Деловодна информация
853
24 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
853-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация диабет 121462057
ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20
София BG411 1233 България
Румяна Танева +359 29310779
badiabet@abv.bg +359 28326175

Интернет адрес/и

www.badiabet.com.

http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.badiabet.com/bg/component/content/article/37-2014-09-23-18-05-59/407-op-2017.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД
15800000      
Доставки

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД,по техническата спецификация в документацията за възлагане на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
141660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на доставката - населените места на територията на страната, по списък приложен към документацията, в които живеят диабетици, членуващи в сдружения – членове на БАД

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация. Прогнозното количество пакети " хранителни продукти" е до 4500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
141660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1.Участникът следва да разполага с минимум един обект за производство/търговия с хранителни продукти, от които ще се извършва доставката на съответните хранителни продукти, предлагани от участника. Обектът следва да е с надлежна регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните или еквивалентна чуждестранна регистрация при условие за приложимост на територията на Република България. /За удостоверяване на посоченото обстоятелство преди попдисване на договора определеният изпълнител представя заверено копие от документа, удостоверяващ регистрацията/.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в част IV., Критерии за подбор в следните части, буква «А»: „Годност”, подточка 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1.1 съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финнасово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 /две/ доставки с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти .
Участникът предоставя (декларира) в част IV., «Критерии за подбор», буква «В» «Технически и професионални способности», подточка 1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1 за доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците).
2.Участниците, следва да притежават или разполагат с минимум 3 /три/ броя специализирани (хладилни) транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Минималният брой изискуеми транспортни средства следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия.
Участникът следва да представи (декларира) в част IV«Критерии за подбор»., буква „В”, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.2 за транспортните средства, осигуряващи правилното съхранение на хранителните продукти при разпространението и транспортирането им.


1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 /две/ доставки с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти .
Участникът предоставя (декларира) в част IV., «Критерии за подбор», буква «В» «Технически и професионални способности», подточка 1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1 за доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците).
2.Участниците, следва да притежават или разполагат с минимум 3 /три/ броя специализирани (хладилни) транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Минималният брой изискуеми транспортни средства следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия.
Участникът следва да представи (декларира) в част IV«Критерии за подбор»., буква „В”, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.2 за транспортните средства, осигуряващи правилното съхранение на хранителните продукти при разпространението и транспортирането им.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 4000 /четири хиляди/ лева.
Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1.Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на :
Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”/банковата сметка е посочена в документацията/
2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парич
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени в централния офис на СНЦООПД „Българска Асоциация Диабет“, гр. София, ЖК „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20

Получените заявления за участие/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а/. лицата, които представляват участника или кандидата;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на изискванията в ЗОП и в настоящата документацията.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП и чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез „Публично състезание“, при отчитане на прогнозната стойност на настоящата поръчка.
Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата на основание чл.178, ал. 3 от ЗОП и определя срок за получаване на оферти от 12 дни от изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване.
Мотивите за прилагане на чл. 178, ал. 3 са следните:
Обстоятелствата, които обуславят необходимостта от спешно възлагане са:
1. На 21.09.2017 г., след продължително боледуване, почина Председателят на УС на БАД – Красимир Кънев. Приживе същият не определя на основание чл. 7, ал.1 от ЗОП длъжностно лице, което да организира и да възложи обществената поръчка своевременно. При така създалата се ситуация и доколкото съгл. чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, Възложител на обществената поръчка е представляващият публичноправната организация, за СНЦООПД „Българска Асоциация Диабет“ е налице невъзможност за откриване и провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка до вписване в съдебния регистър на ЮЛНЦ на новоизбран представляващ на сдружението. С Решение №16 от 10.10.2017 г. на СГС, изготвено за получаване на 18.10.2017 г. , в съдебния регистър на ЮЛНЦ е вписан новоизбрания Председател на УС на БАД – Майя Иванова Викторова – Ханджийска.
2. Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД” се осъществява в изпълнение на програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, финансирана с целева субсидия от Бюджета на Р. България за 2017 г., поради което следва да бъде проведена, изпълнена и доставките заплатени до 31.12.2017 г. Доставките на хранителните продукти следва да бъдат извършени в 52 различни населени места на територията на РБългария. Част от доставките следва да бъдат извършени в труднодостъпни планински райони /области: Смолян; Видин; Габрово и др./, които с оглед предстоящия зимен сезон могат да бъдат осуетени. Бенефициенти по горецитираната програма са най-вече възрастни хора страдащи от диабет, чиито режим на хранене е основна предпоставка за пълноценен живот.
3. Към настоящия момент евентуалното прилагане на сроковете по чл. 178, ал. 2 от ЗОП, би довело до невъзможност процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде проведена, да бъде сключен договор за обществена поръчка и същият да бъде изпълнен до края на 2017 г.
Всичко гореизложено обуславя необходимостта от спешно възлагане, като следва да бъде приложена разпоредбата на чл.178, ал. 3 от ЗОП, като Възложителят определя срок за получаване на оферти от 12 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва