Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП90-1 17/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/11/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0103 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171109uZnO5575102
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на препарати за дезинсекция, дератизация и продукти за растителна защита за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 2 обособени позиции.
24450000      
Доставки

Доставки на препарати за дезинсекция, дератизация и продукти за растителна защита за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставки на препарати за дезинсекция и дератизация“; Обособена позиция № 2 „Доставки на продукти за растителна защита“.
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките по обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на общинските заведения. Доставките ще се извършват франко административен адрес на територията на град Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
269916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на препарати за дезинсекция и дератизация 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24452000      
24456000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на препарати за дезинсекция и дератизация , в съответствие с техническата спецификация за ОП 1. Приблизителни количества за 1 г., както следва:
1. Инсектицид - за контрол числеността на хлебарки. АДВ: транс-фенотрин min 200г/л, пиперонил бутоксид min 0,1г/л.- 5000 л. готов р-р; 2. Инсектицид - против хлебарки, бълхи и кърлежи. АДВ: Ламбда цихалотрин min 9,71% - 80000 л. готов р-р; 3. Инсектицид - против хлебарки, бълхи, кърлежи, мухи и комари. АДВ: Алфа-циперметрин min 5,9% - 10400 л. готов р-р; 4. Инсектицид - против пълзящи и летящи членестоноги в затворени помещения. АДВ: Цифенотрин min 72г/кг. -5 кг; 5. Инсектицид - против пълзящи членестоноги. АДВ: Алфациперметрин min 4,65%, Тетраметрин min 4,65% и Пирипроксифен min 1,86% - 3000 л. готов р-р; 6. Инсектицид - против пълзящи членестоноги. АДВ: Фипронил min 0,05% - 5 кг; 7. Инсектицид - против пълзящи членестоноги. АДВ: Имидаклоприд min 2,15% и Пирипроксифен min 0,43% - 3 кг; 8. Инсектицид микроемулсия - против пълзящи и летящи членестоноги. АДВ: Циперметрин min 100г/л - 1500 л готов р-р; 9. Инсектицид - против пълзящи, летящи членестоноги и кърлежи. АДВ: Перметрин min 8г/100г, Тетраметрин min 4г/100г, Пиперонил бутоксид min 8г/100г - 5000 л. готов р-р; 10. Инсектицид - против пълзящи и летящи членестоноги. АДВ: Бендиокарб min 80% - 2000 л. готов р-р; 11. Инсектицид - против летящи членестоноги. АДВ: Ацетамиприд min 83г/кг и Мускалур min 0,5г/кг. - 1000 л готов р-р; 12. Инсектицид - против летящи и пълзящи членестоноги. АДВ: Циперметрин min 20% - 2000 л. готов р-р; 13. Инсектицид - против летящи членестоноги на открито, за УЛВ пръскачка. АДВ: Делтаметрин min 2г/100г - 5000 л. готов р-р; 14. Инсектицид - против летящи и пълзящи членестоноги. АДВ: Циперметрин min 8%, Тетраметрин min 1%, Пиперонил-бутоксид min 4,85% - 10000 л. готов р-р; 15. Инсектицид - против летящи и пълзящи членестоноги. АДВ: Циперметрин min 10% -20000 л. готов р-р; 16. Инсектицид - против летящи и пълзящи членестоноги. АДВ: Перметрин min 25% - 10000 л. готов р-р; 17. Инсектицид - против имаго. АДВ: Циперметрин min 10%, Пиперонил бутоксид min 4% - 3000 л. готов р-р; 18. Инсектицид - против летящи членестоноги. АДВ: Циперметрин min 8%, Тетраметрин min 2%, Пиперонил-бутоксид min 10% - 5000 л. готов р-р; 19. Инсектицид - против летящи и пълзящи членестоноги. АДВ: Делтаметрин min 25г/л - 3000 л. готов р-р; 20. Инсектицид - против ларви на комари и мухи. АДВ: Дифлубензурон min 20г/кг - 40 кг при норма 1кг/8дка; 21. Инсектицид - против ларви на комари и мухи. АДВ: Дифлубензурон min 20г/кг - 120 кг при норма 1кг/4000куб.м; 22. Инсектицид с биологичен агент, против ларви на комари. АДВ: спори на Bacillus thuringensis subsp. Israelensis min 11,61g/100g. - 100 л при норма 1л/20дка; 23. Родентицид с АДВ: Бромадиолон min 0,005%. - 200 кг; 24. Родентицид -с АДВ: Бромадиолон min 0,005% - 200 кг; 25. Родентицид с АДВ: Бромадиолон min 0,005% - 500 кг; 26. Родентицид с АДВ: Флокумафен min 0,005% - 50 кг; 27. Родентицид с АДВ: Бродифакум min 0,005% - 500 кг; 28. Родентицид с АДВ: Бродифакум min 0,005% - 500 кг; 29. Родентицид с АДВ: Дифенакум min 0,005% - 500 кг; 30. Родентицид с АДВ: Бродифакум min 0,005% - 1000 кг; 31. Родентицид - биопродукт за дератизация, АДВ: Царевичен кочан на прах min 94% - 200 кг
Пълните спецификации на продуктите, вкл. изискванията за доставка и опаковка, са посочени в документацията за обществена поръчка, предвид ограниченията за дължината на текста в настоящото обявление, наложени от изисквания на Службата за публикации на Европейския съюз (ЕС).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
250366.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 1, за 1 година, е 125183,34 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на продукти за растителна защита 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24452000      
24457000      
24453000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на продукти за растителна защита, в съответствие с техническата спецификация за ОП 2. Приблизителни количества за 1 г., както следва:
1. Инсектицид - за растителна защита против листни въшки, ларви на листогризещи насекоми, миниращ молец, бяла американска пеперуда и др. АДВ: Делтаметрин min 25гр/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. -162000 л. готов за употреба разтвор;
2. Инсектицид - за растителна защита против листни въшки, трипс, акари. АДВ: Диметоат min 400гр/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под прахообразна форма, опаковка до 1 кг. - 50000л. готов за употреба разтвор;
3. Инсектицид - за растителна защита против миниращ молец, педомерки, завивачки, трипс, скакалец и др. АДВ: алфациперметрин min 100гр/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. -30000 л. готов за употреба разтвор;
4. Инсектицид - за растителна защита против листни въшки, трипс и др. АДВ: зетациперметрин min 100г/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на водоразтворим прах, опаковка до 1 кг. - 20000 л. готов за употреба разтвор;
5. Инсектицид - за растителна защита против листни въшки, педомерки. АДВ: тау-флувалинат min 240г/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 20000 л. готов за употреба разтвор;
6. Инсектицид - за растителна защита против кестенов листоминиращ молец, скакалец, гъсеници на бяла американска пеперуда. АДВ: дифлубензурон min 480г/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
7. Фунгицид - за растителна защита срещу брашнеста мана. АДВ: Пенконазол min 100гр/л . Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
8. Фунгицид - за растителна защита срещу брашнеста мана. АДВ: Метрафенон min 500гр/л . Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
9. Акарицид - за растителна защита срещу акари. АДВ: спиродиклофен min 240г/л . Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
10. Акарицид - за растителна защита срещу акари. АДВ: хекситиазокс min 50г/л. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
11. Инсекто-акарицид на база минерално масло и емулгатор - за растителна защита срещу акари и листни въшки. АДВ: минерално масло min 85% + емулгатор. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на течност, опаковка до 1 л. - 10000 л. готов за употреба разтвор;
12. Биоинсектицид - за растителна защита против ларви на миниращ молец, гъботворка и бяла американска пеперуда. АДВ: Бацилус турингензис вар. Курстаки, min 32000 МЕ за 1 мг. готов продукт. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под прахообразна форма, опаковка до 1 кг.- 10000 л. готов за употреба разтвор;
13. Водоразтворими торове за листно подхранване. АДВ: Азот (N) min 3%, нитратен азот - min 3%, фосфор (P2O5) - min 11%, калий (K2O) - min 38%, магнезий (MgO) - min 4%. Подходящ за употреба чрез опръскване, доставка под формата на кристали, опаковка до 30 кг.- 10000 л. готов за употреба разтвор;
14. Хербицид - листен, срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. АДВ: глифозат min 360 г/л. Доставка под формата на течност, опаковки до 1 л. -12400 л. готов за употреба разтвор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 2, за 1 година, е 9775 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на ОП 2 следва да се организира и осъществява от лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, и притежава удостоверение за търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ), издадено по реда на глава пета, раздел VІІІ от Закона за защита на растенията (ЗЗР), съответно лицето да е вписано в търговския регистър и в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЗР, а за чуждестранни участници – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1, като се посочва необходимата информация.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на документи, удостоверяващи вписването в търговския регистър и в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЗР, както и на удостоверението за търговия с ПРЗ, а за чуждестранни участници – на аналогичните документи. документите се представят при условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за годност се прилага само за членовете на обединението, които ще извършват търговия на ПРЗ, по смисъла на §1, т. 53 от ЗЗР.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на общинските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид по факс или e-mail. Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив. При всяка доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всяка стока всички необходими документи, съгласно договора и действащото законодателство. Всички документи трябва да са на български език, а когато е представен документ на чужд език, той трябва да е придружен от превод на български език. При изпълнение на договора изпълнителят ще има право да заменя посочените в техническото предложение стоки и/или производители, при условията съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/05/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник:
1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОПвключително, но не само, когато:
- е посочен повече от един производител и/или предлаган продукт за ред (№ продукт) от ценовото и техническото предложения за двете обособени позиции на поръчката;
- в ценовото и техническото предложения за дадена обособена позиция, за един и същи ред (№ продукт) са посочени различни предлагани продукти;
-не са представени изискуемите документи към техническо предложение;
-не са изпълнени условията и указанията за попълване на ценовите предложения, посочени в документацията и в съответния образец, включително е налице аритметично несъответствие в ценово предложение.
3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП - оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние.
Договор за изпълнение ще бъде сключен със срок на действие 1 година. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е в размер на 134958,34 лева без ДДС, съответно: За ОП 1 – 125183,34 лв; за ОП 2 – 9775 лв. Предвижда се договора да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност е с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за двете обособени позиции на поръчката.
Посочените прогнозни количества продукти имат роля за остойностяване на съответното ценово предложение, като получената обща стойност на ценовото предложение служи единствено за целите на оценката, и не представлява общата стойност на съответния договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва