Деловодна информация
01279
1000-730 16/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01279-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 000471504
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4000 България
инж. Мариела Стойнова +359 32601-077
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 за функцията на две нови детски групи и ограда“
45000000      
Строителство

Обектът представлява пристройка към съществуваща детска ясла „Веселушка”. Попада в УПИ II – общ. обслужване кв. 15, по плана на „Втора Каменица”, гр. Пловдив. Пристройката е на два етажа , като се предвижда на:
- кота +0,00 – помещения за една група;
- кота +3,14 – помещения за една група.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, бул. "Източен" № 18

Обектът представлява пристройка към съществуваща детска ясла „Веселушка”. Попада в УПИ II – общ. обслужване кв. 15, по плана на „Втора Каменица”, гр. Пловдив. Предвидени са 2 групи с по 16 деца за целодневен режим на престой. Пристройката е ситуирана, така че помещенията за детските групи да са ориентирани на юг.
Функционалното разпределение на сградата – пристройка е както следва:
- Първи етаж:
Помещения за една детска група с южно изложение: предверие – приемна със стълбищна клетка, гардеробно, занималня с кът за хранене и зона за кърмачета, тераса, спално помещение, кухненски офис, изолационно помещение, самостоятелен санитарен възел, (обзаведен с ръстомер, кош за мръсно бельо, съдомиялна, теглилка, душово корито и мивки) и помощно помещение.
- Втори етаж:
Разпределението се повтаря, като това на първия етаж. Една детска група за 16 деца.
За всяка група са предвидени: гардеробно, занималня с кът за хранене и зона за кърмачета, тераса, спално помещение, кухненски офис, изолационно помещение, самостоятелен санитарен възел, (обзаведен с ръстомер, кош за мръсно бельо, съдомиялна, теглилка, душово корито и мивки) и помощно помещение.
Строителството следва да се извърши в съответствие с одобрения проект (по всички части) и при спазване на мерките за безопасност орисани в проекта в част „ПБЗ”.
Критериите по-долу
 
ДА ПОКАЗАТЕЛ – К1(СК) „Структура и капацитет на участника”    20
К2(МНЗ) “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за работещите и децата, посещаващи Детска ясла № 19 „Веселушка"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимални изисквания:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - Четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4. от ЗУТ, или по-висока категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с това изискване. Данните се представят чрез попълване на информацията в раздел А, поле 1 от Част IV: Критерии за подбор на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителните работи и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, за което да има валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по смисъла на чл.171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с това изискване. Данните се представят чрез попълване на информацията в раздел Б от Част IV: Критерии за подбор на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с това изискване. Участникът попълва изчисления на база годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г. коефициент на бърза ликвидност в Поле 4) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.


1. Застраховката следва да покрива минималната застрахователна сума за строежи – Четвърта категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 2,00 и се изчислява съгласно чл. 61, ал. 6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнилстроителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, през предходните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП).
Под „дейности, идентични или сходни с предмета и обема“ следва да се разбира строителство на сгради за жилищно, смесено и/или обществено обслужване с разгъната застроена площ от минимум 350 кв.м. разгъната застроена площ, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Данните се представят чрез попълване на информацията в поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП;
2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с минималното изискване, като попълват поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум две дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, през предходните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

административната сграда на РАЙОН "Източен", гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 274

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва