Деловодна информация
01270
РПД17-ДИ05-288-1 08/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лилия Геринска - Гл. юрисконсулт +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28141871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000314


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000314
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия"
09310000      
Доставки

Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели избор на Изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско и средно напрежение, който да изпълнява функции на координатор на балансираща група за обектите общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електроенергия на територията на Столична община - район "Подуяне" и съответните измервателни точки за нуждите на посочените имоти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Столична община - район "Подуяне"

"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да декларира, че притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ. Kогато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да е декларира, че е вписан в аналогични регистри и следва да посочи валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение от компетентен орган съгласно законодателството на държавата-членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответния регистър на тази държава.
Участниците посочват в съответния раздел на ЕЕДОП № на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържащ и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ и/или еквивалент.
Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, към крайната дата за подаване на предложението, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“. Участникът следва да посочи/декларира в съответния раздел на ЕЕДОП документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Посочените по-горе изисквания са минимални.
Документите по по-горе, с които се доказва годността за упражняване на професионална дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на договора за обществената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да притежават опит в изпълнението на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум две или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни с предмета на поръчката“ се разбират дейности, свързани с доставка на електрическа енергия и осъществяване на функциите на координатор на балансираща група.
За доказване на това изискване, участниците декларират - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение. Възложителят изисква минимум участникът да е изпълнили или изпълнява поне два обекта на доставка, за които обекти следва да има удостоверение или доказателство за надлежно изпълнение. Възложителят и изисква пълна идентичност между вписаните обекти в ЕЕДОП и издадените удостоверения или доказателства за надлежно изпълнение. Настоящото условие е минимално изискване. Ако участник не отговаря на това условие, Възложителят го отстранява. Участникът е длъжен да посочи тези обстоятелства в ЕЕДОП по подходящ начин. Участник избран за изпълнител доказва с оригинални документи, твърдените и описани в ЕЕДОП обстоятелства, от които черпи права.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
За доказване на това изискване участниците декларират в съответния раздел на ЕЕДОП № на сертификат, серия и за какво е издаден сертификата. Посоченото изискване е минимално.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват услугата. Всяко от лицата, изпълняващо услугата, трябва да имат съответните сертификати.
Документите, с които се доказват техническите и професионални възможности на участника, определен за изпълнител, се представят преди сключване на договора за обществената поръчка.


Участниците следва да притежават опит в изпълнението на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум две или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.Възложителят изисква минимум участникът да е изпълнили или изпълнява поне два обекта на доставка, за които обекти следва да има удостоверение или доказателство за надлежно изпълнение. Възложителят и изисква пълна идентичност между вписаните обекти в ЕЕДОП и издадените удостоверения или доказателства за надлежно изпълнение. Настоящото условие е минимално изискване. Ако участник не отговаря на това условие, Възложителят го отстранява.
Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”.Посоченото изискване е минимално.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Посочени са в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Столична община - район "Подуяне", ет.3, стая 321

Отварянето на офертите е публично, в този смисъл и съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, могат да присъстват участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва