Деловодна информация
00159Община
3116 20/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/11/2017 (дд/мм/гггг)
00159-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Добричка 000852188
ул. Независимост № 20
Добрич BG332 9300 България
Теодора Василева +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-15112017-216?preview=true


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dobrichka.bg/profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2017/2018 г.”-маршрут № 10-район с. Победа и с. Плачидол
90620000      
Услуги

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2017/2018 г. се извършва поради необходимостта от безопасна експлоатация на общинските пътища при зимни условия. Зимното поддържане на пътищата включва: снегопочистване (патрулно и периодично) и опесъчаване. Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол
1.Път DOB1104 /ІІІ – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово от км 0+000 до км 11+000
2.Път DOB3117 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци от км 0+000 до км 0+500
3.Път DOB2116 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Плачи дол – Бранище/ІІ – 71/ от км 0+000 до км 5+100
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Най-ниска цена се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15473.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесъчаване в района на с. Победа и с. Плачидол

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол
1.Път DOB1104 /ІІІ – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово от км 0+000 до км 11+000
2.Път DOB3117 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци от км 0+000 до км 0+500
3.Път DOB2116 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Плачи дол – Бранище/ІІ – 71/от км 0+000 до км 5+100
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15473      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Най-ниска цена се определя по формула описана в документацията на обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на технически и професионални възможности Възложителя изисква единствено всеки участник да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката описани в документацията.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие публикуване на сайта на община Добричка в профила на купувача - http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-15112017-216?preview=true
Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията поставени от Възложителя. За участниците в процедурата трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

Прекратен договор с фирма "Металцвет" ЕООД за зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол. Мотивите за прекратяване на договора са невъзможността на фирмата да изпълни поръчка, поради техническа неизправност на техниката възникнала след сключване на договора. Основанието за ускорена процедура е чл. 74, ал. 4 от ЗОП. Необходимо е да се предприемат спешни мерки за осигуряване на изпълнител на почистване на пътища от сняг и опесъчаване на заледени участъци.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 128-261374
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
794586

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на община Добричка.

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. При отварянето на офертите, основание чл.61, т.1 от ППЗОП във вр. с чл.104, ал.2 от ЗОП ще се оповестят предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени е документацията за поръчката. При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Едно лице може да подава само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързаните лица не могат да бъдат самостоятелни участници. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Документите, свързани с участието, се подават на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, която включва: - Опис на представените документи; - ЕЕДОП; - Предложение за изпълнение на поръчката за обособената позиция, за която се кандидатства; - Ценово предложение за обособената позиция – може да не се представя в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал.2 от ЗОП. Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение се окомплектоват заедно. При положение, че участникът желае да постави Ценовото предложение в плик то задължително върху плика се поставя надпис „Предлагани ценови параметри ….“
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или са представени след изтичане на крайния срок за получаване и лицата не са включени в списъка, съставен при изтичане на срока за подаване на оферти.
Гаранция за изпълнение е 2 % от стойността на договора без ДДС и се представя в една от следните форми:
-парична сума преведена внася по сметка на община Добричка: Общинска банка АД, клон Добрич: IBAN BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF;
-оригинал на банкова гаранция тогава в нея следва да е изрично записано, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 дни след изтичане на срока на договора.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията се представя към датата на сключване на договора за изпълнение.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение.
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс.
Документацията публикувана в профила на купувача е неразделна част от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десет дневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва