Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП86 03/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
03/11/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0099 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Елена Караманова - гл. юрисконсулт +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171020JMRX5475281
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции
45000000      
Строителство

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните работни проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на части от град Пловдив – междублокови пространства, улици, булеварди и площади. Обществената поръчка включва три обособени позиции, в които са групирани девет обекта, които са разположени в Зоната със социални функции от ИПГВР Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
17820844.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

обект Г1, обект Г3 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните работни проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на части от град Пловдив – междублокови пространства, улици, булеварди и площади. Обществената поръчка включва три обособени позиции, в които са групирани девет обекта, които са разположени в Зоната със социални функции от ИПГВР Пловдив.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    35т.
Срок за изпълнение    10т.
Цена
55т.
II.2.6) Прогнозна стойност
7092403.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

Лимитна стойност за обект Г1 - 4 255 851,25 лв + 87 504,31 лв. (собствен принос на община Пловдив) = 4 343 355,56 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г3 - 2 749 047,52 лв. без включен ДДС.

II.2) Описание 1

обект Г2, обект Г5, обект Г8, обект Г10 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните работни проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на части от град Пловдив – междублокови пространства, улици, булеварди и площади. Обществената поръчка включва три обособени позиции, в които са групирани девет обекта, които са разположени в Зоната със социални функции от ИПГВР Пловдив.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    35т.
Срок за изпълнение    10т.
Цена
55т.
II.2.6) Прогнозна стойност
5526302.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

Лимитна стойност за обект Г2 - 1 285 516,42 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г5 - 1 431 918,81 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г8 - 1 472 020,26 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г10 - 1 311 435,87 лв. + 25 411,62 лв. (собствен принос на община Пловдив) = 1 336 847,49 лв. без включен ДДС.

II.2) Описание 1

обект Г4, обект Г6, обект Г9 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните работни проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на части от град Пловдив – междублокови пространства, улици, булеварди и площади. Обществената поръчка включва три обособени позиции, в които са групирани девет обекта, които са разположени в Зоната със социални функции от ИПГВР Пловдив.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    35т.
Срок за изпълнение    10т.
Цена
55т.
II.2.6) Прогнозна стойност
5202138.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

Лимитна стойност за обект Г4 - 2 096 799,64 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г6 - 1 098 418,28 лв. без включен ДДС.
Лимитна стойност за обект Г9 - 2 006 920,56 лв. без включен ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от съответната група и категория на обекта в зависимост от позицията и обекта, за които кандидатстват, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване на посоченото изискване:
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, освен ако същият не е достъпен в пряк и безплатен достъп в национална база данни. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има застраховка "Застраховка за професионална отговорност в строителството" с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.)

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството" с изискуемото покритие – копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката/обособената позиция.
Под идентично или сходно с предмета на поръчката за трите обособени позиции се разбира строителство: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на елементи/зони/части от градска среда.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2.Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на на строителството.
3.Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- Технически ръководител: отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба; който е изпълнявал същата позиция за минимум един обект със същото функционално предназначение като зоните на интервенция, които са обекти на настоящата обществена поръчка.
- Електроинженер: висше образование, професиално направление „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност „Електротехника“, „Електроинженерство“ или еквивалент, минимум три години професионален опит.
- Ландшафтен архитект или инженер озеленител: висше образование, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", специалност „Ландшафтна архитектура“ или „Териториално и ландшафтно устройство“ или еквивалент, минимум три години професионален опит.
- Инженер ВиК: висше образование, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „ВиК“ или еквивалент, минимум три години професионален опит.
- Експерт ЗБУТ, изпълняващ функции Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.


1.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството (заверено копие). Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т.2. може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т.2. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
3.За доказване на изискването по т.3. участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, чл.55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по чл.107 от ЗОП (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП не се прилага при условията на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато Възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;
б) банкова гаранция в полза на възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, под формата на депозит на парична сума по сметка на възложителя, банкова гаранция, застраховка (свободна форма), което е 30% от възнаграждението по договора.
Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за позиция и/или за прилежащите към нея обекти (съответно за ОП №1 – обект Г1, обект Г3; за ОП №2 – обект Г2, обект Г5, обект Г8, обект Г10; за ОП №3 – обект Г4, обект Г6, обект Г9) ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва