Деловодна информация
00267Община Пловдив
1570 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00267-2017-0096 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024sSpb5492548
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на техническо оборудване за светофарни уредби за нуждите на община Пловдив"
34996000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е:"Доставка на техническо оборудване за светофарни уредби за нуждите на община Пловдив" Изискванията за техническото оборудване за светофарни уредби и параметрите на светодиодни светофарни секции, пешеходна светодиодна светофарна секция, лед модули, микропроцесорни контролери, ПВЦ сенници, ПВЦ конзоли, алуминиеви конзоли, зумер се намират в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката следва да се реализира съгласно изискванията на Техническата спецификация на възложителя, условията на договора и спазвайки законодателството действащо на територията на Република България.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34996000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

Предметът на обществената поръчка е:"Доставка на техническо оборудване за светофарни уредби за нуждите на община Пловдив". Изискванията за техническото оборудване за свeтофарни уредби и параметрите на светодиодни светофарни секции, пешеходна светодиодна светофарна секция, лед модули, микропроцесорни контролери, ПВЦ сенници, ПВЦ конзоли, алуминиеви конзоли, зумер се намират в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката следва да се реализира съгласно изискванията на Техническата спецификация на възложителя, условията на договора и спазвайки законодателството действащо на територията на Република България.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството - съгласно EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно/и за фирмата производител на техническо оборудване за светофарни уредби - попълва се в раздел IV „Критерии за подбор”, Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” в ЕЕДОП.
2.Списък на изпълнените доставки, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - с посочване на стойностите, датите и получателите - попълва в раздел IV „Критерии за подбор”, В: „Технически и професионални способности”, т.1б в ЕЕДОП. Под сходни доставки се разбира "доставка на техническо оборудване за светофарни уредби".


1.Участникът следва да докаже, че фирмата производител на техническо оборудване за светофарни уредби притежава валиден сертификат за управление на качестовото ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент с област на приложение, сходен с предмета на поръчката.
2.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата ,дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката - минимум една доставка, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
Под сходни доставки и предмет се разбира "доставка на техническо оборудване за светофарни уредби".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Усолвията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните са разписани в проекта на договора за възлагане на същата, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Източник на финансиране: средствата са заложени в бюджета на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив. Прогнозната стойност на поръчката е 100000 лв. без включено ДДС, 120000 лв. с включено ДДС. Сумата е лимитна. В техническата спецификация са разписани изискванията, на които техническото оборудване за светофарни уредби - светодиодни севтофарни секции,пешеходна свеодиодна светофарна секция, лед модули, микропроцесорни контролери, ПВЦ сенници, ПВЦ конзоли, алуминиеви конзоли, зумер трябва да отговаря. Възложителят изисква преди сключване на договора, избраният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% /три/ от стойността на договора без включено ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 13

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:10 (чч:мм)

гр. Пловдив, в сградата на бул. Шести септември № 274, ет. 3

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който е представил офертата, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 2.участник, който не е представител в срок обосновка по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 3. участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС). 4. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете в чл. 197 ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва