Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП88 13/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/11/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0101 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171102RYko5550921
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКИ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА 20171102RYko5550921
39100000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на различни видове мебелировка, разпределени в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И ДРУГА МЕБЕЛИРОВКА ЗА ОФИСА И ДОМАКИНСТВОТО (ОП 1)
Обособена позиция № 2: СТОЛОВЕ (ОП 2)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

МОДУЛНИ МЕБЕЛИ И ДРУГА МЕБЕЛИРОВКА ЗА ОФИСА И ДОМАКИНСТВОТО (ОП 1) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на различни видове мебелировка за офиса и домакинството. Номенклатурата включва общо 61 артикула в т.ч. стелажи, етажерки, шкафове, бюра, маси, гардероби, контейнериq мека мебел и др. с общо прогнозно количество 796 броя.
Количествата на артикулите са прогнозни и в срока на действие на договора, може да не се заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да се заявяват доставки на дадена стока над прогнозните й количества, до достигане на общата стойност на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
97500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на обособената позиция е лимитна и ще бъде общата стойност, на които ще бъдат сключен договора за възлагане на поръчката. В Приложение №1.3 към документацията за обществената поръчка са определени и максимално допустими единични цени за всеки артикул от номенклатурата.

II.2) Описание 1

СТОЛОВЕ (ОП 2) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване в приложимите случаи) на различни видове столове. Номенклатурата включва общо 11 артикула в т.ч. директорски, работни, посетителски и трапезни столове с общо прогнозно количество 931 броя.
Количествата на артикулите са прогнозни и в срока на действие на договора, може да не се заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да се заявяват доставки на дадена стока над прогнозните й количества, до достигане на общата стойност на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
47500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на обособената позиция е лимитна и ще бъде общата стойност, на които ще бъдат сключен договора за възлагане на поръчката. В Приложение №1.3 към документацията за обществената поръчка са определени и максимално допустими единични цени за всеки артикул от номенклатурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят критерии за подбор

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят критерии за подбор

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно описание на мебелировката, включващо технически характеристики и прогнозни количества за всеки артикул, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са представени в техническите спецификации – Приложения №1.1 и № 1.2 към документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на същата, който е представен в Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/12/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административната сгарада на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Ноември 2018

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
Оферти могат да се подадват за една или и за двете обособени позиции като на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска подаването на общ ЕЕДОП за двете обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва