Деловодна информация
2709СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН
880 16/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
2709-2017-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН 2016174760104
УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №97
ЛЕСИДРЕН BG315 5520 България
ИЛИЯНА БЛЪСКОВА +359 884187546
dgslesidren@abv.bg +359 69202228

Интернет адрес/и

www.szdp

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171116aRVr8862750


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ В ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на материали и услуги, необходими за ремонт на административна сграда в гр.Луковит”
44110000      
Доставки

№ Видове материали Мярка К-во
1 Доставка на външна топло изолация с 6 см фасаден стиропор ЕPS м2 180
2 Доставка на външна топло изолация с 2 см фибран м2 60
3 Доставка на пластмасов дюбел за изолация 16см.(10мм.) бр. 1200
4 Доставка на стъклофибърна мрежа м2 240
5 Доставка на силиконова влачена мазилка с бял цвят 25 кг. 5
6 Доставка на водобрани л.м. 80
7 Доставка на тръба PVC 110мм. 4м. бр. 1
8 Доставка на моноблок бр. 1
9 Доставка на цимент 25кг. бр. 14
10 Доставка на варов разтвор 25кг. бр. 70
11 Доставка на ъглова лайсна с мрежа за външен ъгъл л.м. 40
12 Доставка на лепило 25кг. бр. 70
13 Доставка на фаянс м2 20
14 Наем на вишка за демонтаж на комин час 24,00
15 доставка и монтаж на PVC дограма (бяла 4 камерна, 24мм, стъклопакет с комарници) 1740мм./1460мм. бр. 5
16 доставка и монтаж на PVC дограма (бяла 4 камерна, 24мм, стъклопакет с комарници) 1130мм./1450мм. бр. 1
17 доставка и монтаж на алуминиева врата бяла с термопанел 960мм./2700мм. бр. 1
18 Доставка
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44000000      
44100000      
44110000      
44140000      
45421110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

ГР.ЛУКОВИТ

„Доставка на материали и услуги, необходими за ремонт на административна сграда в гр.Луковит”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да разполага с най-малко едно техническо лице и/или организация, включено или не в структурата на участника, включително такова, което отговаря за контрола на качеството
Доказване на технически и професионални способности, съгласно чл. 64, ал. 1, т.3 от ЗОП: Списък на техническото лице/лица и/или организация, включено или не в структурата на участника, включително такова, което отговаря за контрола на качеството/свободен текст/.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

село Лесидрен, административна сграда на СЗДП ТП ДГС Лесидрен

Присъстващите се легитимират с представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
Присъстващите се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197 ал.1 т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва