрени и в процедура ПУП-ПРЗ за квартал № 107
4. Подходите към урегулираните поземлени имоти, указани с ПУП-ПРЗ;
5. Ситуациите с указан подход за имоти с влезли в сила разрешения за строеж;
6. Изградените подходи към УПИ по одобрени проекти за застроени УПИ със строителни книжа;
Да се определят всички засегнати подземни и надземни проводи и съоръжения и при необходимост да се изготвят проекти за тяхната реконструкция, изместване или защита.
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в проектна документация.
Проектът да се представи в 4 / четири / екземпляра на хартиен носител и в цифров вид на магнитен носител 2 екземпляра.
Съдържание:
11. Част “Геодезия”
- Геодезическа основа и трасировъчен чертеж обвързан с осевата мрежа;
- Вертикална планировка.
12. Част „Пътна“
- Ситуация и надлъжни профили;
- Геометрично решение;
- Типови напречни профили с детайли;
- План настилки;
- План за отводняване;
- Сигнализация и маркировка с детайли;
- Временна организация на движение.
13. Част “Водоснабдяване и канализация”- отводняване.
14. Част “Електро”-улично осветление ,в т.ч. всички необходими технически детайли, както и детайлите за пресичания и сближавания със съществуващата подземна инфраструктура и светло-технически изчисления;
15. Част „Паркоустройство и благоустройство“
16. Част “Слаботокова”.
17. План за безопасност и здраве.
18. Пожарна безопасност
19. Обяснителни записки по всички части - да включват доклад, обобщена и подробни количествени сметки, ведомости.
Сборен план с нанесени всички подземни инженерни съоръжения (съществуващи, за реконструкция и нови).
Подорбно описание в Техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на работа на персонала    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
5720      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника, като същият, в своето „Техническо предложение”- Образец № 2 следва да оферира срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни. Същият не може да бъде повече от 20 (двадесет) календарни дни .
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на проекта, съгласно техническата спецификация – проектанти по отделните проектни части, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на ЗУТ и ЗКАИИП, респ. призната професионалана квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуджестранни лица. Проектантите по част „Пожарна безопасност”, „ПБЗ” и част „ПУСО“, следва да притежават съответните удостоверения изискващите се за този вид части, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.
2.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране), еквивалентен или еквивалентни мерки;
3. Участникът следва да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. За участие в Обособена позоция 1 участникът следва да разполага съз застраховка със застрахователно покритие в размер на най-малко 200 000 лева общо за проектантския екип. За участие в Обособена позоция 2 участникът следва да разполага съз застраховка със застрахователно покритие в размер на най-малко 35 000 лева общо за проектантския екип. Застраховката трябва да е с валидност за целия срок на договора.


1. Проектант по част „Пътна”;Проектант по част „Конструктивна” (само за Обособена позиция 1); Проектант по част „Геодезия”.; Проектант по част „Електро”;Проектант по част „Временна организация на движението по време на строителството”; Проектант по част „ПБЗ”; Проектант по част „ ПУСО”; Проектант по част „Пожарна безопасност; Проектант по част „Проектно – сметна документация”.
2.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране), еквивалентен или еквивалентни мерки;
3. Участникът следва да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. За участие в Обособена позоция 1 участникът следва да разполага съз застраховка със застрахователно покритие в размер на най-малко 200 000 лева общо за проектантския екип. За участие в Обособена позоция 2 участникът следва да разполага съз застраховка със застрахователно покритие в размер на най-малко 35 000 лева общо за проектантския екип. Застраховката трябва да е с валидност за целия срок на договора.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Начинът на плащане е посочен в документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Камено

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, а именно:1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;5. е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.Липсата на основанията за отстраняване участниците посочват в ЕЕДОП в раздел III.Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на нормативно установените изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в документацията за участие, когато е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; когато е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени В настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите. Тези обстоятелства се посочват в от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва