Деловодна информация
00833ВСС
ВСС- 14805 06/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00833-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф 12
София BG411 1000 България
Петър Станков; Светлана Карамешева +359 29151934
s.karamesheva@vss.justice.bg +359 29151930

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171102vOqP2733018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционeн проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, по осем обособени позиции
71521000      
Услуги

ОП № 1 – „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ за обект „Проектиране на СМР на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София“;
„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти:
ОП № 2 Извършване на СМР на сграда на АС, гр. Велико Търново;
ОП № 3 Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора;
ОП № 4 СМР на РС и РП гр. Елена;
ОП № 5 Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен;
ОП № 6 Извършване на СМР – основен ремонт на фасадата на сградата на районен съд, гр. Варна;
ОП № 7 Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар;
ОП № 8 – Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на СН и ИК при СМР по отоплителна система и достъпна среда на сградата на ОС гр. Пазарджик;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
108333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СН и ИК Строително-монтажни работи на обект Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. Иван Вазов“ № 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

гр. Велико Търново

„Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СН и ИК Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Нова Загора

Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП за доказване на годност (правоспособност) се представя копие заверено от участника на валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
За обособена позиця № 1 и обособена позиця № 2, които са обекти - недвижими културни ценности, консултантската дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се извършва с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.


Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По обособени позиции №1, №2 и №3 Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като покрият следното минимално изискване.
При подаване на офертата, съответствието с критериите за подбор за технически и професионални способности по съответната обособена позиция, чрез посочване на услугата/услугите, която/които е/са идентична/и или сходна/и с предмета и обема на този по съответната обособена позиция от обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на услугата/услугите, стойността/ите, датата/ите и получателя/ите.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Буква „В“ „Технически и професионални способности“, т.1б от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са:
Списък на услугата/услугите, която/които е/са идентична/и или сходна/и с предмета и обема на този по съответната обособена позиция от обществената поръчка, с посочване на стойността/ите, датата/ите и получателя/ите, заедно с доказателство за извършената услуга (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Участникът трябва да разполага с екип от експерти по съответната обособена позиция, с необходимата професионална компетентност и правоспособност за изпълнение предмета на поръчката във всички области, които са в обхвата на поръчката.
Едно лице може да съвместява повече от една експертна длъжност.
При подаване на офертата, съответствието с критериите за подбор за технически и професионални способности се посочва в раздел В: Технически и професионални способности, т.6 на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП);


1. По ОП №1 - Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ да се разбира:
Услуги, свързани с консултантска дейност, включваща изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект на поне един строеж, представляващ сграда за обществено обслужване, първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „м“ от ЗУТ.
По ОП №2 - Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ да се разбира:
Услуги, свързани с консултантска дейност, включваща осъществяване на строителен надзор и/или упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ по време на строителството на поне един строеж, представляващ сграда за обществено обслужване, четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „е“ от ЗУТ, или по висока категория строежи.
Дейностите по оценка на съответствие на инвестиционни проекти, строителен надзор за обекти и управление и контрол на обекти могат да бъдат в един или повече договори.
По ОП №3-Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ да се разбира:
Услуги, свързани с консултантска дейност, включваща осъществяване на строителен надзор и/или упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ по време на строителството на поне един строеж, представляващ сграда за обществено обслужване, четвърта категория, съгласно чл.137 от ЗУТ, или по висока категория строежи.
Дейностите по оценка на съответствие на инвестиционни проекти, строителен надзор за обекти и управление и контрол на обекти могат да бъдат в един или повече договори.
* Под „изпълнена дейност/услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването ?, е приключила в посочения по-горе период.
2. Минимално изискване за екип от експерти по съответната обособена позиция, както следва:
?Ръководител на екипа, изисква се и за трите обособени позиции, за когото е налице:
- ОКС магистър – строителен инженер;
?За Експерт 1 – част „Архитектура” – изисква се и за трите обособени позиции, за когото е налице:
- ОКС магистър – архитект;
?За Експерт 2 – част „Конструкции” – изсква се и за трите обособени позиции, за когото е налице:
- ОКС магистър – строителен инженер;
?За Експерт 3 –част „Електро” - прилага се и за трите обособени позиции, за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?Експерт 4 – Експерт „Отопление, Вентилация и Климатизация“ - прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?Експерт 5 – Експерт „Водоснабдяване и канализация“ – прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?За Експерт 6 – част „Геология“ - прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?Експерт 7 – Експерт „Енергийна ефективност“ - прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?Експерт 8 – Експерт „Пожарна безопасност“ – прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
?За Експерт 9 – част „Геодезия“ - прилага се и за трите обособени позиции за когото е налице:
- ОКС магистър – инженер;
Едно лице може да съвместява повече от една експертна длъжност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците в обединение носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения по договора
Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник когато:
1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, 321а и чл.352–353е от НК;2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление аналогично на тези по т.1 в др. държава членка или трета страна;3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по см. на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или общината по седалището на възложителя и на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгл. законодателството на държавата в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт който не е влязъл в сила. Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Екзарх Йосиф 12, административна сграда на ВСС

олучените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Виж раздел VI.3)
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 от ЗОП;5.е установено че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.е установено с влязло в сила наказат. постановление или съд. решение че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301–305 от КТ или аналогични задължения установени с акт на компетентен орган съгл. законодателството на държавата в която участникът е установен;7.е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник за когото е налице и някое от следните обстоятелства:1.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или е в процедура по ликвидация или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по см. на чл.740 от ТЗ или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестр. лице–се намира в подобно положение произтичащо от сходна процедура съгл. законодателството на държавата в която е установен;2.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;3.доказано е че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или договор за концесия за строителство или за услуга довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или др. подобни санкции с изключение на случаите когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.Възложителят отстранява от участие в поръчката участник:-за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;-който не идентифицира физическите лица които са действителни собственици на ЮЛ-участник в процедурата съгл. чл.6, ал.2 от ЗМИП;-за които е налице несъответствие с чл.101, ал.9-11 и в случаите на чл.107 от ЗОП. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП. Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Предвид това ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1, №2 и №3 представя при подписването на договора гаранция, обезпечаваща изпълнението му, в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция. Условията, отнсно гаранцията са уредени в документацията за участие.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
Продължава в раздел VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата.
Продължение от раздел VI.3. Предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 18,63 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява 40,37 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 3, представлява 21,74 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 4, представлява 6,21 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 5, представлява 0,71 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 6, представлява 1,68 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 7, представлява 0,71 % от общата стойност на поръчката и прогнозната стойност на Обособена позиция № 8, представлява 9,94 % от общата стойност на поръчката.
Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 са под 156 464 лв. (25 833,33 лв. без ДДС) и общата им стойност не надвишава 20% (19,25 %) от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособени позиции № 1, № 2 и № 3), предвид техния размер и общата стойност на поръчката, се възлагат с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва