Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП84 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0097 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
гл.юрк.Живка Джарова в д-я СМСТИ,техн.Светла Стоицова-гл.специалист в д-я СМСТИ +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171023Cbrp5486852
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Пловдив 000471504
пл. Централен №1
Пловдив BG421 4000 България
Офелия Карагяурова-деловодител +359 32656403
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на строителен надзор за строеж: „Одеон при форума на Античния Филипопол и неговата прилежаща среда”, гр. Пловдив“
71520000      
Услуги

Изпълнението на услугата включва консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г.; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.), геодезическо заснемане и изготвяне на необходимата документация за въвеждане на строежа в експлоатация, съгласно условията, описани в обявлението, документацията за участие и договора към настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предмет на обществената поръчка е - „Упражняване на строителен надзор за строеж: „Одеон при форума на Античния Филипопол и неговата прилежаща среда”, гр. Пловдив“
Изпълнението на услугата включва - консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г.; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.),геодезическо заснемане и изготвяне на необходимата документация за въвеждане на строежа в експлоатация, съгласно условията, описани в обявлението, документацията за участие и договора към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ. Лиценза да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
Участникът декларира в ЕЕДОП,/Единен европейски документ за обществени поръчки, част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1/, изпълнението на това изискване. Участникът посочва и съответните национални база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на икономическото и финансовото състояние, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б, т.5/, нужната информация. Участника представя доказателствата за наличието на застраховка „Професионална отговорност” при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност”, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Минималната застрахователна сума за консултанта извършващ строителен надзор да е- за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от ЗУТ – 600 000.00 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За доказване на опита, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.1б/, информацията в списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
2.За доказване наличието на персонал, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6/, информацията в списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил минимум един обект с предмет: упражняване на строителен надзор на строителство при изпълнение на строежи паметници на културата в т.ч. дейности, свързани с въвеждане на строежите в експлоатация.
2.Участникът следва за реализиране предмета на обществената поръчка да разполага с достатъчно персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. В екипа следва да участва лице, включено в регистъра по чл.165 от ЗКН. Ръководителят на екипа следва да притежава професионален опит, като такъв с минимум пет години стаж в упражняването на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора на настоящата поръчка, който е неразделна част от документация.
Източник на финансиране на обществената поръчка са средства заложени в бюджета на Община Пловдив за 2017 год. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, както и актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Пловдив,Община Пловдив, пл.Централен №1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете предвидени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване посочени в закона са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
В съответствие с чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва