Деловодна информация
00272
3761 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2017 (дд/мм/гггг)
00272-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/68-2017-10-31-06-50-40


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/68-2017-10-31-06-50-40
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна - топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“
55521000      
Услуги

Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Приготвянето и доставянето на готова храна- топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб. Изпълнителят предоставя и десерт и/или пресни плодове и/или зеленчуци, при реализираните икономии, в следствие на оферираната единична цена за храноден под тази на Възложителя, съобразно наличния ресурс, с което не се променя броят на дните, представителите на целевата група и предложената единична цена за едно лице от целевата група за един ден без ДДС и с ДДС. Храната се доставя всеки работен ден в населените места с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец, с.Черно поле, с.Дражинци, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково и с.Бело поле на територията на община Ружинци с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Срока за изпълнение на поръчка е от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
815850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец, с.Черно поле, с.Дражинци, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково и с.Бело поле, общ. Ружинци, обл.Видин

Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Приготвянето и доставянето на готова храна- топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб. Изпълнителят предоставя и десерт и/или пресни плодове и/или зеленчуци, при реализираните икономии, в следствие на оферираната единична цена за храноден под тази на Възложителя, съобразно наличния ресурс, с което не се променя броят на дните, представителите на целевата група и предложената единична цена за едно лице от целевата група за един ден без ДДС и с ДДС. Храната се доставя всеки работен ден в населените места с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец, с.Черно поле, с.Дражинци, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково и с.Бело поле на територията на община Ружинци, за времето от 11,30 ч. до 12,30 ч. с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Рецептите за приготвяне на ястия, които се използват следва да са съотносими към тези, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене. Срока за изпълнение на поръчка е от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
815850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2018 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд 2016–2019”, по Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0076-C01 „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“, финансиран от ОПХ ФЕПНЛ.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимално изискване Документ, с който се доказва:
1. Участникът следва да има регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство на храни, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респективно вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от документ за регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство на храни, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не

Възложителят не поставя минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, като в 3 (три) годишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнени минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни (супа и основно ястие).
При подаване на офертата Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Документ, с който се доказва:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


1. Участникът следва да има опит при изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, като в 3 (три) годишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнени минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни (супа и основно ястие).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1,чл.101,ал.11 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Условията, размера и начина на плащане са посочени в проекта на договора за обществената поръчка. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП, при условие, че при подписване на договора определения изпълнител изпълни условията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП. В съответствие с чл. 67, ал. 6 участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13;
6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва